Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie w roku 2012 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 054/12


Numer ogłoszenia: 200484 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w roku 2012 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 054/12.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie w 2012 roku przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 5 zadań..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej. Wyżej wymieniona osoba winna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednego przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego. Przy czym w przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, do każdej z części może być wskazana ta sama osoba.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 3 (aktualny odpis z właściwego .....) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 13. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 13.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 12 ppkt. 7 (Wykonawca może polegać ......) winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 13.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 13.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 12 ppkt. 3 ( aktualny odpis z właściwego ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 12 ppkt. 4( wykaz wykonywanych usług ...),ppkt. 5 (wykaz osób ...), ppkt. 6 (oświadczenia ....) mogą być złożone przez wykonawców łącznie. 8. Wypełniony kosztorys ofertowy.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony. 2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock: przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 4 obiektów mostowych oraz przegląd podstawowy 1 tunelu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock: przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 4 obiektów mostowych oraz przegląd podstawowy 1 tunelu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 31 obiektów mostowych, przegląd podstawowy 51 przepustów oraz przegląd rozszerzony 142 przepustów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 31 obiektów mostowych, przegląd podstawowy 51 przepustów oraz przegląd rozszerzony 142 przepustów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka: przegląd podstawowy 17 obiektów mostowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka: przegląd podstawowy 17 obiektów mostowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce: przegląd podstawowy 1 obiektu mostowego i przegląd rozszerzony 1 obiektu mostowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce: przegląd podstawowy 1 obiektu mostowego i przegląd rozszerzony 1 obiektu mostowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno: przegląd podstawowy 52 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 8 obiektów mostowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno: przegląd podstawowy 52 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 8 obiektów mostowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wykonanie w roku 2012 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 054/12


Numer ogłoszenia: 299482 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 200484 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w roku 2012 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 054/12.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie w 2012 roku przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 5 zadań..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock: przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 4 obiektów mostowych oraz przegląd podstawowy 1 tunelu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 306180,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2115,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  2115,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23412,93


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 31 obiektów mostowych, przegląd podstawowy 51 przepustów oraz przegląd rozszerzony 142 przepustów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 306180,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14354,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  14354,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  155472,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka: przegląd podstawowy 17 obiektów mostowych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 306180,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1635,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  1635,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15002,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce: przegląd podstawowy 1 obiektu mostowego i przegląd rozszerzony 1 obiektu mostowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 306180,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  430,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  430,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11193,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno: przegląd podstawowy 52 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 8 obiektów mostowych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 306180,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6125,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  6125,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77739,06


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20048420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 99 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71356100-9 Usługi kontroli technicznej
71631450-9 Usługi kontroli mostów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock: przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 4 obiektów mostowych oraz przegląd podstawowy 1 tunelu. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, woj. Polska
2012-08-13 2 115,00
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 31 obiektów mostowych, przegląd podstawowy 51 przepustów oraz przegląd rozszerzony 142 przepustów. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, woj. Polska
2012-08-13 14 354,00
Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka: przegląd podstawowy 17 obiektów mostowych. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, woj. Polska
2012-08-13 1 635,00
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce: przegląd podstawowy 1 obiektu mostowego i przegląd rozszerzony 1 obiektu mostowego. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, woj. Polska
2012-08-13 430,00
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno: przegląd podstawowy 52 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 8 obiektów mostowych. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, Kraków, woj. Polska
2012-08-13 6 125,00