TI Tytuł Polska-Szczecinek: Serwery komputerowe
ND Nr dokumentu 204741-2016
PD Data publikacji 16/06/2016
OJ Dz.U. S 115
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 13/06/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 25/07/2016
DT Termin 25/07/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 30231300 - Monitory ekranowe
48822000 - Serwery komputerowe
OC Pierwotny kod CPV 30231300 - Monitory ekranowe
48822000 - Serwery komputerowe
RC Kod NUTS PL422
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/06/2016    S115    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Serwery komputerowe

2016/S 115-204741

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard
Polska

Nadleśnictwo Bobolice
ul. Polanowska 12
76-020 Bobolice
Polska

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 32
78-449 Borne Sulinowo
Polska

Nadleśnictwo Bytów
ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
Polska

Nadleśnictwo Czaplinek
Drahimska 13
78-550 Czaplinek
Polska

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Długa 2
77-330 Czarne
Polska

Nadleśnictwo Czarnobór
ul. Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
Polska

Nadleśnictwo Człuchów
ul. Sobieskiego 3
77-300 Człuchów
Polska

Nadleśnictwo Damnica
ul. Leśna 11
76-231 Damnica
Polska

Nadleśnictwo Drawsko
Starogrodzka 30
78-500 Drawsko Pomorskie
Polska

Nadleśnictwo Dretyń
Dretyń 84
77-200 Miastko
Polska

Nadleśnictwo Gościno
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63
78-120 Gościno
Polska

Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A
76-004 Sianów
Polska

Nadleśnictwo Leśny Dwór
Łysomiczki 2
76-248 Dębnica Kaszubska
Polska

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
Polska

Nadleśnictwo Manowo
Manowo 54
76-015 Manowo
Polska

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 55
77-200 Miastko
Polska

Nadleśnictwo Niedźwiady
ul. Dworcowa 50
77-320 Przechlewo
Polska

Nadleśnictwo Osusznica
Osusznica 3
77-130 Lipnica
Polska

Nadleśnictwo Polanów
ul. Żwirowa 12A
76-010 Polanów
Polska

Nadleśnictwo Połczyn
ul. 15. Grudnia 12
78-320 Połczyn-Zdrój
Polska

Nadleśnictwo Sławno
ul. Mireckiego 15
76-100 Sławno
Polska

Nadleśnictwo Szczecinek
ul. Kościuszki 22
78-400 Szczecinek
Polska

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
Polska

Nadleśnictwo Świerczyna
Świerczyna 1A/1
78-531 Świerczyna
Polska

Nadleśnictwo Trzebielino
Trzebielino 53A
77-235 Trzebielino
Polska

Nadleśnictwo Tychowo
Bobolicka 86
78-220 Tychowo
Polska

Nadleśnictwo Ustka
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
Polska

Nadleśnictwo Warcino
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 A
77-230 Kępice
Polska

Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
Polska

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
ul. Wojska Polskiego 43
78-200 Białogard
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Kod NUTS PL422,PL631

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48822000, 30231300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie nr 1:
Temat: Serwery aplikacyjne, rackowe do montażu w szafie montażowej.
Wspólny Słownik Zamówień: 48822000-6 – Serwery komputerowe
Opis: Serwer aplikacji – szt 31.
Zadanie nr 2:
Temat: Komputery all-in-one i notebooki.
Wspólny Słownik Zamówień: 30231300-0 – Monitory ekranowe, 30213100-6 – Komputery przenośne
Opis:
1) Komputer typ All-in-one do prac biurowych, w tym:
" z klawiaturą i myszką USB – szt. 20
" z klawiaturą i myszką bezprzewodową – szt. 32
2) Komputer All-in-one dla leśniczego – szt. 18
3) Notebook z matrycą 15" do prac biurowych, w tym:
" bez stacji dokującej – szt. 14
" ze stacją dokującą – szt. 5
" ze stacją dokującą i klawiaturą num., monitorem i klawiaturą zew. – szt. 10
4) Notebook z matrycą 15" do map numerycznych – szt. 2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 917 700 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Serwery aplikacyjne, rackowe do montażu w szafie montażowej.
1)Krótki opis
Serwer aplikacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48822000, 30231300

