Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego - nr postępowania 002/11


Numer ogłoszenia: 20021 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego - nr postępowania 002/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: - część 1 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.07.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-5ks-772-84-89/09/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. - droga wojewódzka nr 617 - 182 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.10.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-6ko-772-153-1232/09/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. - droga wojewódzka nr 618 - 152 działki; Łącznie w zadaniu 1 - 334 działki - część 2 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.12.2009 r. - droga wojewódzka nr 631 - 80 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.11.2009 r. - droga wojewódzka nr 580 - 2 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25.06.2010 r. - droga wojewódzka nr 724 - 100 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.10.2009 r. - droga wojewódzka nr 802 - 15 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.09.2010 r. - droga wojewódzka nr 802 - 22 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 15/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.09.2010 r. - droga wojewódzka nr 802 - 2 działki; Łącznie w zadaniu 2 - 221 działek. - część 3 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.01.2010 r. - droga wojewódzka nr 727 - 438 działek; - część 4 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.01.2010 r. - droga wojewódzka nr 728 - 316 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.08.2009 r. - droga wojewódzka nr 787 - 31 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29.09.2009 r. - droga wojewódzka nr 737 - 1 działka; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.09.2009 r. - droga wojewódzka nr 737 - 4 działki; Łącznie w zadaniu 4 - 352 działki. Przy określeniu kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy przyjąć dla: - zadania 1 - 334 działki, - zadania 2 - 221 działek, - zadania 3 - 438 działek, - zadania 4 - 352 działki, dla których należy założyć księgi wieczyste oraz podać jednostkową cenę za ujawnienie praw dla jednej działki. Rozliczenie kosztów nastąpi w oparciu o faktyczną liczbę działek, dla których zostaną założone księgi wieczyste. Należność Wykonawcy zostanie określona w protokole odbioru jako iloczyn faktycznej liczby działek, dla których uzyskano wpis do księgi wieczystej i ceny jednostkowej za jedną działkę. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcie części i zadania występują zamiennie i oznaczają część zamówienia zgodnie z powyższym podziałem..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wiellkości 50 %


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.10.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wpisie bądź założeniu ksiąg wieczystych dla minimum 100 działek


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min.: - 1 geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. lub Rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości; lub Pośrednik w obrocie nieruchomościami - posiadający licencję zawodową.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Poza wymienionymi dokumentami Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację usług w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - Zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy. - Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności - Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pok. 205, 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 z dnia 06.07.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-5ks-772-84-89/09/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2009 Decyzja Ministra Infrastruktury BP-6ko-772-153-1232/09/10 z dnia 13 sierpnia 2010.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.07.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-5ks-772-84-89/09/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. - droga wojewódzka nr 617 - 182 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.10.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-6ko-772-153-1232/09/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. - droga wojewódzka nr 618 - 152 działki; Łącznie w zadaniu 1 - 334 działki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.10.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 90.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji:Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2009 z 21.12.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7/2009 z 06.11.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/10 z 25.06.2010 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/09 z 22.10.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13/10 z 13.09.2010 r. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 15/10 z 20.0.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - część 2 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.12.2009 r. - droga wojewódzka nr 631 - 80 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.11.2009 r. - droga wojewódzka nr 580 - 2 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25.06.2010 r. - droga wojewódzka nr 724 - 100 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.10.2009 r. - droga wojewódzka nr 802 - 15 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.09.2010 r. - droga wojewódzka nr 802 - 22 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 15/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.09.2010 r. - droga wojewódzka nr 802 - 2 działki; Łącznie w zadaniu 2 - 221 działek..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.10.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 90.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.01.2010 r..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.01.2010 r. - droga wojewódzka nr 727 - 438 działek;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.10.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 90.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 18.01.2010 r. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 o z dnia 21.08.2009 r. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 z dnia 29.09.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/09 z dnia 30.09.2009 r.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.01.2010 r. - droga wojewódzka nr 728 - 316 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.08.2009 r. - droga wojewódzka nr 787 - 31 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29.09.2009 r. - droga wojewódzka nr 737 - 1 działka; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.09.2009 r. - droga wojewódzka nr 737 - 4 działki; Łącznie w zadaniu 4 - 352 działki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.10.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 90.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Usługa kompleksowego usuwania nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych i sopli lodowych z dachów oraz udrożnienie rynien poziomych i rur spustowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy


Numer ogłoszenia: 20033 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.um.warszawa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowego usuwania nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych i sopli lodowych z dachów oraz udrożnienie rynien poziomych i rur spustowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi: kompleksowego usuwania nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych i sopli lodowych z dachów oraz udrażniania rynien poziomych i rur spustowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy 2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 193 000 EURO.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przypadku wystąpienia okoliczności polegających na konieczności powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia polegające na odśnieżaniu dachów budynków, o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 tys. zł brutto każde.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. dokument (np. pełnomocnictwo, Krajowy Rejestr Sądowy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  tak


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zmiana postanowień warunków niniejszej umowy w zakresie sposobu jej realizacji może nastąpić w przypadku rezygnacji lub czasowego zawieszenia wykonywania przedmiotowych usług, w jednym lub w kilku budynkach Urzędu m.st. Warszawy, wymienionych w załączniku nr 2 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ. 2. Sytuacje, o których mowa w pkt 1 mogą mieć miejsce w przypadku rezygnacji z administrowania danym budynkiem.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy: ul. Senatorska 36, IVp., pok. 13..


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  25.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy: ul. Senatorska 36, IVp., pok. 13..


