Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi - remont dachów


Numer ogłoszenia: 202839 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi - remont dachów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych - remont dachów, dla następujących zadań inwestycyjnych: Część 1 -Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi, przy ul. Syrenki 19 a, Część 2 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi, przy ul. Jesionowej 38, Część 3 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi, przy ul. Królewskiej 13/15, Część 4 - Modernizacja budynku Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi, przy ul. Podgórnej 9/11. Zakres robót obejmuje wymianę poszycia dachowego i ocieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie obróbek kominów i naprawę kominów. Szczegółowe opisy prac dla poszczególnych części zawarte są w: - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - rysunkach, - przedmiarach robót, które określają jedynie szacunkowe ilości robót do wykonania i są załączone informacyjnie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla każdej z części w kwocie nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy u.p.z.p, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dachu z pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej o wartości robót co najmniej 110.000 PLN brutto każda i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.2 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie IV.4.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawien


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa tylko w przypadku: - zdarzeń losowych niezależnych od stron, takich jak np. strajk, pożar, brak wody, trzęsienie ziemi, powódź i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi lub wydłużenia procedur związanych ze sprowadzeniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją; - warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią; - konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź - III piętro, pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi, przy ul. Syrenki 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: wymianę poszycia dachowego i ocieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie obróbek kominów i naprawę kominów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 75.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi, przy ul. Jesionowej 38..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: wymianę poszycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, docieplenie poddasza, wykonanie obróbek kominów i naprawę kominów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 100.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi, przy ul. Królewskiej 13/15..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: wymianę poszycia dachowego i ocieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie obróbek kominów i naprawę kominów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 50.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Modernizacja budynku Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi, przy ul. Podgórnej 9/11..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: wymianę poszycia dachowego i ocieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, przemurowanie kominów, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie obróbek kominów i naprawę kominów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 115.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi - remont dachów.


Numer ogłoszenia: 235993 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 202839 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi - remont dachów..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych - remont dachów dla następujących zadań inwestycyjnych: Część 1 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi, przy ul. Syrenki 19 a; Część 2 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi, przy ul. Jesionowej 38; Część 3 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi, przy ul. Królewskiej 13/15; Część 4 - Modernizacja budynku Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi, przy ul. Podgórnej 9/11. Zakres robót obejmuje: wymianę poszycia dachowego i ocieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie obróbek kominów i naprawę kominów. Szczegółowe opisy prac dla poszczególnych części zawarte są w: - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - rysunkach, - przedmiarach robót, które określają jedynie szacunkowe ilości robót do wykonania i są załączone informacyjnie,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi, przy ul. Syrenki 19 a


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp.Jawna, ul. Odrodzenia 13/4 B, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 177381,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119856,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  119856,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  160804,36


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi, przy ul. Jesionowej 38


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp.Jawna, ul. Odrodzenia 13/4 B, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 236878,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  162860,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  162860,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  314185,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi, przy ul. Królewskiej 13/15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: - OLIMP Maciej Matuszczak - Zakład Instalacyjno - Budowlany Grzegorz Witoń, ul. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 135308,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109366,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  109366,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115222,99


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi - remont dachów


Numer ogłoszenia: 239321 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 202839 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi - remont dachów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją placówek oświatowych - remont dachów dla następujących zadań inwestycyjnych: Część 1 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi, przy ul. Syrenki 19 a; Część 2 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi, przy ul. Jesionowej 38; Część 3 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi, przy ul. Królewskiej 13/15; Część 4 - Modernizacja budynku Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi, przy ul. Podgórnej 9/11. Zakres robót obejmuje: wymianę poszycia dachowego i ocieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie obróbek kominów i naprawę kominów. Szczegółowe opisy prac dla poszczególnych części zawarte są w: - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - rysunkach, - przedmiarach robót, które określają jedynie szacunkowe ilości robót do wykonania i są załączone informacyjnie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Modernizacja budynku Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi, przy ul. Podgórnej 9/11.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp.J., ul. Odrodzenia 13/4 B, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 493402,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  287920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  287920,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  402854,44


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20283920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi, przy ul. Syrenki 19 a Przedsiębiorstwo Budowlane CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp.Jawna
ul. Odrodzenia 13/4 B, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
2011-09-02 119 856,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi, przy ul. Jesionowej 38 Przedsiębiorstwo Budowlane CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp.Jawna
ul. Odrodzenia 13/4 B, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
2011-09-02 162 860,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi, przy ul. Królewskiej 13/15 Konsorcjum: - OLIMP Maciej Matuszczak - Zakład Instalacyjno - Budowlany Grzegorz Witoń
ul. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź, woj. łódzkie
2011-09-02 109 366,00
Modernizacja budynku Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi, przy ul. Podgórnej 9/11. Przedsiębiorstwo Budowlane CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp.J.
ul. Odrodzenia 13/4 B, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
2011-09-07 287 920,00