Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Rozbudowa istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla o cztery dodatkowe punkty obserwacyjne.


Numer ogłoszenia: 199507 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1512A i SPE 1512B


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla o cztery dodatkowe punkty obserwacyjne..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W zakres prac wchodzi wykonanie : 1) Rozbudowy istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla o cztery dodatkowe punkty obserwacyjne zgodnie z SIWZ : a) Charakterystyka istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla: Obecny system zbudowany jest w oparciu o serwer kamer działający na komputerze PC z kartą GV800 GeoVision (http:((www.geovision.pl; http:((www.geovision.com.pl) z oprogramowaniem Windows XP oraz Multicam Digital Surveillance System przygotowanym do współpracy z kartami GeoVision. Sterowanie odbywa się programowo przez serwer kamer za pomocą złącza RS232C/RS485 oraz sprzętowo za pomocą manipulatora Dynacolor 7313-S (RS485). System obecnie steruje sześcioma kamerami szybkoobrotowymi typu Dynacolor D7722 lub zgodnymi (http:((www.dynacolor.com.tw) zamontowanymi na budynkach lub słupach oświetleniowych. Przesył obrazu odbywa się drogą radiową lub światłowodem. Dla nowo-założonych kamer planuje się wykorzystywanie jako drogi przesyłu sieci światłowodowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Sygnał IP z kamer na osiedlach będzie się zbiegał w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu na Os. Batorego 32, a następnie zostanie skierowany do Centrum Monitoringu, znajdującego się w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na ul. Piłsudskiego 37. Uwagi: Wykorzystywany system GV800 obsługuje sterowanie między innymi niżej wymienionymi głowicami PTZ oraz protokołami: Ademco Jupiter, Bosch TC700 & TC8560, Pelco Spectra D, Pelco Spectra P, Samsung SC-641(643, Pelco Spectra 3, Sony DVID100 - szczegółowa specyfikacja do wglądu. b) montaż 4 kamer szybkoobrotowych, dzienno-nocnych wyposażonych w przetwornik CCD o przekątnej 1(4 , rozdzielczości 4CIF(D1 oraz czułości poniżej 1 lx, posiadających obiektyw (3,5-100,00 mm) z co najmniej 28-krotnym zoomem optycznym, transmitujących obraz w technologi IP, min 25 kl(s, kodowanie H.264 lub MPEG4 lub MJPEG, obudowa wandaloodporna - norma IP66, możliwość definiowania presetów oraz stref prywatności, AUTOPAN, obrót w poziomie 3600,, kamera posiadać złącze sieciowe: miedziane RJ45 lub SFP lub inne światłowodowe (dopuszczalne są lepsze parametry kamer) montaż nowej kamery szybkoobrotowej na Os. Batorego na słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ul. Musiała z ul. E.Sczanieckiej - parametry kamery jw., (lokalizacja foto nr 1), wybudowanie przyłącza do istniejącej studni Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu - SM (około 10m) (foto nr 2) oraz wciągnięcie światłowodu Z-XOTKtd 4J o długości około 60m do istniejącej kanalizacji kablowej spółdzielni i połączenie w studni SM przy ul. E.Sczanieckiej (foto nr 3) za pomocą mufy światłowodowej z istniejącym światłowodem SM, który biegnie do pomieszczenia technicznego w budynku nr 52 na Os. Batorego (foto nr 4). Połączenie nowego odcinka kabla z istniejącym wykonana Spółdzielnia Mieszkaniowa na swój koszt, za pośrednictwem własnych wykonawców. Orientacyjne długości odcinków kablowych pokazane są na rys. nr 1. W pomieszczeniu technicznym należy zamontować układ podlicznika i zabezpieczeń wraz z niezbędną infrastrukturą kablową. montaż nowej kamery szybkoobrotowej na Os. Batorego na słupie oświetleniowym przy rondzie osiedlowym (ul. Musiała(ul.Zbaszyńska) - parametry kamery jw., (lokalizacja foto nr 5), wybudowanie przyłącza z kablem zasilającym oraz światłowodem Z-XOTKtd 4J