TI Tytuł Polska-Kraków: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 196918-2014
PD Data publikacji 13/06/2014
OJ Dz.U. S 112
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Rejonowy Zarząd Infrastruktury
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 09/06/2014
DT Termin 21/07/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
IA Adres internetowy (URL) www.rzikrakow.internetdsl.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

13/06/2014    S112    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2014/S 112-196918

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
30-901 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124551040
E-mail: zam.publiczne@rzikrakow.internetdsl.pl
Faks: +48 124551306

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rzikrakow.internetdsl.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków, 41-922 Radzionków ul. Knosały 26.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Radzionków.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków, 41-922 Radzionków ul. Knosały 26.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000, 65310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków, 41-922 Radzionków ul. Knosały 26.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
— opis przedmiotu zamówienia,
— arkusz wyceny ofertowej,
— istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy kompleksowej.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jej integralną częścią.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2014. Zakończenie 31.7.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wniesienie wadium w wysokości: 18 900 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy (wzór – zał. nr 2 do SIWZ);
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin uskładania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wskazanych w pkt II:
— ppkt II.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— ppkt. II.3 i II.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— ppkt. II.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— ppkt.II.5 i II.7– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt II.2, ppkt II.5, ppkt II.6 i II.7 oraz wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt II.3 i ppkt. II.4.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt II składa każdy z wykonawców, przy czym oświadczenie, o którym mowa w ppkt II.1 może zostać złożone przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenie, o którym mowa w pkt I ppkt 1 może zostać złożone odrębnie przez każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika. Pozostałe dokumenty mogą być złożone odrębnie lub wspólnie.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zaświadczenie, o którym mowa w ppkt II.3. powinno być wydane dla każdego ze wspólników spółki cywilnej oddzielnie oraz dla spółki cywilnej.
III.Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór – zał. nr 5 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,dokument wymieniony w pkt III składa każdy z Wykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r .- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).
2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) lub oświadczenie Wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na zapewnienie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub oświadczenie wykonawcy, że wykona zadanie własnymi siłami (wzór - zał. nr 4 do SIWZ)- w przypadku niewypełnienia lub niedołączenia ww.dokumentu do oferty, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zadanie własnymi siłami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż wykonawca warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeśli wykaże że posiada:
1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r .- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)
oraz
2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) lub oświadczenie Wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na zapewnienie usług dystrybucji energii elektrycznej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
43/2014/ZP
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.7.2014 - 11:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 18.9.2014
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.7.2014 - 12:00

Miejscowość:

Kraków, ul. Mogilska 85, Sala Odpraw budynek nr 6.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.6.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 280596-2014
PD Data publikacji 16/08/2014
OJ Dz.U. S 156
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Rejonowy Zarząd Infrastruktury
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 13/08/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
IA Adres internetowy (URL) www.rzikrakow.internetdsl.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/08/2014    S156    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2014/S 156-280596

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
30-901 Kraków
Polska
Tel.: +48 124551040
E-mail: zam.publiczne@rzikrakow.internetdsl.pl
Faks: +48 124551306

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rzikrakow.internetdsl.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Knosały 26.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Radzionków.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków,41-922 Radzionków, ul. Knosały 26.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000, 65310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 679 216,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
43/2014/ZP.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 112-196918 z dnia 13.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Knosały 26
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
Polska
E-mail: anna.rzepecka@tauron-pe.pl
Tel.: +48 122654197
Faks: +48 122654296

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 631 044,86 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 679 216,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.8.2014

Adres: ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl
tel: 261 13 10 40
fax: 261 13 13 06
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 19691820141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1105 dni
Wadium: 18900 ZŁ
Szacowana wartość* 630 000 PLN  -  945 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rzikrakow.internetdsl.pl
Informacja dostępna pod: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Knosały 26 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2014-07-28 679 216,00