Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Narutowicza 12 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 200613 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Narutowicza 12 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje remont elewacji frontowej i przejazdu bramowego: 1. prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady, usunięcie: obróbek blacharskich, tynków w przejeździe bramowym, tynków w poziomie parteru i częściowo na ryzalicie w poziomie III piętra, nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, 2. naprawę nadproży, belek stropowych w przejeździe bramowym i zarysowań ścian, 3. prace tynkarskie, 4. oczyszczenie i naprawy tynków, 5. oczyszczenie i uzupełnienie detalu architektonicznego oraz profili ciągnionych, 6. wyburzenie podokiennika na I piętrze, 7. demontaż istniejącej balustrady portfenetra na I piętrze, montaż nowych barierek , 8. remont gzymsu drewnianego, 9. remont elementów stalowych, 10. likwidację daszku betonowego na ścianie szczytowej, 11. montaż nowego daszku ze szkła zbrojonego, 12. rozbiórka i odtworzenie podestu do sklepu z futrami, 13. wymianę obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, rynien i rur spustowych, 14. prace malarskie, 15. wymianę: drzwi w przejeździe bramowym, stolarki okiennej, drzwi balkonowych, witryn parteru i drzwi do lokali użytkowych łącznie z obudową przedsionka w sklepie z futrami, 16. wykonanie okładzin kamiennych w wejściach do lokali, parapetów witryn i kostki granitowej w przejeździe bramowym, 17. wykonanie izolacji cokołu ściany frontowej i ścian prześwitu bramowego, 18. uzupełnienie chodnika, 19. montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. Szczegółowy zakres prac określony jest w następujących dokumentach: 1. Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji frontowej zabytkowej kamienicy usytuowanej w Łodzi przy ul. Narutowicza 12, 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3. Przedmiar robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Przedmiar robót określa jedynie szacunkowe ilości robót do wykonania i jest załączony informacyjnie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: roboty budowlano-konserwatorskie związane z remontem elewacji w dwóch obiektach wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków o wartości min. 500 000 PLN brutto w każdym oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.3.2. oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.3.5. oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy, które muszą zostać udokumentowane, w następującym zakresie: a) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie możliwa w następujących przypadkach: - zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego takich jak np.: strajk, pożar, odcięcie zasilania, brak wody, trzęsienie ziemi, powódź i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi, - warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, - konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych zgodnie z § 67, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm), - konieczności pozyskania dodatkowych środków finansowych, uzgodnień lub decyzji administracyjnych, - powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, - zmiany dokumentacji. Termin wykonania robót może ulec wydłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację robót, o której mowa powyżej, O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie wraz z uzasadnieniem nowy termin wykonania robót. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania robót w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robót zostanie potwierdzony przez strony w aneksie do umowy. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy zostały wniesione w formie dokumentu z wyszczególnieniem daty zabezpieczenia, zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa po dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania i ubezpieczenia z uwzględnieniem wydłużonego terminu realizacji. b) jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty dotychczas nie wykonane i nie zafakturowane wynagrodzenie z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do umowy. c) wykonanie robót zamiennych nie powodujących zmiany przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji umowy: - warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, - konieczności wykonania robót wynikających z uzyskania dodatkowych uzgodnień, decyzji administracyjnych, dodatkowych badań i ekspertyz, - zmiany dokumentacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks.Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.08.2011 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Narutowicza 12 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 236031 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 200613 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Narutowicza 12 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje remont elewacji frontowej i przejazdu bramowego: 1. prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady, usunięcie: obróbek blacharskich, tynków w przejeździe bramowym, tynków w poziomie parteru i częściowo na ryzalicie w poziomie III piętra, nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, 2. naprawę nadproży, belek stropowych w przejeździe bramowym i zarysowań ścian, 3. prace tynkarskie, 4. oczyszczenie i naprawy tynków, 5. oczyszczenie i uzupełnienie detalu architektonicznego oraz profili ciągnionych, 6. wyburzenie podokiennika na I piętrze, 7. demontaż istniejącej balustrady portfenetra na I piętrze, montaż nowych barierek , 8. remont gzymsu drewnianego, 9. remont elementów stalowych, 10. likwidację daszku betonowego na ścianie szczytowej, 11. montaż nowego daszku ze szkła zbrojonego, 12. rozbiórka i odtworzenie podestu do sklepu z futrami, 13. wymianę obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, rynien i rur spustowych, 14. prace malarskie, 15. wymianę: drzwi w przejeździe bramowym, stolarki okiennej, drzwi balkonowych, witryn parteru i drzwi do lokali użytkowych łącznie z obudową przedsionka w sklepie z futrami, 16. wykonanie okładzin kamiennych w wejściach do lokali, parapetów witryn i kostki granitowej w przejeździe bramowym, 17. wykonanie izolacji cokołu ściany frontowej i ścian prześwitu bramowego, 18. uzupełnienie chodnika, 19. montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. Szczegółowy zakres prac określony jest w następujących dokumentach: 1. Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji frontowej zabytkowej kamienicy usytuowanej w Łodzi przy ul. Narutowicza 12, 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3. Przedmiar, stanowiących załączniki do SIWZ. Przedmiar robót określa jedynie szacunkowe ilości robót do wykonania i jest załączony informacyjnie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOSAICON MARIA POTZ, ul. Traugutta 10 m 8, 90-107 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 459252,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  664793,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  664793,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  664793,86


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20061320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 4 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks.Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Narutowicza 12 w Łodzi MOSAICON MARIA POTZ
ul. Traugutta 10 m 8, 90-107 Łódź, woj. łódzkie
2011-09-02 664 793,00