do piwnicy bloku 31 Os. Batorego (foto nr 6), gdzie należy zamontować układ podlicznika (foto nr 7) i zabezpieczeń (foto nr 8) wraz z niezbędną infrastrukturą kablową. Orientacyjne długości odcinków kablowych pokazane są na rys. nr 2. montaż nowej kamery szybkoobrotowej na Os. Batorego na dedykowanym słupie kamerowym przy bloku nr 3 na Os. Północ - parametry kamery jw., (lokalizacja foto nr 9), wybudowanie przyłącza z kablem zasilającym oraz światłowodem Z-XOTKtd 4J do piwnicy bloku 3 Os. Północ (foto nr 10), gdzie należy zamontować układ podlicznika (foto nr 11) i zabezpieczeń (foto nr 12) wraz z niezbędną infrastrukturą kablową. Orientacyjne długości odcinków kablowych pokazane są na rys. nr 3. montaż nowej kamery szybkoobrotowej na Os. Północ na słupie oświetleniowym przy parkingu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji - parametry kamery jw., (lokalizacja foto nr 13), wybudowanie przyłącza z kablem zasilającym oraz światłowodem Z-XOTKtd 12J do piwnicy Gimnazjum w Nowym Tomyślu Os. Północ 25 (foto nr 14), gdzie należy zamontować układ podlicznika i zabezpieczeń wraz z niezbędną infrastrukturą kablową. Orientacyjne długości odcinków kablowych pokazane są na rys. nr 4. Przecięcia, zakończenia i połączenia światłowodu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami (wymagane wykonanie projektu technicznego). Światłowód po stronie pomieszczeń należy zakończyć przełącznicą (wyspawując wszystkie włókna) - nie dotyczy kamery na krzyżowaniu ul. Musiała z ul. E.Sczanieckiej W budynkach światłowód należy prowadzić w peszlach lub rurkach plastikowych. c) montaż dedykowanego dla kamer (wymagane zaświadczenie producenta) słupa stalowego lub aluminiowego o wysokości minimum 3,9m - maksymalnie 6m pod kamerę szybkoobrotową na Osiedlu Północ przy bloku nr 3 (lokalizacja foto nr 9), d) dostarczenie i montaż w serwerowni Spółdzielni Mieszkaniowej zarządzanego switcha światłowodowego Gigabit Ethernet L3, o możliwości przełączania: 24 Gbps, wskaźniku przesyłu: 17,9 Mbps, z obsługą auto-negocjacji szybkości portu i trybu dupleks oraz obsługą protokołu SpanningTree (IEEE 802.1D (STP), Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP), Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP)) z kontrolą przepływu: IEEE 802.3x i propagacją natłoku oraz obsługa minimum 64 sieci VLAN IEEE 802.1Q, obsługą protokołów RIPv1, RIPv2, OSPF, z obsługą QoS i SNTP. Switch powinien posiadać co najmniej 8 portów SFP. Należy dostarczyć 4 kompatybilne z przełącznikiem wkładki SFP, współpracujące z układami zastosowanymi w nowo-dostarczonych kamerach. Podano minimalne parametry switcha - dopuszczalne są przełączniki z lepszymi parametrami. e) zintegrowanie nowo-założonych kamer z istniejącym systemem monitoringu Uwagi: wszystkie kamery muszą być szybkoobrotowe, wszystkie kamery muszą umożliwiać transmisję po protokole IP (złącze RJ-45 lub światłowodowe), zaleca się by kamery były zgodne ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum) - http:((www.onvif.org( transmisja z nowo-założonych kamer odbywać się będzie za pośrednictwem sieci światłowodowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, dla każdej z kamer należy wybudować przyłącze z kablem zasilającym oraz światłowodem jednomodowym Z-XOTKtd 4J (wyjątek kamera przy WSPiA - kabel Z-XOTKtd 12J) od szafki monitoringu do kamery. Miejsce na szafki wyznaczono przy przełącznicach Spółdzielni Mieszkaniowej, z uwagi na to, że istniejący system rejestracji GeoVision rejestruje sygnał analogowy należy zapewnić urządzenia umożliwiające zamianę w Centrum Monitoringu sygnału IP z kamer na analogowy sygnał video, wszystkie nowo montowane urządzenia, powinny znajdować się szafkach metalowych uniemożliwiających dostęp do infrastruktury monitoringu osobom postronnym, szczegółową lokalizację podlicznika należy każdorazowo uwzględnić z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej, montowane kamery oraz urządzenia przesyłowe powinny uwzględniać warunki pogodowe panujące w Polsce, Zestawienie nr 1 zawiera fotografie i rysunki wraz z komentarzem oraz oznaczeniem miejsc montażu kamer Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie wykonywanego odcinka od chwili rozpoczęcia do zakończenia robót. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia umowy dodatkowej zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010r.; Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewiduje składanie wadium i należyte zabezpieczenie umowy. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej, 7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 10) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu 0-61-44-22-754 (potwierdzone następnie listownie) lub listownie. 5) W skład oferty wchodzi : a) koszt wykonania w/w zadania wg zał. nr 1A, b) doprowadzenie terenu do stanu przed robotami i uporządkowanie terenu, c) wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.35.00-8, 34.97.10.00-4, 35.12.35.00-7, 35.12.53.00-2, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.40.00-1, 45.31.43.00-4, 45.31.43.10-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 17.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : - wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden montaż systemu monitoringu miejskiego (z podaniem jej lub ich wartości, dat wykonania, zakresu oraz inwestorów i referencji lub protokołu odbioru na przedstawioną budowę) (Zał. nr 5 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : - dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi do 1 kW lub inne uprawnienia zawodowe zgodnie z : - Dyrektywą 2005/36/WE z dnia 07.09.2005r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych - ustawą z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Z 2008r.; Nr 63, poz. 394) - na podstawie umów międzynarodowych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 50.000,00 zł (słownie : pięćdziesięciutysięcy złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiające - go warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1512A i SPE 1512B

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Nowy Tomyśl: Rozbudowa istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla o cztery dodatkowe punkty obserwacyjne


Numer ogłoszenia: 427498 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 199507 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla o cztery dodatkowe punkty obserwacyjne.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W zakres prac wchodzi wykonanie : 1) Rozbudowy istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla o cztery dodatkowe punkty obserwacyjne zgodnie z SIWZ : a) Charakterystyka istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla: Obecny system zbudowany jest w oparciu o serwer kamer działający na komputerze PC z kartą GV800 GeoVision (http:((www.geovision.pl; http:((www.geovision.com.pl) z oprogramowaniem Windows XP oraz Multicam Digital Surveillance System przygotowanym do współpracy z kartami GeoVision. Sterowanie odbywa się programowo przez serwer kamer za pomocą złącza RS232C/RS485 oraz sprzętowo za pomocą manipulatora Dynacolor 7313-S (RS485). System obecnie steruje sześcioma kamerami szybkoobrotowymi typu Dynacolor D7722 lub zgodnymi (http:((www.dynacolor.com.tw) zamontowanymi na budynkach lub słupach oświetleniowych. Przesył obrazu odbywa się drogą radiową lub światłowodem. Dla nowo-założonych kamer planuje się wykorzystywanie jako drogi przesyłu sieci światłowodowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Sygnał IP z kamer na osiedlach będzie się zbiegał w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu na Os. Batorego 32, a następnie zostanie skierowany do Centrum Monitoringu, znajdującego się w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na ul. Piłsudskiego 37. Uwagi: Wykorzystywany system GV800 obsługuje sterowanie między innymi niżej wymienionymi głowicami PTZ oraz protokołami: Ademco Jupiter, Bosch TC700 & TC8560, Pelco Spectra D, Pelco Spectra P, Samsung SC-641(643, Pelco Spectra 3, Sony DVID100 - szczegółowa specyfikacja do wglądu. b) montaż 4 kamer szybkoobrotowych, dzienno-nocnych wyposażonych w przetwornik CCD o przekątnej 1(4, rozdzielczości 4CIF/D1 oraz czułości poniżej 1 lx, posiadających obiektyw (3,5-100,00 mm) z co najmniej 28-krotnym zoomem optycznym, transmitujących obraz w technologi IP, min 25 kl/s, kodowanie H.264 lub MPEG4 lub MJPEG, obudowa wandaloodporna - norma IP66, możliwość definiowania presetów oraz stref prywatności, AUTOPAN, obrót w poziomie 3600,, kamera posiadać złącze sieciowe: miedziane RJ45 lub SFP lub inne światłowodowe (dopuszczalne są lepsze parametry kamer) montaż nowej kamery szybkoobrotowej na Os. Batorego na słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ul. Musiała z ul. E.Sczanieckiej - parametry kamery jw., (lokalizacja foto nr 1), wybudowanie przyłącza do istniejącej studni Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu - SM (około 10m) (foto nr 2) oraz wciągnięcie światłowodu Z-XOTKtd 4J o długości około 60m do istniejącej kanalizacji kablowej spółdzielni i połączenie w studni SM przy ul. E.Sczanieckiej (foto nr 3) za pomocą mufy światłowodowej z istniejącym światłowodem SM, który biegnie do pomieszczenia technicznego w budynku nr 52 na Os. Batorego (foto nr 4). Połączenie nowego odcinka kabla z istniejącym wykonana Spółdzielnia Mieszkaniowa na swój koszt, za pośrednictwem własnych wykonawców. Orientacyjne długości odcinków kablowych pokazane są na rys. nr 1. W pomieszczeniu technicznym należy zamontować układ podlicznika i zabezpieczeń wraz z niezbędną infrastrukturą kablową. montaż nowej kamery szybkoobrotowej na Os. Batorego na słupie oświetleniowym przy rondzie osiedlowym (ul. Musiała/ul.Zbaszyńska) - parametry kamery jw., (lokalizacja foto nr 5), wybudowanie przyłącza z kablem zasilającym oraz światłowodem Z-XOTKtd 4J do piwnicy bloku 31 Os. Batorego (foto nr 6), gdzie należy zamontować układ podlicznika (foto nr 7) i zabezpieczeń (foto nr 8) wraz z niezbędną infrastrukturą kablową. Orientacyjne długości odcinków kablowych pokazane są na rys. nr 2. montaż nowej kamery szybkoobrotowej na Os. Batorego na dedykowanym słupie kamerowym przy bloku nr 3 na Os. Północ - parametry kamery jw., (lokalizacja foto nr 9), wybudowanie przyłącza z kablem zasilającym oraz światłowodem Z-XOTKtd 4J do piwnicy bloku 3 Os. Północ (foto nr 10), gdzie należy zamontować układ podlicznika (foto nr 11) i zabezpieczeń (foto nr 12) wraz z niezbędną infrastrukturą kablową. Orientacyjne długości odcinków kablowych pokazane są na rys. nr 3. montaż nowej kamery szybkoobrotowej na Os. Północ na słupie oświetleniowym przy parkingu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji - parametry kamery jw., (lokalizacja foto nr 13), wybudowanie przyłącza z kablem zasilającym oraz światłowodem Z-XOTKtd 12J do piwnicy Gimnazjum w Nowym Tomyślu Os. Północ 25 (foto nr 14), gdzie należy zamontować układ podlicznika i zabezpieczeń wraz z niezbędną infrastrukturą kablową. Orientacyjne długości odcinków kablowych pokazane są na rys. nr 4. Przecięcia, zakończenia i połączenia światłowodu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami (wymagane wykonanie projektu technicznego). Światłowód po stronie pomieszczeń należy zakończyć przełącznicą (wyspawując wszystkie włókna) - nie dotyczy kamery na krzyżowaniu ul. Musiała z ul. E.Sczanieckiej W budynkach światłowód należy prowadzić w peszlach lub