Gdynia: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni


Numer ogłoszenia: 202859 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni , ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 355 33 33, faks (58) 620 67 43.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.umgdy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Morskiego w Gdyni: Część I zamówienia obejmuje dostawę wkładów atramentowych oraz kaset z tonerami do urządzeń firmy Hewlett - Packard, zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym załącznik nr 6 do IDW. Część II zamówienia obejmuje dostawę materiałów: cartridge, taśm do drukarek oraz wkładów z tonerami do urządzeń firm: Canon, Olivetti, Oki, Samsung, Panasonic, Toshiba, Konica Minolta oraz Ricoh - zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym załącznik nr 7 do IDW. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w ilości nie mniejszej niż 75% dostaw. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, która stanowi część II SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na warunkach określonych w § 7 projektu umowy, która stanowi część II SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda złożenia wadium w wysokości: Część 1 - 3 200 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście) Część 2 - 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego, że oferowane materiały: a) są w pełni kompatybilne z urządzeniami w których mają mieć zastosowanie, nie powodują utraty jakości wydruku ani żadnej funkcjonalności urządzenia oraz nie powodują wcześniejszego zużycia się podzespołów tego urządzenia, b) odpowiadają określonym normom, a podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: - ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, - ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, - ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących do drukarek atramentowych, c) posiadają kartę charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowaną zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC, 2) oświadczenie, że w przypadku awarii urządzenia zaistniałej wskutek dostarczenia materiałów eksploatacyjnych nieodpowiadających wymaganiom lub wadliwych zobowiązuję/emy się do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości innych szkód, jakie awaria ta spowoduje. - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW. 3) karty produktu, specyfikacje techniczne produktu (lub inne dokumenty potwierdzające parametry wskazane z Zestawieniu materiałowym) - dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące lub zalecane przez producenta urządzenia (zamienników).


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz - Zestawienie materiałowe stosownie dla wybranej/ych części (Załącznik nr 6 i/lub Załącznik nr 7 do IDW)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Produkt - 60


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na zasadach określonych w § 7 projektu umowy, stanowiącego część II SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.umgdy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Morski w Gdyni, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Chrzanowskiego 10, pok. 44, po uprzednim zgłoszeniu: tel.+48 58 661-22-63, fax +48 58 621 72 31.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.10.2013 godzina 09:50, miejsce: Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 8 (kancelaria ogólna).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa wkładów atramentowych oraz kaset z tonerami do urządzeń firmy Hewlett - Packard.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wkładów atramentowych oraz kaset z tonerami do urządzeń firmy Hewlett - Packard, wyszczególnionych w zestawieniu materiałowym stanowiącym załącznik nr 6 do IDW. Zamawiający preferuje materiały eksploatacyjne pochodzące lub zalecane przez producenta danego urządzenia. Zamawiający dopuszcza materiały zamienne. Oferowane materiały muszą spełniać parametry oraz normy wydajności wskazane w Zestawieniu materiałowym stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW oraz: a) być w pełni kompatybilne z urządzeniami, w których mają mieć zastosowanie (wskazanych w Załączniku nr 6 do IDW) oraz nie powodujące utraty żadnej funkcjonalności urządzenia, wcześniejszego zużycia się podzespołów tego urządzenia oraz jakości wydruku, b) być opakowane hermetycznie, pojedynczo, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w czasie transportu i składowania, nie noszące śladów użytkowania c) nie ograniczać pełnej współpracy z programem sprzętu (oprogramowaniem) monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem - materiały muszą posiadać układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera d) nie naruszać w żadnym stopniu praw patentowych ani innej własności intelektualnej Zamawiający przewiduje realizację w/w części zamówienia w 6-7 dostawach do magazynu centralnego mieszczącego się w Gdyni przy ul. Warsztatowej 5 (Nadbrzeże Duńskie w Gdyni). Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w ilości nie mniejszej niż 75% dostaw. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, która stanowi część II SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy przewidziane zostały w § 7 umowy, która stanowi część II SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Produkt - 60


