Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Remont drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz - Warka - Falęcicie - Białobrzegi na odcinku od km 24+975 w m. Michałów do km 27+695 w m. Branków gmina Grójec, powiat Grójec, województwo mazowieckie - nr postępowania 002/10


Numer ogłoszenia: 20120 - 2010; data zamieszczenia: 22.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz - Warka - Falęcicie - Białobrzegi na odcinku od km 24+975 w m. Michałów do km 27+695 w m. Branków gmina Grójec, powiat Grójec, województwo mazowieckie - nr postępowania 002/10.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Remont drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz - Warka - Falęcicie - Białobrzegi na odcinku od km 24+975 w m. Michałów do km 27+695 w m. Branków gmina Grójec, powiat Grójec.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 zł.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda; 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej. Wyżej wymienione osoby powinny wykazać doświadczenie w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi polegającymi na remoncie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każde i w ilości co najmniej dwóch robót.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 4. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Mazowiecka 14.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.02.2010 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Mazowiecka 14.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Warszawa: Remont drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz - Warka - Falęcicie - Białobrzegi na odcinku od km 24+975 w m. Michałów do km 27+695 w m. Branków gmina Grójec, powiat Grójec, województwo mazowieckie - nr postępowania 002/10


Numer ogłoszenia: 57505 - 2010; data zamieszczenia: 16.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 20120 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz - Warka - Falęcicie - Białobrzegi na odcinku od km 24+975 w m. Michałów do km 27+695 w m. Branków gmina Grójec, powiat Grójec, województwo mazowieckie - nr postępowania 002/10.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz - Warka - Falęcicie - Białobrzegi na odcinku od km 24+975 w m. Michałów do km 27+695 w m. Branków gmina Grójec, powiat Grójec, województwo mazowieckie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AS Sp. z o.o.,, ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3073607,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2013000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2013000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2559657,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2012020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 135 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: W siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Mazowiecka 14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz - Warka - Falęcicie - Białobrzegi na odcinku od km 24+975 w m. Michałów do km 27+695 w m. Branków gmina Grójec, powiat Grójec, województwo mazowieckie - nr postępowania 002/10 AS Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2010-03-16 2 013 000,00