Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 41 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 061/12.


Numer ogłoszenia: 203268 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 41 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 061/12..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 41 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.50.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest obowiązany do wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) Zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na dostawę oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 3 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 11.1 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 5 (Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ...) winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 11.2 Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 11.3 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 3 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 10 ppkt 4 (wykaz wykonanych dostaw ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić także w sytuacjach: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu umowy w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, b) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy. - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw. c) płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. d) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.06.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 600,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Ostrołęka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 600,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Ostrołęka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.13.50.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 18 000 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Węgrów - Siedlce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 18 000 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Węgrów - Siedlce.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.13.50.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 14 500litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Otwock - Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 14 500litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Otwock - Piaseczno.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.13.50.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 41 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 061/12..


Numer ogłoszenia: 177763 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 203268 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 41 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 061/12...


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 41 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.50.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 600,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Ostrołęka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Arkadiusz Saczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32686,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  32686,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32686,02


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 18 000 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Węgrów - Siedlce.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Petrolis Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65313,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  65313,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  68412,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 14 500litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Otwock - Piaseczno.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Petrolis Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52613,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  5613,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55110,15


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 20326820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 308 dni
Wadium: 71 ZŁ
Szacowana wartość* 2 366 PLN  -  3 550 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09135000-4 Oleje opałowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 600,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Ostrołęka Arkadiusz Saczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski
ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
2012-08-16 32 686,00
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 18 000 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Węgrów - Siedlce. Petrolis Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
2012-08-16 65 313,00
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 14 500litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - RD Otwock - Piaseczno. Petrolis Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
2012-08-16 52 613,00