Kraków: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na budowę dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, ponadto: wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Numer ogłoszenia: 203191 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie , ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422-94-90, faks 12 422-30-46.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wfos.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na budowę dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, ponadto: wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na budowę dźwigu osobowego zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnego pozwolenia na budowę. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - koncepcja architektoniczna budowy dźwigu osobowego, wydzielenia przeciwpożarowego klatki schodowej, remontu sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku - Załącznik nr 1 do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali minimum jedną usługę polegającą na realizacji dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej w zakresie budynków użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowę, o wartości brutto minimum 70 000,00 złotych, słownie (siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji w tym także budynek biurowy i socjalny)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują zespołem projektowym w składzie: 1. Główny Projektant posiadający stosowne uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia prac projektowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub projektant legitymujący się co najmniej dwuletnią praktyką zawodową przy prowadzeniu prac projektowych w obiektach zabytkowych, 2. Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w następujących specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z nawiązaniu do ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 3. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa) - jeżeli dotyczy. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, który ulegnie przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac; b. zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wfos.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, sekretariat (II piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w sekcji III.4 i III.6 ogłoszenia - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 1. każdy z osobna dotyczący ich dokumenty wymienione w sekcji III.4.2) tiret drugi ogłoszenia. 2. Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy - wg załącznika 5 do specyfikacji. 3. dokumenty wskazane w sekcji III.4.1) ogłoszenia składają ci z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument. 4. dokumenty, o których mowa w sekcji III.6) pkt 2 i 3. 5. dokument wskazany w sekcji III.6) pkt 3 ogłoszenia - jeżeli dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kraków: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na budowę dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, ponadto: wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Numer ogłoszenia: 529384 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 203191 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422-94-90, faks 12 422-30-46.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na budowę dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, ponadto: wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na budowę dźwigu osobowego zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnego pozwolenia na budowę. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - koncepcja architektoniczna budowy dźwigu osobowego, wydzielenia przeciwpożarowego klatki schodowej, remontu sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku - Załącznik nr 1 do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów Wielobranżowych Robiprojekt Andrzej Kozielski, {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 82783,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  49000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  82000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@wfos.krakow.pl
tel: 12 422-94-90
fax: 12 422-30-46
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20319120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wfos.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na budowę dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, ponadto: wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia Biuro Projektów Wielobranżowych Robiprojekt Andrzej Kozielski
Gliwice
2012-12-28 49 000,00