Kielce: Wybór kadry zarządzającej projektem


Numer ogłoszenia: 202476 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach , ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  muzyczna.kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór kadry zarządzającej projektem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Wybór koordynatora projektu, specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie POKL Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.42.11.00-2, 79.50.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
muzyczna.kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach ul. Wojewódzka 12 25-536 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach ul. Wojewódzka 12 25-536 Kielce Sekretariat - pokój A 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Koordynator projektu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadań koordynatora projektu, w szczególności obejmuje: 1. Koordynacja działań projektu zgodnie z zakresem zapisanym we wniosku aplikacyjnym. 2. Koordynacja działań z partnerem zagranicznym. 3. Kierowanie podległymi pracownikami, w tym planowanie, analiza i weryfikacja ich pracy pod kątem realizacji projektu. 4. Przygotowywanie dokumentacji merytorycznej projektu. 5. Przedkładanie Zleceniodawcy propozycji zmian w ramach zaplanowanych działań służących poprawie realizacji projektu. 6.Uzgadnianie kwestii merytorycznych oraz wszelkich zmian z Instytucją Pośredniczącą i przekazywanie ich w formie pisemnej. 7. Kontrola dokumentacji związanej z projektem. 8. Kontrola prawidłowej i zgodnej z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań; 9. Nadzór nad wszystkimi członkami zespołu projektowego; 10. Organizacja spotkań zespołu oraz zarządzanie w sytuacjach krytycznych, w tym opracowanie działań naprawczych i korygujących; 11. Podejmowanie działań zaradczych w sytuacjach problemowych;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.42.11.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Specjalista ds. organizacyjnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadań specjalisty ds. organizacyjnych w szczególności obejmuje: 1. Prowadzenie dokumentacji projektu; 2. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji bieżącej projektu; 3. Promocja i rekrutacja do projektu; 4. Sprawozdawczość merytoryczna projektu; 5. Prowadzenie Podsystemu Monitorowania POKL - PEFS 2007; 6. Opracowanie wniosków o płatność w części rzeczowej; 7. Bezpośrednie prowadzenie spraw logistycznych 8. Wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Kierownika Projektu, a niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Kielce: Wybór kadry zarządzającej projektem


Numer ogłoszenia: 229862 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 202476 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór kadry zarządzającej projektem.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Wybór koordynatora projektu, specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie POKL Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka(Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.42.11.00-2, 79.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Koordynator projektu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Jerzy Kosanowski,, {Dane ukryte}, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  52000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Specjalista ds. organizacyjnych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio Kreatywności Artur Armata, {Dane ukryte}, 26-004 Bieliny, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@muzyczna.kielce.pl
tel: 41 342 60 17
fax: 41 342 60 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20247620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 788 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: muzyczna.kielce.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach ul. Wojewódzka 12 25-536 Kielce
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
79500000-9 Dodatkowe usługi biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Koordynator projektu. ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Jerzy Kosanowski,
Sandomierz
2013-06-14 52 000,00
Specjalista ds. organizacyjnych. Studio Kreatywności Artur Armata
Bieliny
2013-06-14 39 000,00