Tychy: zakup i dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 200894 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach , ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup i dostawa sprzętu komputerowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem), instalacja, uruchomienie oraz przetestowanie sprzętu komputerowego objętego zamówieniem, tj. serwera - 1 sztuka i 6 sztuk drukarek laserowych sieciowych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.82.00.00-2, 30.23.21.10-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek poprzez dołączenie oświadczenia potwierdzającego, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek 1. poprzez dołączenie oświadczenia potwierdzającego, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, 2. jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu do składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim zakresem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000 PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentów potwierdzających, że dane dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i w takim przypadku jest zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek poprzez dołączenie oświadczenia potwierdzającego, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i w takim przypadku jest zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek poprzez dołączenie oświadczenia potwierdzającego, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i w takim przypadku jest zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek poprzez dołączenie oświadczenia potwierdzającego, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i w takim przypadku jest zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy strony dopuszczają zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (pod warunkiem, że zmiany te nie będą powodować wzrostu ceny umowy) w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w zakresie ewentualnego przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:1. zaistnienia przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia publicznego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. napotkania przeszkód, których mimo dołożenia należytej staranności zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mogli przewidzieć. 3. zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy, jeśli Wykonawca - pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać, że dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informacje odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie asortymentu produktów i zaoferować w zamian przedmiot umowy o porównywalnych (czyli nie gorszych) parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych do złożonych w ofercie. 4. ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany w/w czynnika cenotwórczego. 5. gdy istnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej netto. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając opis zmiany,uzasadnienie zmiany, czas wykonywania zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do umowy. Wszystkie zmiany wymagają zgody obu stron w formie sporządzonego i podpisanego aneksu. Każda ze stron jest upoważniona do wystąpienia o takie zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tychy.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Tychach ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Tychach - Biuro Podawcze Sądu - ul. Budowlanych 33 lub w Oddziale Gospodarczym w budynku Sądu przy ul. Bałuckiego 4, pokój Nr 17.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tychy: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 233498 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 200894 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem), instalacja, uruchomienie oraz przetestowanie sprzętu komputerowego objętego zamówieniem tj. serwera - 1 sztuka i 6 sztuk drukarek laserowych sieciowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.82.00.00-2, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Szkolenia Komputerowego, 41-300 Dabrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 95934,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  93579,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  93579,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  93579,00


 • Waluta:
  PLN.


Kołobrzeg: Budowa szybu wewnętrznego, dostawa i montaż windy osobowej


Numer ogłoszenia: 422924 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 200894 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Uzdrowiskowy "WILLA FORTUNA" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu, ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3522146, faks 094 3542337.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa szybu wewnętrznego, dostawa i montaż windy osobowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa szybu o konstrukcji stalowej. Dostawa i montaz dźwigu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42.41.61.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa Artmed J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 231000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  214519,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  214519,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  282723,55


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20089420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tychy.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Tychach ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30232110-8 Drukarki laserowe
48820000-2 Serwery
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa szybu wewnętrznego, dostawa i montaż windy osobowej Firma Handlowa Artmed J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna Ul. Św. Antoniego 18 lok 3
Tomaszów Mazowiecki
2012-10-29 214 519,00