TI Tytuł Polska-Lublin: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 199889-2014
PD Data publikacji 17/06/2014
OJ Dz.U. S 114
TW Miejscowość LUBLIN
AU Nazwa instytucji Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
DS Dokument wysłany 12/06/2014
DT Termin 24/07/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000 - Roboty elewacyjne
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000 - Roboty elewacyjne
RC Kod NUTS PL31
IA Adres internetowy (URL) www.lubelska.policja.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

17/06/2014    S114    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Roboty budowlane

2014/S 114-199889

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
Punkt kontaktowy: Zespół Zamówień Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019
Osoba do kontaktów: Anetta Rózańska
20-019 Lublin
POLSKA
Tel.: +48 815354606
E-mail: anetta.rozanska@lu.policja.gov.pl
Faks: +48 815354313

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lubelska.policja.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zespół obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie.

Kod NUTS PL31

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią, standardem robót został zawarty w dokumentacjach technicznych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ i dotyczy robót budowlanych na wykonywanych następujących obiektach:
1.1. Budynek magazynowy
1.2. Wymiennikownia
1.3. Stacja Paliw
1.4. Budynek garażowy z dyspozytornią
1.5. Budynek myjni z diagnostyką
1.6. Stacja obsługi
1.7. Budynek administracyjny
1.8. Budynek hydroforni
1.9. Sala gimnastyczne ze strzelnicą
2. W części zamówienia objętego dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane są do wykonania roboty budowlane w zakresie określonym w załączonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych od nr 1 do 34 oraz w ST-00 w pkt.: roboty budowlane 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.3.1, 5.1.4.1, 5.1.5.1, 5.1.6.1, 5.1.7.1, 5.1.8.1, 5.1.9.1, instalacje sanitarne 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 5.2.4.1, 5.2.5.1, 5.2.6.1, 5.2.7.1, 5.2.8.1, 5.2.9.1, instalacje elektryczne 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.3.1, 5.3.4.1, 5.3.5.1, 5.3.6.1, 5.3.7.1, 5.3.8.1, 5.3.9.1,
3. W części zamówienia objętego dofinansowaniem z budżetu planowane są do wykonania roboty budowlane w zakresie: w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 w pkt.: roboty budowlane 5.1.1.2, 5.1.2.2, 5.1.3.2, 5.1.4.2, 5.1.5.2, 5.1.6.2, 5.1.7.2, 5.1.8.2, 5.1.9.2, instalacje sanitarne 5.2.1.2, 5.2.2.2, 5.2.3.2, 5.2.4.2, 5.2.5.2, 5.2.6.2, 5.2.7.2, 5.2.8.2, 5.2.9.2, instalacje elektryczne 5.3.1.2, 5.3.2.1, 5.3.3.2, 5.3.4.2, 5.3.5.2, 5.3.6.2, 5.3.7.2, 5.3.8.2, 5.3.9.2.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45400000, 45443000, 45421000, 45310000, 45330000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie stanowi część większego zamówienia o łącznej wartości przekraczającej 5 186 0000 euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
VII. Wymagania dotyczące wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 115 000,00 PLN (sto piętnaście tysięcy zł)
2. Wadium może być wniesione w:
- Pieniądzu - przelew na konto Zamawiającego – NBP Oddział Okręgowy w Lublinie
nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego);
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Oferta, która będzie zabezpieczona inną formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (gwarancja lub poręczenie) składane jest przez wykonawców w oryginale w Wydziale Finansów KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin. Kopię gwarancji (poręczenia) należy dołączyć do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 46 ust 4a i 46 ust. 5 pkt 1 – 3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających czy też nawet w sposób lakoniczny poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budzić wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia.
7. Termin wniesienia wadium – przed upływem godz. 10:30 dnia 24.07.2014 r.
8. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
9. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Forma płatności – przelew.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - każdy członek konsorcjum - składa dokument wymieniony w pkt: V ppkt 2a (każdy członek konsorcjum tylko w zakresie w którym spełnia warunek), 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f i 3g SIWZ- pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
Jeżeli oferta wykonawców o których mowa powyżej zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i 5 oraz 24b ustawy należy złożyć:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, a jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, a jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, a jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Pzp, a jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skłąda dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, a jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2b-g, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Ponadto, Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawcy bowiem zostaną wykluczeni z udziału postępowaniu, w przypadku, gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w przypadku gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokument dotyczący tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy i opisanym w pkt 2 litera a tj: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy dokonana będzie na podstawie w/w dokumentów oraz oświadczeń, przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Nie spełnienie oraz niewykazanie spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 i 5 oraz 24b i odrzucenie jego oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty podmiotów zagranicznych składa się zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19.02.2013 (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231) w szczególności :
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Dziale V pkt 3b, 3c, 3d i 3f SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Dziale V pkt 3e SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,.
c) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Dziale V pkt 3b – f SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem:
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie dokumentów, o których mowa w Dziale V pkt 3b, 3e i 3f SIWZ
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie dokumentów, o których mowa w Dziale V pkt 3c i 3d SIWZ.
d) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. W celu zachowania formy pisemnej dokument ten powinien być złożony w formie oryginału.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca
- oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotowego zamówienia;
- wykaże się wykonaniem w zakresie robót budowlanych:
- co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu termoizolacji budynku metodą BSO
o wartości co najmniej 500 000,00 zł, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów* określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona:
- co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na montażu nowej lub remoncie instalcji c.o.
o wartości 200 000,00 zł., wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów* określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
- co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na montażu nowej lub wymianie istniejącej instalacji elektrycznej o wartości co najmniej 50 000,00 zł, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów* określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Zamawiający dopuszcza wykazanie się wyżej wymienionymi robotami na jednym obiekcie w ramach jednego zadania, w przypadku gdy na tym zadaniu będą spełnione w/w opisane wymogi.
* Uwaga! Dowodami, zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) są:
- poświadczenie,
- w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia, wraz z uzasadnieniem tych przyczyn.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi wskazane w w/w wykazach, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
oświadczy, iż spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia;
wykaże się, dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
odpowiedzialnymi za za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
osobami będącymi członkami Izby Samorządu Zawodowego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – posiadającymi min. 3 lata praktyki na budowie, liczonych od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży: konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektrycznej;
oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w/w wykazie posiadają wymagane uprawnienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. W celu zachowania formy pisemnej dokument ten powinien być złożony w formie oryginału.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
51/39/14/SZP/B
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.7.2014 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.7.2014 - 11:00

