Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lublin: WR/6/2011 - Roboty Budowlane uzupełniające przy remoncie Domu Studenckiego DS1 Politechniki Lubelskiej


Numer ogłoszenia: 197903 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372 , strona internetowa www.pollub.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WR/6/2011 - Roboty Budowlane uzupełniające przy remoncie Domu Studenckiego DS1 Politechniki Lubelskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Roboty branży budowlanej - roboty rozbiórkowe - roboty mularskie - roboty tynkarskie i malarskie - układanie terakoty Zamówienie poniżej 4 845 000 Euro..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.44.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP jako roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego wykonywanego na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 15.04.2009r.- nr ogłoszenia 62247-2009, pod tytułem Remont Domów Studenckich nr 1, 2, 3 i 4 Politechniki Lubelskiej. Zamówienie uzupełniające w wysokości do 50% było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zakres prac obejmujący zamówienie uzupełniające jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Watras, ul. Bema 6/5, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.


Lublin: Roboty budowlane uzupełniające przy remoncie Domu Studenckiego DS 1 Politechniki Lubelskiej


Numer ogłoszenia: 217186 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 197903 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane uzupełniające przy remoncie Domu Studenckiego DS 1 Politechniki Lubelskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane uzupełniające przy remoncie Domu Studenckiego DS 1 Politechniki Lubelskiej Zakres robót roboty rozbiórkowe roboty murarskie roboty tynkarskie i malarskie układanie terakoty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.44.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Remontowo Budowlane Piotr Watras, il. Bema 6/5, 24-100 Pulawy, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 149587,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  159821,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  159821,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  159821,40


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie zostało udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP jako roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego ogłoszonego w BZP w dniu 15.04.2009 nr ogłoszenia 62247-2009, pod tytułem Remont Domów Studenckich nr 1,2,3 i 4 Politechniki Lubelskiej. Zamówienie uzupełniające w wysokości do 50% było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zakres prac obejmujący zamówienie uzupełniające jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: bzp@pollub.pl
tel: (81)5384103
fax: +48 815384372
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19790320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pollub.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty budowlane uzupełniające przy remoncie Domu Studenckiego DS 1 Politechniki Lubelskiej Usługi Remontowo Budowlane Piotr Watras
il. Bema 6/5, 24-100 Pulawy, woj. lubelskie
2011-07-26 159 821,00