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firm: Canon, Olivetti, Oki, Samsung, Panasonic, Toshiba, Konica Minolta, Ricoh.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę cartridge, taśm do drukarek oraz wkładów z tonerami do urządzeń firm: Canon, Olivetti, Oki, Samsubg, Panasonic, Toshiba, Konica Minolta, zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym załącznik nr 7 do IDW. Zamawiający preferuje materiały eksploatacyjne pochodzące lub zalecane przez producenta danego urządzenia. Zamawiający dopuszcza materiały zamienne. Oferowane materiały muszą spełniać parametry oraz normy wydajności wskazane w Zestawieniu materiałowym stanowiącym Załącznik nr 7 do IDW oraz: e) być w pełni kompatybilne z urządzeniami, w których mają mieć zastosowanie (wskazanych w Załączniku nr 7 do IDW) oraz nie powodujące utraty żadnej funkcjonalności urządzenia, wcześniejszego zużycia się podzespołów tego urządzenia oraz jakości wydruku, f) być opakowane hermetycznie, pojedynczo, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w czasie transportu i składowania, nie noszące śladów użytkowania g) nie ograniczać pełnej współpracy z programem sprzętu (oprogramowaniem) monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem - materiały muszą posiadać układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera h) nie naruszać w żadnym stopniu praw patentowych ani innej własności intelektualnej Zamawiający przewiduje realizację w/w części zamówienia w 5 - 6 dostawach do magazynu centralnego mieszczącego się w Gdyni przy ul. Warsztatowej 5 (Nadbrzeże Duńskie w Gdyni). Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w ilości nie mniejszej niż 75% dostaw. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, która stanowi część II SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy przewidziane zostały w § 7 umowy, która stanowi część II SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Produkt - 60


Numer ogłoszenia: 213807 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
202859 - 2013 data 02.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 09:50, miejsce: Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 8 (kancelaria ogólna).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2013 godzina 09:50, miejsce: Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 8 (kancelaria ogólna).


Gdynia: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni


Numer ogłoszenia: 247353 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 202859 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 355 33 33, faks (58) 620 67 43.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Morskiego w Gdyni: Część I zamówienia obejmuje dostawę wkładów atramentowych oraz kaset z tonerami do urządzeń firmy Hewlett - Packard, zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym załącznik nr 6 do IDW. Część II zamówienia obejmuje dostawę materiałów: cartridge, taśm do drukarek oraz wkładów z tonerami do urządzeń firm: Canon, Olivetti, Oki, Samsung, Panasonic, Toshiba, Konica Minolta oraz Ricoh - zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym załącznik nr 7 do IDW. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w ilości nie mniejszej niż 75% dostaw. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, która stanowi część II SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na warunkach określonych w § 7 projektu umowy, która stanowi część II SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa wkładów atramentowych oraz kaset z tonerami do urządzeń firmy Hewlett - Packard


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ, {Dane ukryte}, 04-667 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 160000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  184044,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  51507,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  226616,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firm: Canon, Olivetti, Oki, Samsung, Panasonic, Toshiba, Konica Minolta, Ricoh


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAK SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65285,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  47150,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69506,32


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zam_pub@umgdy.gov.pl
tel: (58) 355 33 33
fax: (58) 620 67 43
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20285920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.umgdy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Morski w Gdyni, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Chrzanowskiego 10, pok. 44, po uprzednim zgłoszeniu: tel.+48 58 661-22-63, fax +48 58 621 72 31
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wkładów atramentowych oraz kaset z tonerami do urządzeń firmy Hewlett - Packard JM DATA S.C. ŻEBROWSKI JAROSŁAW, RYCIAK MACIEJ
WARSZAWA
2013-11-21 184 044,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firm: Canon, Olivetti, Oki, Samsung, Panasonic, Toshiba, Konica Minolta, Ricoh MAK SP. Z O.O.
TORUŃ
2013-11-21 65 285,00