Miejscowość:

Zespół Zamówień Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, pokój nr 17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia - 15.10.2014 r
2. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i obejmuje roboty budowlane w zakresie:
robót wykończeniowych wewnętrznych (przebudowa układu ścian działowych, tynkowanie, malowanie, wymianę okładzin ściennych, podłogowych i izolacji podłogowych, montaż sufitów podwieszonych, wymianę stolarki drzwiowej),
robót wykończeniowych zewnętrznych (ocieplenie stropu i ścian z tynkami i malowaniem, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania),
wymiany i uzupełnienia nawierzchni utwardzonych i schodów,
remontu sanitariatów oraz wymiany instalacji wod.- kan, co., wentylacji i klimatyzacji,
wymiany WLZ, TR i instalacji elektrycznej,
wymiany armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego.
3. Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownego wynagrodzenia brutto.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/

zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html - bezpłatnie;
2) na wniosek wykonawcy w formie pisemnej za kwotę 2260,00 zł brutto (pokrywającą koszty druku SIWZ) plus
koszty przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Dział VI, Rozdział 2 w szczególności:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2,
Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Uwaga: Nadanie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego nie powoduje zachowania terminu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.6.2014
TI Tytuł Polska-Lublin: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 203775-2014
PD Data publikacji 19/06/2014
OJ Dz.U. S 116
TW Miejscowość LUBLIN
AU Nazwa instytucji Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
DS Dokument wysłany 17/06/2014
DT Termin 24/07/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000 - Roboty elewacyjne
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000 - Roboty elewacyjne
RC Kod NUTS PL31

19/06/2014    S116    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Roboty budowlane

2014/S 116-203775

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, Zespół Zamówień Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019, Osoba do kontaktów: Anetta Rózańska, Lublin20-019, POLSKA. Tel.: +48 815354606. Faks: +48 815354313. E-mail: anetta.rozanska@lu.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.6.2014, 2014/S 114-199889)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000, 45400000, 45443000, 45421000, 45310000, 45330000

Roboty budowlane

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty elewacyjne

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamówienia - 15.10.2014 r

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamówienia - 15.10.2015 r


TI Tytuł Polska-Lublin: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 252060-2014
PD Data publikacji 25/07/2014
OJ Dz.U. S 141
TW Miejscowość LUBLIN
AU Nazwa instytucji Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 22/07/2014
DT Termin 31/07/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000 - Roboty elewacyjne
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000 - Roboty elewacyjne
RC Kod NUTS PL31

25/07/2014    S141    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Roboty budowlane