3)Wielkość lub zakres
— szt 31.
Szacunkowa wartość bez VAT: 480 500 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Komputery all-in-one i notebooki.
1)Krótki opis
1) Komputer typ All-in-one do prac biurowych
2) Komputer All-in-one dla leśniczego
3) Notebook z matrycą 15" do prac biurowych
4) Notebook z matrycą 15" do map numerycznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48822000, 30231300

3)Wielkość lub zakres
1) Komputer typ All-in-one do prac biurowych, w tym:
" z klawiaturą i myszką USB – szt. 20
" z klawiaturą i myszką bezprzewodową – szt. 32
2) Komputer All-in-one dla leśniczego – szt. 18
3) Notebook z matrycą 15" do prac biurowych, w tym:
" bez stacji dokującej – szt. 14
" ze stacją dokującą – szt. 5
" ze stacją dokującą i klawiaturą num., monitorem i klawiaturą zew. – szt. 10
4) Notebook z matrycą 15" do map numerycznych – szt. 2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 437 200 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 PLN)
2. Wadium należy wnieść w terminie do 25.7.2016 do godz. 8:30.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wykonawca wystawi faktury odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej LP na rzecz której działa Zamawiający.
2. Termin płatności ustala się na okres 21 dni od daty otrzymania faktury przez poszczególne jednostki.
3. W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ust. 1c ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710) Wykonawca dokona rozliczenia odpowiedniej części dostawy w ramach odwrotnego obciążenia i wystawi fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie”.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 500 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZR.270.2.3.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.7.2016 - 14:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.7.2016 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.7.2016 - 9:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje:
— dynamicznego systemu zakupów,
— zamówień uzupełniających.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.6.2016
TITytułPolska-Szczecinek: Serwery komputerowe
NDNr dokumentu306451-2016
PDData publikacji03/09/2016
OJDz.U. S170
TWMiejscowośćSZCZECINEK
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany01/09/2016
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV30213100 - Komputery przenośne
30231300 - Monitory ekranowe
48822000 - Serwery komputerowe
OCPierwotny kod CPV30213100 - Komputery przenośne
30231300 - Monitory ekranowe
48822000 - Serwery komputerowe
IAAdres internetowy (URL)www.szczecinek.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

03/09/2016    S170    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Serwery komputerowe

2016/S 170-306451

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard
Polska

Nadleśnictwo Bobolice
Polanowska, 12
78-430 Bobolice,
Polska

Nadleśnictwo Bytów
Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
Polska

Nadleśnictwo Czaplinek
Drahimska 13
78-440 Czaplinek
Polska

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
ul. Długa, 2
77-330 Czarne Człuchowskie
Polska

