Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Organizacja imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym w ramach Zlotu na 100-lecie Harcerstwa w Krakowie, promującego Miasto Łódź w dniach 16- 24.08.2010 roku.


Numer ogłoszenia: 197977 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym w ramach Zlotu na 100-lecie Harcerstwa w Krakowie, promującego Miasto Łódź w dniach 16- 24.08.2010 roku..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Organizacja imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym w ramach Zlotu na 100-lecie Harcerstwa w Krakowie, promującego Miasto Łódź w dniach 16- 24.08.2010 roku..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Krakowie to centralne przedsięwzięcie zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia harcerstwa przypadającego w 2010 roku. ZHP jest największa organizacją harcerską w Polsce. Program artystyczny został przygotowany specjalnie na obchody jubileuszu i kierowany jest do wszystkich Chorągwi działających na terenie Polski.. Zaprezentowanie Miasta Łodzi w ramach Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Krakowie, który zgromadzi kilka tysięcy uczestników z całej Polski, jak i z zagranicy jest doskonałą okazją do pokazania walorów Miasta i pozyskania nowych turystów. Projekt autorski zaproponowany przez ZHP Chorągiew Łódzka zakłada przygotowanie i realizację 6 koncertów zespołów związanych z Łodzią i ŁFPS Yapa , przygotowanie dwóch wystaw: Przenosimy Łódź do Krakowa oraz Solidarni w harcerskiej służbie a także przygotowanie warsztatu tanecznego. Te artystyczne przedsięwzięcia będą wykonywane w przewadze własnymi siłami Chorągwi. Chorągiew posiada również wyłączność reprezentowania artystów biorących udział w koncercie podczas zlotu. Chorągiew Łódzka jest jedynym podmiotem mogącym organizować podejmowane przedsięwzięcia artystyczne. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b i lit.c ustawy Prawo zamówień publicznych, co zdaniem Wnioskodawcy daje podstawę do wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Organizacja imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym w ramach Zlotu na 100-lecie Harcerstwa w Krakowie, promującego Miasto Łódź w dniach 16- 24.08.2010 roku


Numer ogłoszenia: 214325 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 197977 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym w ramach Zlotu na 100-lecie Harcerstwa w Krakowie, promującego Miasto Łódź w dniach 16- 24.08.2010 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Organizacja imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym w ramach Zlotu na 100-lecie Harcerstwa w Krakowie, promującego Miasto Łódź w dniach 16- 24.08.2010 roku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, ul. b. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 150000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  149000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  149000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  149000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Krakowie to centralne przedsięwzięcie zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia harcerstwa przypadającego w 2010 roku. ZHP jest największa organizacją harcerską w Polsce. Program artystyczny został przygotowany specjalnie na obchody jubileuszu i kierowany jest do wszystkich Chorągwi działających na terenie Polski.. Zaprezentowanie Miasta Łodzi w ramach Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Krakowie, który zgromadzi kilka tysięcy uczestników z całej Polski, jak i z zagranicy jest doskonałą okazją do pokazania walorów Miasta i pozyskania nowych turystów. Projekt autorski zaproponowany przez ZHP Chorągiew Łódzka zakłada przygotowanie i realizację 6 koncertów zespołów związanych z Łodzią i ŁFPS Yapa , przygotowanie dwóch wystaw: Przenosimy Łódź do Krakowa oraz Solidarni w harcerskiej służbie a także przygotowanie warsztatu tanecznego. Te artystyczne przedsięwzięcia będą wykonywane w przewadze własnymi siłami Chorągwi. Chorągiew posiada również wyłączność reprezentowania artystów biorących udział w koncercie podczas zlotu. Chorągiew Łódzka jest jedynym podmiotem mogącym organizować podejmowane przedsięwzięcia artystyczne. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje podstawę do udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19797720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Organizacja imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym w ramach Zlotu na 100-lecie Harcerstwa w Krakowie, promującego Miasto Łódź w dniach 16- 24.08.2010 roku Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka
ul. b. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź, woj. łódzkie
2010-08-09 149 000,00