Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Mysłowice: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OWOCE, WARZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH na lipiec- wrzesień 2014.


Numer ogłoszenia: 198690 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 54, 41-404 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 32 2222101, faks 32 2222101.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.dps.myslowice.bip.info.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OWOCE, WARZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH na lipiec- wrzesień 2014..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Sukcesywna (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach w nastepujących asortymentach : - owoce, warzywa - załącznik nr 2 do SIWZ. Sukcesywnie przez okres 01.07.2014-30.09.2014..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.30.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dps.myslowice.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej 41-404 Mysłowice ul. M. Reja 54.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. M. reja 54, 41-404 Mysłowice.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. Mikołaja Reja 54, 41-404 Mysłowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: dps6@wp.pl
tel: 322 222 101
fax: 322 222 101
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19869020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dps.myslowice.bip.info.pl
Informacja dostępna pod: Dom Pomocy Społecznej 41-404 Mysłowice ul. M. Reja 54
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty