Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu206096-2017
PDData publikacji31/05/2017
OJDz.U. S103
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/05/2017
DTTermin10/07/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV32562000 - Kable światłowodowe
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV32562000 - Kable światłowodowe
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL127
IAAdres internetowy (URL)www.mpwik.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

31/05/2017    S103    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 103-206096

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Gołaszewski Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Tel.: +48 224455334
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Faks: +48 224455315
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpwik.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpwik.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polska
Osoba do kontaktów: Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań, pokój 313
Tel.: +48 224455317
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Faks: +48 224455315
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpwik.com.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis.

Numer referencyjny: 00766/WS/PW/PRO-JRP-T2/B/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
71320000
45233220
45111200
45112710
45230000
45310000
45311000
32562000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wymaganych zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. pozwalających na realizację zadania oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora wraz z siecią światłowodową, o średnicy DN1000, długości ok. 7035 m, wzdłuż:

— Al. Krakowskiej (od skrzyżowania z ul. Pomorską);

— ul. Warszawskiej;

— ul. Bohaterów Wolności;

— ul. Marii Dąbrowskiej;

— ul. Janusza Korczaka;

— ul. Zdziarskiej;

— ul. Długiej;

— ul. Mostowej;

— ul. Poznańskiej (od skrzyżowania z ul. Mostową), wzdłuż rzeki Utraty do komory połączeniowej z istniejącym kolektorem „G” o średnicy DN800;

— od komory połączeniowej na przewodzie kanalizacyjnym w ulicy Sygietyńskiej poprzez rzekę Utratę (przejście syfonem pod rzeką) i dalej tory kolejowe, następnie wzdłuż ul. Poznańskiej aż do skrzyżowania z ul. Mostową.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie miasta Piastów i Pruszków. Kolektor C-Bis będzie stanowił odciążenie istniejącego Kolektora C, odprowadzającego ścieki sanitarne z terenu Piastowa, Pruszkowa i dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie.

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp ) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4-7 Pzp.

2. Zamawiający, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24 aa ustawy Pzp).

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) Jednolity/te europejski/e dokument/y zamówienia – zgodnie z pkt 6.1 a) IDW, stanowiącej Część I SIWZ;

b) Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5 IDW

c) Opis doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy – zgodnie z pkt 10.5 IDW) zgodnie z załącznikiem nr 4 do IDW

d) Inne oświadczenia i dokumenty, co do których wskazane jest w SIWZ, że należy je załączyć do oferty.

3.1 b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1b) i 6.1d) IDW.

3.1 c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c) IDW.

3.1 d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1b) ppkt a) IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1: Nie dotyczy.

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4-7 Ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b) IDW.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

a) Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kolektora/kolektorów kanalizacyjnych w terenach zurbanizowanych, o łącznej wartości robót równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 30 000 000 PLN bez podatku VAT, w tym co najmniej 1 robotę w technologii bezwykopowej o średnicy kolektora co najmniej 1000 mm i długości co najmniej 2000 metrów,

oraz

b) Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu kolektora/kolektorów kanalizacyjnych w terenach zurbanizowanych, w technologii bezwykopowej o średnicy co najmniej 1000 mm i długości co najmniej 2000 metrów;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek (dotyczy pkt a) i b) także wtedy kiedy wykaże, że zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane (umowy), o których mowa w pkt a), z tym że co najmniej jedna z tych robót spełnia jednocześnie wymogi określone w pkt b) powyżej.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

Wykonawcy, którzy skierują Zespół Kluczowych Specjalistów odpowiedzialnych za świadczenie usług, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje:

a) Przedstawiciel Wykonawcy – Ekspert 1 – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i wykształcenie:

posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe ekonomiczne lub wyższe menadżerskie, oraz

posiadać łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, na stanowisku przedstawiciela lub kierownika zespołu wykonawcy, w tym łącznie przynajmniej

12-miesięczne doświadczenie przy realizacji inwestycji, o wartości robót budowlanych równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 30 000 000 PLN bez podatku VAT, każda;

Zespół projektowy

b) Projektant branży sanitarnej – Ekspert 2 – niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

— posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz

— posiadać łącznie co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży sanitarnej przy projektowaniu, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego, ,sieci kanalizacyjnej, w tym wykonanie odebranego przez zamawiającego projektu budowlanego lub wykonawczego, dla co najmniej jednej inwestycji, obejmującej budowę lub przebudowę kolektora/kolektorów kanalizacyjnych o średnicy min. 1000 mm i długości min. 2000 metrów;

c) Projektant branży konstrukcyjnej – Ekspert 3 – niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia:

— posiadać uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz.

• posiadać łącznie co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży konstrukcyjnej przy projektowaniu, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego, obiektu/ów technologiczego/nych związanego/ych z gospodarką wodno-ściekową, w tym wykonanie

projektu budowlanego lub wykonawczego, dla co najmniej jednej inwestycji, obejmującej budowę lub przebudowę komór technologicznych wyposażonych w urządzenia do sterowania przepływem (zasuwy/zastawki), na kolektorze/kolektorach kanalizacyjnych o średnicy minimum DN800;

d) Projektant branży elektrycznej - Ekspert 4 - niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia:

• posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz

• posiadać łącznie co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego, obiektu/ów technologiczego/nych związanego/ych z gospodarką wodno-ściekową;

e) Projektant branży drogowej - Ekspert 5 - niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia:

• posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz

• w ciągu ostatnich 2 lat, licząc od daty wszczęcia postępowania, opracował samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego, co najmniej dwie dokumentacje projektowe tj. projekty budowlane i wykonawcze w branży drogowej;

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji Projektanta jednocześnie.

