Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów


Numer ogłoszenia: 202654 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Łodzi (tzw. system kolejkowy). Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać umawianie wizyt mieszkańców w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów poprzez: - internetową rejestrację terminu wizyty w wydziale, - rejestrację wizyt mieszkańców w dniu przybycia do wydziału poprzez tzw. biletomaty - automaty do zarządzania kolejkami w urzędzie, - kierowanie mieszkańców przybyłych do wydziału do odpowiednich stanowisk, - możliwość generowania statystyk biorących pod uwagę m.in. czas pracy na konkretnych stanowiskach, czas obsługi mieszkańca w konkretnych sprawach, itp. Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia są: 1) Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3) Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 4) Wzór wykazu wykonanych dostaw. 5) Istotne postanowienia umowy. Załączniki są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Zmawiającego pod adresem: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetargi.htm?stanPostepowania=0&dataOgloszeniaOd=&dataOgloszeniaDo=&strona=1&tytul=&instytucjaOglaszajaca=254&rodzajZamowienia=0.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.44.50.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawca, w celu potwierdzenia że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że: a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę i wdrożenie systemu informatycznego zarządzającego pracą min. 25 stanowisk obsługi w jednej lokalizacji (tzw. system kolejkowy), o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każda; b) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę i wdrożenie systemu informatycznego zarządzającego pracą stanowisk obsługi (tzw. system kolejkowy), w którym następuje gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. 2) Dla każdej z wykazanych dostaw wymagania odnoszące się do ilości stanowisk oraz wartości muszą być spełnione łącznie. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie powyższych warunków oceniane będzie łącznie z zastrzeżeniem pkt 2. 4) Przykład: Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków w stopniu minimalnym, może wykazać jedną dostawę na potwierdzenie wymagań opisanych w pkt. 1a i jedną dostawę na potwierdzenie wymagań opisanych w pkt. 1b albo jedną dostawę obejmującą łącznie wymagania opisane w pkt 1a i b. 5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z art. 60c ust. 2 u.p.z.p., oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3) Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1) Ogłoszenia - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 4) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie zastrzeżono inaczej. b) dokumenty o których mowa w pkt. III.4.2) Ogłoszenia muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie. 6) Zamawiający informuje ponadto, iż wzór wykazu dostaw o którym mowa w pkt. III.4.1) Ogłoszenia stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia, natomiast oświadczenia o których mowa w pkt. III.4.2) zawarte są we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
dialog konkurencyjny.


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
3.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

1) Zamawiający zaprosi do składania ofert 3 wykonawców którzy w najwyższym stopniu spełniają warunki udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem pkt. 4), a jeżeli ich liczba będzie mniejsza niż 3, to wszystkich tych wykonawców. 2) W przypadku spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez większą liczbę Wykonawców niż 3, celem wyboru odpowiedniej liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, Zamawiający dokona kwalifikacji wg. następującej punktacji: a) za każdą wykazaną, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę i wdrożenie systemu informatycznego zarządzającego pracą min. 25 stanowisk obsługi w jednej lokalizacji (tzw. system kolejkowy), o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto, Zamawiający przyzna 3 punkty. b) jeżeli wykazany system informatyczny zarządza pracą więcej niż 25 stanowisk obsługi w jednej lokalizacji, dodatkowo zamawiający przyzna punkty za ilości zarządzanych stanowisk: - 26-35 stanowisk - 3 punkty; - 36-50 stanowisk - 6 punktów; 51 i więcej stanowisk - 9 punktów. 3) Zamawiający do oceny przyjmie maksymalnie 5 dostaw systemów informatycznych zarządzających pracą min. 25 stanowisk obsługi w jednej lokalizacji (tzw. system kolejkowy), o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każda, dla których wykazano największe ilości zarządzanych stanowisk. 4) W przypadku gdyby co najmniej 2 wykonawców uzyskało taką samą ocenę punktową o miejscu w kwalifikacji decydowała będzie większa łączna ilość stanowisk obsługiwanych przez wykazane systemy informatyczne zarządzające pracą stanowisk (tzw. systemy kolejkowe), a w przypadku gdyby ilość ta była taka sama, łączna większa wartość brutto wykazanych dostaw. Gdyby w wyniku powyższej oceny nie udało się ustalić miejsc kwalifikacji wykonawców (taka sam ilość stanowisk i wartość dostaw), zamawiający zakwalifikuje tych wykonawców na jednej pozycji - jeżeli sytuacja taka wystąpi na pozycjach 1-3 zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców sklasyfikowanych na tych pozycjach. Przykład: gdyby co najmniej 2 wykonawców wykazało 5 dostaw systemów informatycznych zarządzających pracą więcej niż 50 stanowisk stanowisk w jednej lokalizacji (tzw. system kolejkowy), o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każda, obaj otrzymają maksymalną ilość punktów tj. 60. Zamawiający dla ustalenia miejsca w klasyfikacji zsumuje wykazane ilości zarządzanych stanowisk, a gdyby liczba ta była taka sama zsumuje wartość brutto wykazanych dostaw.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
nie dotyczy.


IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Łodzi. Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać umawianie wizyt mieszkańców w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów poprzez: - internetową rejestrację terminu wizyty w wydziale, - rejestrację wizyt mieszkańców w dniu przybycia do wydziału poprzez tzw. biletomaty - automaty do zarządzania kolejkami w urzędzie, - kierowanie mieszkańców przybyłych do wydziału do odpowiednich stanowisk, - możliwość generowania statystyk biorących pod uwagę m.in. czas pracy na konkretnych stanowiskach, czas obsługi mieszkańca w konkretnych sprawach, itp. 2. Zamówienie obejmuje: - wykonanie projektu technicznego rozwiązania, - wykonanie wdrożenia zaprojektowanego rozwiązania, - zaplanowanie i realizacja instruktaży pracowników Zamawiającego, - dostarczenie dokumentacji wdrożonego rozwiązania, - udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie, - udzielenie licencji na oprogramowanie. 3. Warunki ogólne dotyczące realizacji niniejszego zamówienia. 1) Dostęp do zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania będzie możliwy ze wszystkich uprawnionych stacji roboczych. 2) Zamawiający informuje, że budynek w którym realizowane są zadania związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami jest własnością PKS Sp. z o.o. w Łodzi. Właściciel budynku wydał pisemną zgodę na realizację projektu informując o konieczności uzgodnienia dokumentacji projektu z Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną Lipski i Wujek oraz wykonawcami sieci energetycznej zewnętrznej i wewnętrznej, okablowania strukturalnego, sieci komputerowej i innych instalacji ze wskazaniem wykonawców oraz czasu potrzebnego na ewentualne uzgodnienia. Jednocześnie właściciel budynku wymaga, aby wykonawca wyłoniony w przetargu o ile będzie konieczność wykorzystania sieci istniejących, wstępnie uzgodni poszczególne projekty wykonawcze z zakresu sieci strukturalnych i instalacji elektrycznych. 4. Wymaganie funkcjonalne: Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać: 1) Umawianie wizyty za pośrednictwem strony internetowej. a. wyznaczenie daty i godziny złożenia wniosku, b. weryfikacja prawidłowości złożenia wniosku, c. sprawdzenie jednokrotności zgłoszenia, d. potwierdzenie terminu rezerwacji, e. definiowanie terminów dostępnych do rezerwacji 2) Wyznaczenie terminu załatwienia sprawy w siedzibie organu rejestrującego. 3) Obsługę realizowanych spraw poprzez przywoływanie interesantów do stanowisk za pomocą terminali:. A. Rejestracja pojazdów. B. Rejestracja czasowa pojazdów. C. Inne czynności związane z rejestracją Pojazdu. D. Adnotacje i zgłoszenia E. Wymiana pozwoleń czasowych na dowody rejestracyjne 4) Przywoływanie interesantów do stanowisk za pomocą terminala: a. przywołanie klienta kolejnego i konkretnego w zależności od ustawionego profilu pracy stanowiska lub profilu pracy pracownika; b. przesyłanie komunikatów alarmowych do kierownika; c. przesyłanie dowolnych komunikatów tekstowych do wybranych lub wszystkich zalogowanych użytkowników, oraz umożliwiać przesłanie dowolnej odpowiedzi tekstowej na otrzymaną wiadomość; d. zapisanie w pamięci systemu dowolnego numeru klienta i ponowne przywołanie z tym samym numerem z