Nadleśnictwo Człuchów
Sobieskiego 3
77-300 Człuchów
Polska

Nadleśnictwo Damnica
Leśna, 11
76-231 Damnica
Polska

Nadleśnictwo Drawsko
Starogrodzka 30
78-500 Drawsko Pom.
Polska

Nadleśnictwo Dretyń
Dretyń 84
77-203 Dretyń
Polska

Nadleśnictwo Gościno
IV Dywizji WP, 63
78-120 Gościno
Polska

Nadleśnictwo Leśny Dwór
Łysomiczki 2
76-248 Dębica Kaszubska
Polska

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
Polska

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 14A
77-200 Miastko
Polska

Nadleśnictwo Osusznica
Osusznica 3
77-320 Lipnica
Polska

Nadleśnictwo Polanów
Żwirowa 12 a
76-130 Polanów
Polska

Nadleśnictwo Sławno
Mireckiego 15
76-100 Sławno
Polska

Nadleśnictwo Świdwin
Szczecińska 58
78-300 Świdwin
Polska

Nadleśnictwo Świerczyna
Świerczyna 1a
78-531 Świerczyna
Polska

'Nadleśnictwo Tychowo
Bobolicka 86
78-220 Tychowo
Polska

'Nadleśnictwo Ustka
Słupska 25
76-270 Ustka
Polska

'Nadleśnictwo Warcino
Sikorskiego 11
77-230 Kępice
Polska

'Nadleśnictwo Złocieniec
Prof.S.Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostki organizacyjne RDLP w Szczecinku.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie nr 1: Temat: Serwery aplikacyjne, rackowe do montażu w szafie montażowej.
Wspólny Słownik Zamówień: 48822000-6 – Serwery komputerowe
Opis: Serwer aplikacji – szt 31.
Zadanie nr 2: Temat: Komputery all-in-one i notebooki.
Wspólny Słownik Zamówień: 30231300-0 – Monitory ekranowe, 30213100-6 – Komputery przenośne
Opis:
1) Komputer typ All-in-one do prac biurowych, w tym:
" z klawiaturą i myszką USB – szt. 20
" z klawiaturą i myszką bezprzewodową – szt. 32
2) Komputer All-in-one dla leśniczego – szt. 18
3) Notebook z matrycą 15" do prac biurowych, w tym:
" bez stacji dokującej – szt. 14
" ze stacją dokującą – szt. 5
" ze stacją dokującą i klawiaturą num., monitorem i klawiaturą zew. – szt. 10
4) Notebook z matrycą 15" do map numerycznych – szt. 2.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48822000, 30213100, 30231300

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 820 013,39 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 85
2. Czas naprawy w okresie gwarancji. Waga 10
3. Przedłużenie okresu gwarancji. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZR.270.2.3.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 115-204741 z dnia 16.6.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZR.270.2.3.2016 Część nr: 2 - Nazwa: Komputery all-in-one i notebooki.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.8.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

COMDREV.PL Sp. z o.o.
pl. Winniczny 12
78-400 Szczecinek
Polska
E-mail: biuro@comdrev.com.pl
Tel.: +48 943748569
Adres internetowy: www.comdrev.com.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 437 200 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 403 748,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.9.2016

TITytułPolska-Szczecinek: Serwery komputerowe
NDNr dokumentu311730-2016
PDData publikacji08/09/2016
OJDz.U. S173
TWMiejscowośćSZCZECINEK
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/09/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV30213100 - Komputery przenośne
30231300 - Monitory ekranowe
48822000 - Serwery komputerowe
OCPierwotny kod CPV30213100 - Komputery przenośne
30231300 - Monitory ekranowe
48822000 - Serwery komputerowe
IAAdres internetowy (URL)www.szczecinek.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

08/09/2016    S173    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Serwery komputerowe

2016/S 173-311730

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
Koszalińska 3
78-200 Białogard
Polska

Nadleśnictwo Bobolice
Polanowska 12
78-430 Bobolice
Polska

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Niepodległości 32
78-449 Borne Sulinowo
Polska

Nadleśnictwo Bytów
Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
Polska

Nadleśnictwo Czaplinek
Drahimska 13
78-440 Czaplinek
Polska

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Długa 2
77-330 Czarne Człuchowskie
Polska

Nadleśnictwo Czarnobór
Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
Polska

