Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie programu komputerowego do rozliczania produkcji audiowizualnych w ramach projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej


Numer ogłoszenia: 204003 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie programu komputerowego do rozliczania produkcji audiowizualnych w ramach projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie programu komputerowego służącego do budżetowania produkcji filmowych w związku z realizacja projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez wspieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013, zwanego dalej Programem. Program winien służyć w sposób uniwersalny do budżetowania produkcji filmów fabularnych oraz mniejszych form filmowych takich jak film dokumentalny oraz etiudy filmowe. Program jest skierowany do małych i średnich producentów produkcji audiowizualnej. Założenia ogólne 1.Program ma wspomagać tworzenie kosztorysu ogólnie pojętych projektów filmowych. 2.Program MUSI być otwarty na modyfikacje, w związku z tym pełen kod źródłowy MUSI być dostępny klientowi końcowemu. Klient MUSI mieć prawo i techniczną możliwość modyfikacji kodu źródłowego i zmiany działania programu. 3.Program POWINIEN być tani w eksploatacji i prosty w obsłudze. 4.Program POWINIEN działać w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32/64bit, Ubuntu i MacOS 5.Program MUSI działać w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32bit i MacOS..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.21.24.40-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 27.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 u.p.z.p., nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że: wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 usługi polegające na wytworzeniu oprogramowania komputerowego na system operacyjny Windows i min. 3 usługi polegające na wytworzeniu oprogramowania komputerowego na system operacyjny MacOS. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w punkcie III.4.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku: a)w przypadku, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego i ten podmiot będzie jego podwykonawcą Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany takiego podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podmiot posiadać będzie nie mniejszy potencjał w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niż dotychczasowy podwykonawca. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie przez nowego podwykonawcę. Ocena spełniania warunków przez nowego podwykonawcę będzie dokonywana na dzień złożenia wniosku do Zamawiającego o taką zmianę, b)pozostałe okoliczności zostały określone w części III SIWZ - Wzór umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.08.2011 godzina 11:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8, III piętro (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Przygotowanie programu komputerowego do rozliczania produkcji audiowizualnych w ramach projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej


Numer ogłoszenia: 270527 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 204003 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie programu komputerowego do rozliczania produkcji audiowizualnych w ramach projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie programu komputerowego służącego do budżetowania produkcji filmowych w związku z realizacja projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez wspieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013, zwanego dalej Programem. Program winien służyć w sposób uniwersalny do budżetowania produkcji filmów fabularnych oraz mniejszych form filmowych takich jak film dokumentalny oraz etiudy filmowe. Program jest skierowany do małych i średnich producentów produkcji audiowizualnej. Założenia ogólne 1.Program ma wspomagać tworzenie kosztorysu ogólnie pojętych projektów filmowych. 2.Program MUSI być otwarty na modyfikacje, w związku z tym pełen kod źródłowy MUSI być dostępny klientowi końcowemu. Klient MUSI mieć prawo i techniczną możliwość modyfikacji kodu źródłowego i zmiany działania programu. 3.Program POWINIEN być tani w eksploatacji i prosty w obsłudze. 4.Program POWINIEN działać w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32/64bit, Ubuntu i MacOS 5.Program MUSI działać w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32bit i MacOS...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.21.24.40-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • konsorcjum firm: AT Group S.A.(Lider konsorcjum) , ul. Główna 5, Krupski Młyn, kraj/woj. Polska.
 • Fly High IT Jakub Budzisz (Partner konsorcjum), ul. Poziomkowa 3, Potępa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92665,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51414,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  51414,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110700,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20400320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 169 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72212440-5 Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie programu komputerowego do rozliczania produkcji audiowizualnych w ramach projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej konsorcjum firm: AT Group S.A.(Lider konsorcjum)
ul. Główna 5, Krupski Młyn, woj. Polska
2011-10-14 25 707,00
Przygotowanie programu komputerowego do rozliczania produkcji audiowizualnych w ramach projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej Fly High IT Jakub Budzisz (Partner konsorcjum)
ul. Poziomkowa 3, Potępa, woj. Polska
2011-10-14 25 707,00