Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanychpolegających na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w Łodzi , w ramach projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu.


Numer ogłoszenia: 19611 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanychpolegających na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w Łodzi , w ramach projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, polegających na kompleksowej termomodernizacji n/w budynków szkolnych w Łodzi, w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza). Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu: Szkoła Podstawowa Nr 44 i Gimnazjum Nr 22, Łódź,ul. Kusocińskiego 100 Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły i sali gimnastycznej oraz stropodachów szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. Szkoła Podstawowa Nr 91, Łódź,ul. Kasprzaka 45 Docieplenie ścian zewnętrznych, piwnic, stropodachów budynku szkoły oraz łącznika, wymiana stolarki drzwiowej Gimnazjum PubliczneNr 19 Łódź, ul. Wapienna 17 Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej i łącznika, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 30.19.50.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie zespołem inspektorów nadzoru, składającym się z następujących osób: 1/ jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą jednocześnie funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru na budowie), - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności; 2/ jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie instalacji cieplnych i urządzeń cieplnych, - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności. Uwaga: - Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.). - Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. - W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być wprowadzone na zasadach opisanych w Projekcie umowy (w § 10), który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Także pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, uregulowane są w załączniku nr 6 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta ŁodziWydział Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracjiul. ks. Ignacego Skorupki 2190-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.02.2013 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta ŁodziWydział Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracjiul. ks. Ignacego Skorupki 2190-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zamówień uzupełniających, prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Projekt pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza)..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanychpolegających na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w Łodzi , w ramach projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu


Numer ogłoszenia: 58341 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 19611 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanychpolegających na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w Łodzi , w ramach projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, polegających na kompleksowej termomodernizacji n/w budynków szkolnych w Łodzi, w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza). Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu: Szkoła Podstawowa Nr 44 i Gimnazjum Nr 22 Łódź,ul. Kusocińskiego 100: Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły i sali gimnastycznej oraz stropodachów szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., Szkoła Podstawowa Nr 91 Łódź, ul. Kasprzaka 45: Docieplenie ścian zewnętrznych, piwnic, stropodachów budynku szkoły oraz łącznika, wymiana stolarki drzwiowej, Gimnazjum PubliczneNr 19 Łódź, ul. Wapienna 17: Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej i łącznika, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 30.19.50.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
19.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21069,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  13800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  120540,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1961120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 304 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta ŁodziWydział Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracjiul. ks. Ignacego Skorupki 2190-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30195000-2 Tablice
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanychpolegających na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w Łodzi , w ramach projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ł PHIN Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 63, Łódź, woj. Polska
2013-04-17 21 069,00