Nadleśnictwo Człuchów
Sobieskiego 3
77-300 Człuchów
Polska

Nadleśnictwo Damnica
Leśna 11
76-231 Damnica
Polska

Nadleśnictwo Drawsko
Starogrodzka 30
78-500 Drawsko Pom.
Polska

Nadleśnictwo Dretyń
Dretyń 84
77-203 Dretyń
Polska

Nadleśnictwo Gościno
IV Dywizji WP 63
78-120 Gościno
Polska

Nadleśnictwo Karnieszwewice
Trawica 8
76-004 Sianów
Polska

Nadleśnictwo Leśny Dwór
Łysomiczki 2
76-248 Dębica Kaszubska
Polska

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
Polska

Nadleśnictwo Manowo
Manowo 54
76-015 Manowo
Polska

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 14A
77-200 Miastko
Polska

Nadleśnictwo Niedźwiady
Dworcowa 50
77-320 Przechlewo
Polska

Nadleśnictwo Osusznica
Osusznica 3
77-320 Lipnica
Portugalia

Nadleśnictwo Polanów
Żwirowa 12 a
76-130 Polanów
Polska

Nadleśnictwo Połczyn
15 Grudnia 12
78-320 Połczyn-Zdrój
Polska

Nadleśnictwo Sławno
Mireckiego 15
76-100 Sławno
Polska

Nadleśnictwo Szczecinek
Kościuszki 22
78-400 Szczecinek
Polska

Nadleśnictwo Świdwin
Szczecińska 58
78-300 Świdwin
Polska

Nadleśnictwo Świerczyna
Świerczyna 1a
78-531 Świerczyna
Polska

Nadleśnictwo Trzebielino
Trzebielino 53a
77-235 Trzebielino
Polska

Nadleśnictwo Tychowo
Bobolicka 86
78-220 Tychowo
Polska

Nadleśnictwo Ustka
Słupska 25
76-270 Ustka
Polska

Nadleśnictwo Warcino
Sikorskiego 11
77-230 Kępice
Polska

Nadleśnictwo Złocieniec
prof. S. Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
Polska

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Wojska Polskiego 43
78-200 Białogard
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie nr 1: Temat: Serwery aplikacyjne, rackowe do montażu w szafie montażowej.
Wspólny Słownik Zamówień: 48822000-6 – Serwery komputerowe
Opis: Serwer aplikacji – szt 31.
Zadanie nr 2: Komputery all-in-one i notebooki.
Wspólny Słownik Zamówień: 30231300-0 – Monitory ekranowe, 30213100-6 – Komputery przenośne
Opis:
1) Komputer typ All-in-one do prac biurowych, w tym:
" z klawiaturą i myszką USB – szt. 20
" z klawiaturą i myszką bezprzewodową – szt. 32
2) Komputer All-in-one dla leśniczego – szt. 18
3) Notebook z matrycą 15" do prac biurowych, w tym:
" bez stacji dokującej – szt. 14
" ze stacją dokującą – szt. 5
" ze stacją dokującą i klawiaturą num., monitorem i klawiaturą zew. – szt. 10
4) Notebook z matrycą 15" do map numerycznych – szt. 2.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48822000, 30213100, 30231300

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 820 013,39 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 85
2. Przedlużenie okresu gwarancji. Waga 10
3. Zwiększone parametry procesora. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZR.270.2.3.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 115-204741 z dnia 16.6.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZR.270.2.3.2016 Część nr: 1 - Nazwa: Serwery aplikacyjne, rackowe do montażu w szafie montażowej.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SLASH Sp. z o.o.
Przyczółkowa 124
02-968 Warszawa
Polska
E-mail: slash@slash.com.pl
Tel.: +48 226492232
Adres internetowy: www.slash.com.pl
Faks: +48 224278647

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 480 500 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 416 265,21 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.9.2016

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 20474120161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 19200 ZŁ
Szacowana wartość* 640 000 PLN  -  960 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nierozpoznana
, 00-000 gdańsk, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 25/07/2016
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
30231300-0 Monitory ekranowe
48822000-6 Serwery komputerowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Komputery all-in-one i notebooki. COMDREV.PL Sp. z o.o.
pl. Winniczny 12, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2016-08-31 403 748,00
Serwery aplikacyjne, rackowe do montażu w szafie montażowej. SLASH Sp. z o.o.
Przyczółkowa 124, 02-968 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-02 416 265,00