rurkach plastikowych. c) montaż dedykowanego dla kamer (wymagane zaświadczenie producenta) słupa stalowego lub aluminiowego o wysokości minimum 3,9m - maksymalnie 6m pod kamerę szybkoobrotową na Osiedlu Północ przy bloku nr 3 (lokalizacja foto nr 9), d) dostarczenie i montaż w serwerowni Spółdzielni Mieszkaniowej zarządzanego switcha światłowodowego Gigabit Ethernet L3, o możliwości przełączania: 24 Gbps, wskaźniku przesyłu: 17,9 Mbps, z obsługą auto-negocjacji szybkości portu i trybu dupleks oraz obsługą protokołu SpanningTree (IEEE 802.1D (STP), Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP), Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP)) z kontrolą przepływu: IEEE 802.3x i propagacją natłoku oraz obsługa minimum 64 sieci VLAN IEEE 802.1Q, obsługą protokołów RIPv1, RIPv2, OSPF, z obsługą QoS i SNTP. Switch powinien posiadać co najmniej 8 portów SFP. Należy dostarczyć 4 kompatybilne z przełącznikiem wkładki SFP, współpracujące z układami zastosowanymi w nowo-dostarczonych kamerach. Podano minimalne parametry switcha - dopuszczalne są przełączniki z lepszymi parametrami. e) zintegrowanie nowo-założonych kamer z istniejącym systemem monitoringu Uwagi: wszystkie kamery muszą być szybkoobrotowe, wszystkie kamery muszą umożliwiać transmisję po protokole IP (złącze RJ-45 lub światłowodowe), zaleca się by kamery były zgodne ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum) - http://www.onvif.org/ transmisja z nowo-założonych kamer odbywać się będzie za pośrednictwem sieci światłowodowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, dla każdej z kamer należy wybudować przyłącze z kablem zasilającym oraz światłowodem jednomodowym Z-XOTKtd 4J (wyjątek kamera przy WSPiA - kabel Z-XOTKtd 12J) od szafki monitoringu do kamery. Miejsce na szafki wyznaczono przy przełącznicach Spółdzielni Mieszkaniowej, z uwagi na to, że istniejący system rejestracji GeoVision rejestruje sygnał analogowy należy zapewnić urządzenia umożliwiające zamianę w Centrum Monitoringu sygnału IP z kamer na analogowy sygnał video, wszystkie nowo montowane urządzenia, powinny znajdować się szafkach metalowych uniemożliwiających dostęp do infrastruktury monitoringu osobom postronnym, szczegółową lokalizację podlicznika należy każdorazowo uwzględnić z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej, montowane kamery oraz urządzenia przesyłowe powinny uwzględniać warunki pogodowe panujące w Polsce, Zestawienie nr 1 zawiera fotografie i rysunki wraz z komentarzem oraz oznaczeniem miejsc montażu kamer.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.35.00-8, 34.97.10.00-4, 35.12.35.00-7, 35.12.53.00-2, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.40.00-1, 45.31.43.00-4, 45.31.43.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIT mgr inż. Paweł Ruksza, ul. Duboisa 16/2, 73-150 Łobez, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81300,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  74457,67


 • Oferta z najniższą ceną:
  73200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  118950,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19950720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 76 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1512A i SPE 1512B
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo
34971000-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
35123500-7 Systemy do identyfikacji wideo
35125300-2 Kamery bezpieczeństwa
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Układanie kabli
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa istniejącego systemu monitorowania miasta Nowego Tomyśla o cztery dodatkowe punkty obserwacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIT mgr inż. Paweł Ruksza
ul. Duboisa 16/2, 73-150 Łobez, woj. pomorskie
2012-10-31 74 457,00