możliwością obsłużenia w międzyczasie innych klientów; e. odesłanie klienta do kolejki do dowolnej grupy w dowolnie wybrany sposób: na początek, na koniec lub na pozycję uwzględniającą czas, jaki upłynął od momentu pobrania biletu, jeśli sprawa wymaga załatwienia przez innego pracownika; f. podanie informacji o stanie kolejki (m. in. liczba oczekujących); g. wyłączenie stanowiska z pracy; h. podanie informacji o ilości biletów pozostałych w automatach biletowych; i. wyświetlenie zaprogramowanego komunikatu alarmowego typu (Brak biletów w automacie nr..), lub inne zdefiniowane przez Użytkownika w trakcie konfiguracji systemu; j. umówienie kolejnej wizyty w kalendarzu dla aktualnie obsługiwanego klienta. 5) Inne: a. System musi zapewnić poprzez sieć komputerową możliwość zdalnego diagnozowania oraz dokonywania zmiany konfiguracji ustawień systemu. b. W przypadku zaniku napięcia i ponownym uruchomieniu komputera system musi zapewnić automatyczne uruchomienie, z utrzymaniem ciągłości kolejki. c. Każdemu przywołaniu klienta do obsługi musi towarzyszyć komunikat głosowy i gong. d. System musi zapewniać zmianę w dowolnym momencie funkcji poszczególnych stanowisk. e. System musi zapewniać dowolny transfer klientów pomiędzy różnymi grupami spraw bez konieczności ponownego pobierania biletu oraz możliwość przerwania na pewien czas obsługi danego klienta i obsługiwania w czasie tej przerwy innych klientów. f. System musi zapewniać definiowanie stref obsługi, do których w chwili pobrania biletu będzie kierowany klient. W przypadku braku definicji stref przyjmuje się, że wszystkie stanowiska pracują w jednej strefie. g. System musi umożliwiać publikowanie na stronie intranetowej lub/oraz internetowej (w czasie rzeczywistym) co najmniej informacji (które niezależnie od siebie należy móc ukrywać ) o: i. aktualnie obsługiwanym numerze, ii. liczbie oczekujących interesantów w odniesieniu do poszczególnych grup, iii. przewidywanym czasie oczekiwania na obsługę, iv. liczbie czynnych stanowisk w danej grupie usług, v. liczby obsłużonych osób na stanowisku,. vi. System musi zapewniać definiowanie kalendarza pracy Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji. h. System musi umożliwiać definiowanie ilości możliwych rezerwacji internetowych i ilości wydawanych biletów przez biletomaty. i. System powinien umożliwiać edycję treści drukowanych na bilecie z możliwością definiowania różnych szablonów dla każdej z grup usług. j. System powinien umożliwiać edycję treści wyświetlanych na monitorach. 6) System ma zapewniać zbieranie i przetwarzanie wszelkich danych statystycznych o pracy Oddziału i umożliwiać ich zapis do pliku. 7) System powinien zapewnić możliwość rozbudowy. 5. Wymaganie techniczne 1) Serwer systemu (lub serwery) muszą zostać umieszczone w serwerowni Urzędu Miasta Łodzi, która mieści się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi. Lokalizacja w której znajduje się serwerownia jest połączona z węzłem sieci mieszczącym się w siedzibie Wydziały Praw Jazdy i rejestracji Pojazdów kablem światłowodowym. 2) Wszystkie wykorzystane urządzenia muszą być zaprojektowane i przewidziane do pracy ciągłej. 6. Gwarancja i wsparcie techniczne - Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego.


IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok.8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
[ilekroć użyto skrótu u.p.z.p., oznacza to odwołanie się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami] 1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 2) Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie korespondencją) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 4.1) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4.2) W przypadku korespondencji przesyłanej pisemnie, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jest dzień, w którym upływa termin odbioru przesyłki złożonej w placówce oddawczej (po bezskutecznej próbie doręczenia na wskazany adres) określony w zawiadomieniu (awizo) lub zawiadomieniu powtórnym, (jeżeli przepisy operatora pocztowego przewidują powtórne zawiadomienie). 4.3) W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, jest dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jeżeli korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej i/lub fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez drugą stronę. 4.5) Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Urszula Pawlak tel. nr (42) 638-55-92; 4.6) Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule korespondencji na nr referencyjny postępowania WZP-III.271.2.19.2011) należy kierować : a) pisemnie na adres: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź b) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@uml.lodz.pl UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader c) faksem na nr +48(42) 638-48-77 5) Wymagania podstawowe do wniosku. 5.1) Wniosek należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Ogłoszeniu. 5.2) Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 5.3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do wniosku dokument lub dokumenty, z których będzie wynikało uprawnienie osoby(ób) do złożenia i podpisania wniosku: 5.3.1) Dokumenty (np.: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualną umowę spółki itp.) powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.3.2) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby(ób) podpisującej wniosek nie wynika z załączonego(ych) dokumentu(ów), o którym(ych) mowa powyżej do wniosku należy załączyć także pełnomocnictwo(a). Zaleca się, aby pełnomocnictwo(a) zawierało co najmniej: a) wskazanie podmiotu (podmiotów, w przypadku Wykonawców występujących wspólnie) b) określenie celu gospodarczego; c) wskazanie pełnomocnika(ów) upoważnionego(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) w postępowaniu (składania w jego(ich) imieniu oświadczeń woli i wiedzy) lub reprezentowania jego(ich) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 5.4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo(a) musi(muszą) być udzielone przez wszystkich uprawnionych Wykonawców występujących wspólnie. 5.5) Pełnomocnictwo(a) należy dołączyć do wniosku w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5.6) Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką). 5.7) Wzory dokumentów dołączonych do wniosku powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z załączonymi wzorami i dołączone do wniosku. 6) Forma wniosku. 6.1) Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w oryginale mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6.2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład wniosku mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 6.3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do wniosku powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 6.4) Całość wniosku powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe zdekompletowanie. 6.5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku były kolejno ponumerowane. 6.6) Wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach przeznaczonych do wypełnienia przez Wykonawcę) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) Wniosek. 6.7). Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii - z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w punkcie 5.6.5. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub treścią załączonych(ego) do wniosku pełnomocnictw(a). 6.8) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do Ogłoszenia powinny być złożone w formie oryginału. 6.9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6.10) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7) Na potrzeby niniejszego postępowania, za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 7.1) Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się przedsiębiorców związanych umową spółki cywilnej lub przedsiębiorców, którzy są lub będą związani umową konsorcjum. 7.2) Ilekroć w Ogłoszeniu znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeżeli w szczegółowych postanowieniach nie określono inaczej). 7.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 7.4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Dostawa systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów


Numer ogłoszenia: 315357 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 202654 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.44.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Dialog konkurencyjny


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • iFLOW Sp. z o.o., ul. Żytnia 13, 01-014 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 274565,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  334585,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  334585,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  334585,83


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20265420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [DK]: Dialog Konkurencyjny
Czas na realizację: 158 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: nie dotyczy
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
48445000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów iFLOW Sp. z o.o.
ul. Żytnia 13, 01-014 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-02 334 585,00