Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Olkusz: Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013


Numer ogłoszenia: 20508 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu w Olkuszu , ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430414, 6476670, faks 032 6430490.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sp.olkusz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach w/w zadania zawiera załącznik nr 6 do SIWZ - Kosztorysy ślepe i przedmiary robót oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka ulicy na czas prowadzenia robót. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie prawomocnej decyzji nr 843/2008 z dn. 29.10.2008 r. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych kosztorysów ślepych - załącznik nr 6 do SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania wykonany na podstawie wzoru, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga aby w terminie do trzech dni od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczył w formie pisemnej oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Roboty w ramach zamówień uzupełniających będą tego samego rodzaju co roboty ujęte w kosztorysach ślepych zamówienia podstawowego - stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, a zamówienie uzupełniające musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.24.51-8, 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 75.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Zarządu Drogowego w Olkuszu - Bank Pekao S.A. nr konta 14 1240 4748 1111 0000 4869 7828. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zaleca się dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium: kopia przelewu w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów złożonych w ofercie). 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca w takim wypadku wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 do SIWZ oraz w wykazie wykonanych robót budowlanych złożonym wg załącznika nr 5.2 do SIWZ. Z treści wykazu musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek doświadczenia dotyczący: - wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej o wartości minimum 3.000.000,00 PLN brutto każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 do SIWZ oraz w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.1 do SIWZ. Z treści wykazu musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dotyczący : dysponowania osobą (osobami) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, telekomunikacyjnej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto: Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego uproszczonego sporządzonego na podstawie kosztorysów ślepych - stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może być zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie: a) termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak: intensywne i długotrwałe opady deszczu, śniegu, niskich temperatur uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych oraz wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (w tym również niezbędnych robót dodatkowych) wynikłych w trakcie realizacji robót. b) termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu określonego w §3 ust.1 umowy o dofinansowanie nr MRPO.04.01.03-12-308/10-00-XVI/624/FE/10 zawartej dnia 01.12.2010 r. pomiędzy Powiatem Olkuskim a Zarządem Województwa Małopolskiego. c) wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku, gdy faktyczna ilość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia ulegnie zmianie w stosunku do ilości wskazanych w przedmiarach robót. d) zmiana podwykonawcy z powodu następujących zdarzeń: rozwiązanie umowy łączącej go z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sp.olkusz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz- pokój nr 92..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.03.2011 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz- pokój nr 41.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt nr MRPO.04.01.03-12-308/10 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Numer ogłoszenia: 61303 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
20508 - 2011 data 11.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430414, 6476670, fax. 032 6430490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 do SIWZ oraz w wykazie wykonanych robót budowlanych złożonym wg załącznika nr 5.2 do SIWZ. Z treści wykazu musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek doświadczenia dotyczący: - wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej o wartości minimum 3.000.000,00 PLN brutto każda..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 do SIWZ oraz w wykazie wykonanych robót budowlanych złożonym wg załącznika nr 5.2 do SIWZ. Z treści wykazu musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek doświadczenia dotyczący: - wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych na kwotę minimum 3.000.000 PLN brutto każda, polegających na przebudowie lub budowie drogi (ulicy) o długości minimum 500 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości kolektora głównego minimum 500mb i budową lub przebudową obustronnych chodników na długości minimum 500mb..


Olkusz: Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013


Numer ogłoszenia: 57472 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 20508 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430414, 6476670, faks 032 6430490.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach w/w zadania zawiera załącznik nr 6 do SIWZ - Kosztorysy ślepe i przedmiary robót oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka ulicy na czas prowadzenia robót. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie prawomocnej decyzji nr 843/2008 z dn. 29.10.2008 r. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych kosztorysów ślepych - załącznik nr 6 do SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania wykonany na podstawie wzoru, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga aby w terminie do trzech dni od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczył w formie pisemnej oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.24.51-8, 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt nr MRPO.04.01.03-12-308/10 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - BUD Sp. z o.o., Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4525761,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2034036,82


 • Oferta z najniższą ceną:
  2034036,82
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2830730,93


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@sp.olkusz.pl
tel: 032 6430414, 6476670
fax: 326 430 490
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2050820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 180 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.sp.olkusz.pl
Informacja dostępna pod: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz- pokój nr 92.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 201 DROG - BUD Sp. z o.o.
Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. śląskie
2011-03-29 2 034 036,00