Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 199415 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nadzór inwestorski.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.63.13.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 13.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla części I - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: a.) związanych z wymianą stolarki okiennej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 330 000,00 zł brutto b.) związanych z budową lub przebudową zewnętrznych sieci kanalizacyjnych o wartości robót nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej: (a) 330 000,00 zł brutto; (b) 140 000 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części II - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków: a.) związanych z modernizacją elewacji o wartości robót nie mniejszej niż 330 000,00 zł brutto; b.) związanych z remontem dachu o wartości robót nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto; c.) związanych z odwilgoceniem ścian piwnicznych o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej: (a) 330 000,00 zł brutto; (b) 140 000,00 zł brutto; (c) 100 000,00 zł brutto . Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku Dla części III - co najmniej 2 usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych i termomodernizacyjnych o wartości robót nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto każda. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 900 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części IV - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie robót budowlano-konserwatorskich związanych z remontem elewacji w obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 400 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części V - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie robót montażowo-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji oświetlenia iluminacyjnego o wartości robót nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 80 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części VI - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie robót budowlano-konserwatorskich związanych z remontem elewacji w obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 150 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części VII - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie robót budowlano-konserwatorskich związanych z remontem elewacji w obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 300 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części VIII - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych o wartości usługi nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 5 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części IX - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych o wartości usługi nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 3 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części X - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy ciągów pieszych o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości usługi nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 7 000,00 zł brutto dla budowy ciągów pieszych oraz o wartości poniżej 3 000,00 zł brutto dla budowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części XI - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych o wartości usługi nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 5 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części XII - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy, modernizacji, remontu sieci i urządzeń kanalizacyjnych, obiektów inżynierii wodnej o wartości robót nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 350 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części XIII - co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie robót budowlano-konserwatorskich związanych z remontem elewacji w obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 5 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem osobno dla każdej z części, na którą składa ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać się usługami odpowiadającymi ich ilości oraz sumie wartości wymaganych dla danych części zamówienia. W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN Wykonawca winien przeliczyć ich wartość na PLN przyjmując: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania zamówienia, w tym: Dla części I - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który odbył co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych o której mowa w § 8 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) jednocześnie będącą członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Dla części II - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który odbył co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych o której mowa w § 8 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) jednocześnie będącą członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Dla części III - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jednocześnie będącą członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Dla części IV - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Dla części V - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji elektrycznych, który odbył co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych o której mowa w § 8 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579). Dla części VI - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, który odbył co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych o której mowa w § 8 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579). Dla części VII - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Dla części VIII - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dla części IX - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dla części X - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jeżeli dana osoba posiada więcej niż jedno z wymaganych uprawnień Zamawiający dopuszcza by wskazać taką osobę jako potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 (dla części X). Dla części XI - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dla części XII - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń. Dla części XIII - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami z uprawnieniami wymaganymi dla tych części zamówienia. Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakres. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4, III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla części I , II, III Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadkach: 1. zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych w terminie realizacji dłuższym niż do 30.11.2011 r.lub 2. zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych po 30.11.2011 r. Dla części IV w przypadku zmiany terminu realizacji prac budowlanych termin zakończenia ulega przedłużeniu do dnia bezusterkowego odbioru prac. Dla części V w przypadku zmiany terminu realizacji prac budowlanych termin zakończenia ulega przedłużeniu do dnia bezusterkowego odbioru prac. Dla części VI w przypadku zmiany terminu realizacji prac budowlanych termin zakończenia ulega przedłużeniu do dnia bezusterkowego odbioru prac. Dla części VII w przypadku zmiany terminu realizacji prac budowlanych termin zakończenia ulega przedłużeniu do dnia bezusterkowego odbioru prac. Dla części X, XI dopuszczalne są następujące przypadki zmiany treści umowy: - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - zmiana inspektora nadzoru w przypadku niemożności pełnienia przez niego powierzonych funkcji (zdarzenia losowe , rezygnacja z pracy, zmiana pracy, itp.). Dla części XIII w przypadku zmiany terminu realizacji prac budowlanych termin zakończenia ulega przedłużeniu do dnia bezusterkowego odbioru prac.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.07.