Warszawa: Dostawa drukarek laserowych do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer


Numer ogłoszenia: 203446 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer , ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 813 99 03, 022 810 30 20, faks 022 8705719.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.is.waw.pl/uswwawer


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: niezespolona administracja rządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drukarek laserowych do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Drukarki laserowe - 4 szt.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał z należytą starannością przynajmniej trzy zamówienia na dostawy o podobnym charakterze i wartości, co przedmiot zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zestawienie cen ofertowych przedmiotu zamówienia wg wzoru załączonego przez Zamawiającego - w oryginale. 2.Aktualny wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest osobą fizyczną, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym przez Wykonawcę.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.is.waw.pl/uswwawer

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, pok. nr 107 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 211352 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
203446 - 2012 data 14.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 813 99 03, 022 810 30 20, fax. 022 8705719.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Drukarki laserowe - 4 szt.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Drukarki laserowe - 3 szt.


Numer ogłoszenia: 211774 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
203446 - 2012 data 14.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 813 99 03, 022 810 30 20, fax. 022 8705719.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  21.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, pok. nr 107 (I piętro).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  22.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, pok. nr 107 (I piętro).


Warszawa: Dostawa drukarek laserowych do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer


Numer ogłoszenia: 250926 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 203446 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 813 99 03, 022 810 30 20, faks 022 8705719.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: niezespolona administracja rządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drukarek laserowych do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Drukarki laserowe - 4 szt.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C.Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63821,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9225,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9225,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11512,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: us1439@mz.mofnet.gov.pl
tel: 022 813 99 03, 022 810 30 20
fax: 022 8705719
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20344620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.is.waw.pl/uswwawer
Informacja dostępna pod: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30232110-8 Drukarki laserowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa drukarek laserowych do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer JM DATA S.C.Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-07-13 9 225,00