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  1) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 12 i pkt 13, a w szczególności z zapisem pkt 13.2.2. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 36, w pok. Nr 16 , (Sala Konferencyjna), IV piętro, w dniu 25.01.2011r. o godzinie 10:30 3)Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: imię i nazwisko: Łukasz Tataj - Biuro Administracyjno-Gospodarcze, tel. 022 443-04-68, 2. w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: imię i nazwisko: Laura Lesińska - Biuro Zamówień Publicznych tel.: 22 443-14-17, fax: 22 443-14-02 4) Numer sprawy: ZP/LL/341/II-11/11 5) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 6) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 7) Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2011r lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia tj.149 907,00 zł brutto..


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Warszawa: Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego - nr postępowania 002/11.


  Numer ogłoszenia: 83211 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 20021 - 2011r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego - nr postępowania 002/11..


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: - część 1 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.07.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-5ks-772-84-89/09/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. - droga wojewódzka nr 617 - 182 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.10.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-6ko-772-153-1232/09/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. - droga wojewódzka nr 618 - 152 działki; Łącznie w zadaniu 1 - 334 działki - część 2 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.12.2009 r. - droga wojewódzka nr 631 - 80 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.11.2009 r. - droga wojewódzka nr 580 - 2 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25.06.2010 r. - droga wojewódzka nr 724 - 100 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.10.2009 r. - droga wojewódzka nr 802 - 15 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.09.2010 r. - droga wojewódzka nr 802 - 22 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 15/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.09.2010 r. - droga wojewódzka nr 802 - 2 działki; Łącznie w zadaniu 2 - 221 działek. - część 3 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.01.2010 r. - droga wojewódzka nr 727 - 438 działek; - część 4 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.01.2010 r. - droga wojewódzka nr 728 - 316 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.08.2009 r. - droga wojewódzka nr 787 - 31 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29.09.2009 r. - droga wojewódzka nr 737 - 1 działka; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.09.2009 r. - droga wojewódzka nr 737 - 4 działki; Łącznie w zadaniu 4 - 352 działki. Przy określeniu kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy przyjąć dla: - zadania 1 - 334 działki, - zadania 2 - 221 działek, - zadania 3 - 438 działek, - zadania 4 - 352 działki, dla których należy założyć księgi wieczyste oraz podać jednostkową cenę za ujawnienie praw dla jednej działki. Rozliczenie kosztów nastąpi w oparciu o faktyczną liczbę działek, dla których zostaną założone księgi wieczyste. Należność Wykonawcy zostanie określona w protokole odbioru jako iloczyn faktycznej liczby działek, dla których uzyskano wpis do księgi wieczystej i ceny jednostkowej za jedną działkę. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcie części i zadania występują zamiennie i oznaczają część zamówienia zgodnie z powyższym podziałem...


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.10.00.00-2.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  1   


  Nazwa:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 z dnia 06.07.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-5ks-772-84-89/09/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2009 Decyzja Ministra Infrastruktury BP-6ko-772-153-1232/09/10 z dnia 13 sierpnia 2010.


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  03.03.2011.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  9.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  2.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MIrosław Mędrzejewski GEOIDA s.c., ul. Wyszyńskiego 18, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 100800,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   26292,48


  • Oferta z najniższą ceną:
   26292,48
   / Oferta z najwyższą ceną:
   328245,18


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  2   


  Nazwa:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji:Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2009 z 21.12.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7/2009 z 06.11.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/10 z 25.06.2010 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/09 z 22.10.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13/10 z 13.09.2010 r. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 15/10 z 20.0.


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  08.03.2011.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  7.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  2.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GEO-METRIC Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 26/19, ul. Zwycięzców 26/19, 03-938 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 68100,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   48113,91


  • Oferta z najniższą ceną:
   48113,91
   / Oferta z najwyższą ceną:
   244375,17


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  3   


  Nazwa:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.01.2010 r..


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  02.03.2011.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  8.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  1.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Tomasz Zasowski TRANS-GEO, Młodynie Dolne 47, 26-807 Radzanów, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 131700,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   45254,16


  • Oferta z najniższą ceną:
   45254,16
   / Oferta z najwyższą ceną:
   158928,30


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  4   


  Nazwa:
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 18.01.2010 r. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 o z dnia 21.08.2009 r. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 z dnia 29.09.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/09 z dnia 30.09.2009 r.


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  02.03.2011.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  8.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  2.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Tomasz Zasowski TRANS-GEO, Młodynie Dolne 47, 26-807 Radzanów, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 160800,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   35935,68


  • Oferta z najniższą ceną:
   35935,68
   / Oferta z najwyższą ceną:
   136382,40


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
  tel: 22 244 90 00
  fax: 22 244 90 13
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2011-01-25
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 2002120110
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2011-01-17
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 90 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: TAK
  Oferty częściowe: TAK
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 4
  Kryterium ceny: 0%
  WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
  Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pok. 205, 206,207.
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  70100000-2 Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 z dnia 06.07.2009 r.; Decyzja Ministra I MIrosław Mędrzejewski GEOIDA s.c.
  ul. Wyszyńskiego 18, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  2011-03-14 26 292,00
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji:Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2009 z 21.12.2009 r Decyzja Wojewody Mazowieck GEO-METRIC Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 26/19
  ul. Zwycięzców 26/19, 03-938 Warszawa, woj. mazowieckie
  2011-03-14 48 113,00
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji dr Tomasz Zasowski TRANS-GEO
  Młodynie Dolne 47, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie
  2011-03-14 45 254,00
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 18.01.2010 r. Decyzja Wojewody Ma Tomasz Zasowski TRANS-GEO
  Młodynie Dolne 47, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie
  2011-03-14 35 935,00