Kielce: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne) oraz wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tego projektu


Numer ogłoszenia: 199028 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach , ul. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3615351, faks 041 3445921.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.wbp-kielce.one.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne) oraz wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tego projektu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tego projektu. Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwana dalej ustawą.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 9600 zł przez Wykonawców zaproszonych do składania ofert w przetargu ograniczonym. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku posiadania uprawnień zostanie ocenione na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do przetargu ograniczonego na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie wielobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe (obejmujące wszystkie branże) na budowę budynku od podstaw lub rozbudowę budynku istniejącego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę o wartości tych dokumentacji projektowo- kosztorysowych nie mniejszej niż 320 tys. zł brutto każda, w tym co najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną w ramach procedur określonych wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej. Dopuszcza się przedstawienie zamiast uprawnień budowlanych w danej specjalności innych uprawnień, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z uwzględnieniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 ze zm).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Prawo reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym winno wynikać z dokumentu uprawniającego do określonej działalności. Pełnomocnictwa wystawione przez osoby do tego upoważnione składa się w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenie winno zawierać zwrot - za zgodność z oryginałem - i winno być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem lub pieczęcią imienną i podpisem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg ograniczony.


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określona przez Zamawiającego okaże się większa niż 5 - ustala się następujący sposób dokonywania wyboru Wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: za każde wykonane i potwierdzone dokumentami dodatkowe (powyżej wymaganego minimum - 2 z tym że co najmniej jedna dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonana w ramach procedur określonych wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych) zadanie polegające na opracowaniu wielobranżowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych (obejmujących wszystkie branże) na budowę budynku od podstaw lub rozbudowę budynku istniejącego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, o wartości tych dokumentacji nie mniejszej niż 320 tys. zł brutto każda Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt za każde takie zadanie. Zgodnie z art. 51 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych o wynikach spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków określonych w dodatkowej kwalifikacji w przypadku, gdy liczba wniosków była większa niż 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji kilku Wykonawców uzyska identyczną liczbę punktów i nie będzie możliwości wyłonienia 5 Wykonawców, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców mających identyczną liczbę punktów. Wykonawcę niezaproszonego do składania oferty traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Wstępna koncepcja projektowa przedsięwzięcia inwestycyjnego - 60


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwość dokonania zmian postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian przewiduje wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ stanowiącym jej integralną część.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert w przetargu ograniczonym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce pok. 202 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kielce: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne) oraz wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tego projektu


Numer ogłoszenia: 286160 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 199028 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3615351, faks 041 3445921.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne) oraz wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tego projektu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tego projektu. Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwana dalej ustawą.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg ograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DETAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 25-365 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 264930,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  285360,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  285360,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  462234,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Ściegiennego, 25-033 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@wbp-kielce.one.pl
tel: 413 615 351
fax: 413 445 921
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19902820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 150 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: http://www.wbp-kielce.one.pl
Informacja dostępna pod: SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert w przetargu ograniczonym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Mult DETAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kielce
2014-08-28 285 360,00