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Termin wykonania zamówienia: Część I - od dnia podpisania umowy do 30.11.2011 r., Część II - od dnia podpisania umowy do 30.11.2011 r., Część III - od dnia podpisania umowy do 30.11.2011 r., Część IV - cztery miesiące od dnia podpisania umowy, Część V - cztery miesiące od dnia podpisania umowy, Część VI - trzy miesiące od dnia podpisania umowy, Część VII - cztery miesiące od dnia podpisania umowy, Część VIII - od dnia podpisania umowy do 30.11.2011 r., Część IX - od dnia podpisania umowy do 30.11.2011 r., Część X - od dnia podpisania umowy do 15.12.2011 r., Część XI - od dnia podpisania umowy do 15.12.2011 r., Część XII - od dnia podpisania umowy do 15.12.2011 r., Część XIII - trzy miesiące od dnia podpisania umowy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Pomorskiej16 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Pomorskiej16 w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 przy ulicy Drewnowskiej 88 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 przy ulicy Drewnowskiej 88 w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 przy ulicy Łucji w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 przy ulicy Łucji w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji frontowej kamienicy przy ulicy Narutowicza 12 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji frontowej kamienicy przy ulicy Narutowicza 12 w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 4.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji oświetlenia iluminacyjnego elewacji kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 86 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji oświetlenia iluminacyjnego elewacji kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 86 w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 4.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad II etapem remontu elewacji i przejazdu bramowego kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 106 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad II etapem remontu elewacji i przejazdu bramowego kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 106 w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 3.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem elewacji frontowej kamienicy przy ulicy Narutowicza 4 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem elewacji frontowej kamienicy przy ulicy Narutowicza 4 w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 4.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy ulicy Cyganka w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy ulicy Cyganka w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy ulicy Kusocińskiego w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy ulicy Kusocińskiego w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Parku Ocalałych w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Parku Ocalałych w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową ogródka jordanowskiego wraz z amfiteatrem w Parku Poniatowskiego w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową ogródka jordanowskiego wraz z amfiteatrem w Parku Poniatowskiego w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką na odcinku 100 mb.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką na odcinku 100 mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.63.13.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem frontowej kamienicy przy ul. Wysokiej 8 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem frontowej kamienicy przy ul. Wysokiej 8 w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 3.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 230909 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 199415 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nadzór inwestorski.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.63.13.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Pomorskiej16 w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • D, ul. Ołowiana 63, 91-614 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9225,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9225,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9225,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 przy ulicy Drewnowskiej 88 w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • D, ul. Ołowiana 63, 91-614 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10166,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9225,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9225,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9225,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Parku Ocalałych w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drog-Servis Dariusz Grzelak, ul. Lokajskiego 3 m. 36, 94-003 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13132,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17220,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17220,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21033,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 232035 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 199415 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nadzór inwestorski.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.63.13.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
12   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką na odcinku 100 mb.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LT Projekt Tomasz Czajka, ul. Wandurskiego8/17, 93-218 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9900,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 235317 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 199415 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nadzór inwestorski.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.63.13.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji frontowej kamienicy przy ulicy Narutowicza 12 w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ikar I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7369,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14760,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 259721 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 199415 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nadzór inwestorski.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.63.13.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
6   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad II etapem remontu elewacji i przejazdu bramowego kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 106 w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Budownictwa 95-020 Stróża, ul. Tenisowa 34, 95-020 Stróża, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3766,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4920,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4920,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem frontowej kamienicy przy ul. Wysokiej 8 w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Budownictwa, ul. Tenisowa 34, 95-020 Stróża, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6033,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7380,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7380,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7380,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 przy ulicy Łucji w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ikar I. Karaczko, ,, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22173,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13505,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35000,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 286569 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 199415 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nadzór inwestorski.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.63.13.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
7   


Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem elewacji frontowej kamienicy przy ulicy Narutowicza 4 w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ikar I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5952,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11070,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19941520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 139 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 13
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem elewacji frontowej kamienicy przy ulicy Narutowicza 4 w Łodzi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ikar I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-02 7 800,00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem frontowej kamienicy przy ul. Wysokiej 8 w Łodzi Biuro Budownictwa
ul. Tenisowa 34, 95-020 Stróża, woj. lubuskie
2011-10-03 7 380,00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 przy ulicy Łucji w Łodzi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ikar I. Karaczko, ,
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-10-03 35 000,00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką na odcinku 100 mb. LT Projekt Tomasz Czajka
ul. Wandurskiego8/17, 93-218 Łódź, woj. łódzkie
2011-08-30 9 900,00