2014/S 141-252060

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, Zespół Zamówień Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019, Osoba do kontaktów: Anetta Rózańska, Lublin20-019, POLSKA. Tel.: +48 815354606. Faks: +48 815354313. E-mail: anetta.rozanska@lu.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.6.2014, 2014/S 114-199889)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000, 45400000, 45443000, 45421000, 45310000, 45330000

Roboty budowlane

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty elewacyjne

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

pkt 7

Termin wniesienia wadium - przed upływem godz. 10:30 dnia 24.07.2014 r

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu:

24.7.2014 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.7.2014 (11:00)

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

pkt 7

Termin wniesienia wadium - przed upływem godz. 10:30 dnia 31.7.2014 r.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu:

31.7.2014 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

31.7.2014 (11:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Lublin: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 312235-2014
PD Data publikacji 16/09/2014
OJ Dz.U. S 177
TW Miejscowość LUBLIN
AU Nazwa instytucji Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 11/09/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000 - Roboty elewacyjne
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000 - Roboty elewacyjne
IA Adres internetowy (URL) www.lubelska.policja.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/09/2014    S177    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Roboty budowlane

2014/S 177-312235

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
Punkt kontaktowy: Zespół Zamówień Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
Osoba do kontaktów: Anetta Różańska
20-019 Lublin
Polska
Tel.: +48 815355315
E-mail: anetta.rozanska@lu.policja.gov.pl
Faks: +48 815354313

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lubelska.policja.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zespół obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Grenadierów 3.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią, standardem robót został zawarty w dokumentacjach technicznych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ i dotyczy robót budowlanych na wykonywanych następujących obiektach:
1.1. Budynek magazynowy;
1.2. Wymiennikownia;
1.3. Stacja Paliw;
1.4. Budynek garażowy z dyspozytornią;
1.5. Budynek myjni z diagnostyką;
1.6. Stacja obsługi;
1.7. Budynek administracyjny;
1.8. Budynek hydroforni;
1.9. Sala gimnastyczne ze strzelnicą.
2. W części zamówienia objętego dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planowane są do wykonania roboty budowlane w zakresie określonym w załączonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych od nr 1 do 34 oraz w ST-00 w pkt: roboty budowlane 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.3.1, 5.1.4.1, 5.1.5.1, 5.1.6.1, 5.1.7.1, 5.1.8.1, 5.1.9.1, instalacje sanitarne 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 5.2.4.1, 5.2.5.1, 5.2.6.1, 5.2.7.1, 5.2.8.1, 5.2.9.1, instalacje elektryczne 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.3.1, 5.3.4.1, 5.3.5.1, 5.3.6.1, 5.3.7.1, 5.3.8.1, 5.3.9.1.
3. W części zamówienia objętego dofinansowaniem z budżetu planowane są do wykonania roboty budowlane w zakresie: w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 w pkt: roboty budowlane 5.1.1.2, 5.1.2.2, 5.1.3.2, 5.1.4.2, 5.1.5.2, 5.1.6.2, 5.1.7.2, 5.1.8.2, 5.1.9.2, instalacje sanitarne 5.2.1.2, 5.2.2.2, 5.2.3.2, 5.2.4.2, 5.2.5.2, 5.2.6.2, 5.2.7.2, 5.2.8.2, 5.2.9.2, instalacje elektryczne 5.3.1.2, 5.3.2.1, 5.3.3.2, 5.3.4.2, 5.3.5.2, 5.3.6.2, 5.3.7.2, 5.3.8.2, 5.3.9.2.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45400000, 45421000, 45310000, 45330000, 45443000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 7 133 993 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
51/39/14/SZP/B
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 114-199889 z dnia 17.6.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 141-252060 z dnia 25.7.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 116-203775 z dnia 19.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Poleksbud Trade Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
20-231 Lublin
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 122 788,72 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 133 993 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Dział VI, Rozdział 2 w szczególności:
— odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
— odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
— odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
— odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2,
— odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
— odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
— odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Uwaga: Nadanie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego nie powoduje zachowania terminu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.9.2014

Adres: ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@lu.policja.gov.pl
tel: 815 354 606
fax: 815 354 313
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 19988920141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 115000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 833 333 PLN  -  5 750 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lubelska.policja.gov.pl
Informacja dostępna pod: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie kompleksowych robót budowlanych i instalacyjnych wraz z rozruchem dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa farmy wiatrowej o mocy 36 MW w gminie Gizałki, Polska”. Poleksbud Trade Sp. z o.o.
Lublin
2014-09-01 7 133 993,00