Zespół budowlany

f) Kierownik Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - Ekspert 6 – niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia:

posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz

posiadać łącznie co najmniej 24 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, przy budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej, metodą bezwykopową, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, obejmującej budowę lub przebudowę w technologii bezwykopowej (mikrotuneling) kolektora/kolektorów kanalizacyjnych o średnicy nie mniej niż DN1000 i długości co najmniej 2000 metrów;

g) Kierownik robót sanitarnych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - Ekspert 7 – niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia:

• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz

• posiadać łącznie co najmniej 24 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych, przy budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej, metodą bezwykopową,, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, obejmującej budowę lub przebudowę minimum 3 komór technologicznych wyposażonych w urządzenia do sterowania przepływem (zasuwy/zastawki), na kolektorze/kolektorach kanalizacyjnych o średnicy minimum DN800;

i) Kierownik Robót elektrycznych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - Ekspert 9 – niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia:

• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz

• posiadać łącznie co najmniej 24 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych, w tym: przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie, obiektu/obiektów technologiczego/technologicznych związanego/związanych z gospodarką wodno-ściekową;

j) Kierownik Robót drogowych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - Ekspert 10 – niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia:

• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz

• posiadać łącznie co najmniej 24 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, w kierowaniu robotami budowlanymi w branży drogowej;

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia dwóch funkcji jednocześnie.

Okres co najmniej 24-miesięcznego doświadczenia, w każdym z powyżej opisanych punktów a) – j) należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli wskazana osoba w tym samym okresie pełniła daną funkcję na różnych robotach/usługach to ten okres się nie sumuje. Okres co najmniej 24-miesięcznego doświadczenia można wykazać w ten sposób, że wskazana osoba w różnych okresach łączenie przez co najmniej 24-miesięcy na różnych robotach/usługach pełniła wymaganą funkcję.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

a) wykaz robót budowlanych tj. dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.3. IDW

b) wykaz usług tj. dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.3. IDW.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

wykaz osób tj. dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.4. IDW

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (z naliczonym podatkiem VAT).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Określone w SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącej Część II SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, sala 315.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. IDW.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

7. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 Ustawy). Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

8. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, dla którego Zamawiający ubiega się o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
a
a
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy.

Środkami ochrony prawnej, są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 Ustawy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a -198 g Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2017
TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu292874-2017
PDData publikacji27/07/2017
OJDz.U. S142
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany25/07/2017
DTTermin18/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV32562000 - Kable światłowodowe
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV32562000 - Kable światłowodowe
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
IAAdres internetowy (URL)www.mpwik.com.pl

27/07/2017    S142    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 142-292874

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 103-206096)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Gołaszewski Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Tel.: +48 224455334
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Faks: +48 224455315
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpwik.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis.

Numer referencyjny: 00766/WS/PW/PRO-JRP-T2/B/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 103-206096

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 18/08/2017
Czas lokalny: 8:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/08/2017
Czas lokalny: 9:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu322563-2017
PDData publikacji16/08/2017
OJDz.U. S155
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/08/2017
DTTermin29/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV32562000 - Kable światłowodowe
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV32562000 - Kable światłowodowe
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
IAAdres internetowy (URL)www.mpwik.com.pl

16/08/2017    S155    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 155-322563

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 103-206096)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Gołaszewski Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Tel.: +48 224455334
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Faks: +48 224455315
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpwik.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis.

Numer referencyjny: 00766/WS/PW/PRO-JRP-T2/B/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 103-206096

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (...)

b) Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu kolektora/kolektorów kanalizacyjnych w terenach zurbanizowanych, w technologii bezwykopowej o średnicy co najmniej 1000 mm i długości co najmniej 2000 metrów.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (...)

b) Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy kolektora/kolektorów kanalizacyjnych w terenach zurbanizowanych, w technologii bezwykopowej o średnicy co najmniej 1000 mm i długości co najmniej 2000 metrów.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

a) Przedstawiciel Wykonawcy – Ekspert 1 – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i wykształcenie:

posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe ekonomiczne lub wyższe menadżerskie, oraz

posiadać łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, na stanowisku przedstawiciela lub kierownika zespołu wykonawcy, w tym łącznie przynajmniej

12-miesięczne doświadczenie przy realizacji inwestycji, o wartości robót budowlanych równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 30 000 000 PLN bez podatku VAT, każda;

Powinno być:

a) Przedstawiciel Wykonawcy – Ekspert 1 – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i wykształcenie:

— posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe ekonomiczne lub wyższe menadżerskie lub wyższe prawnicze, oraz

— posiadać łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, na stanowisku przedstawiciela lub kierownika zespołu wykonawcy, w tym łącznie przynajmniej

12-miesięczne doświadczenie przy realizacji inwestycji, o wartości robót budowlanych równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 30 000 000 PLN bez podatku VAT, każda.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/08/2017
Czas lokalny: 8:45
Powinno być:
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 9:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/08/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu57476-2018
PDData publikacji07/02/2018
OJDz.U. S26
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/02/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL911
IAAdres internetowy (URL)www.mpwik.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

07/02/2018    S26    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 026-057476

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Gołaszewski Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Tel.: +48 224455334
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Faks: +48 224455315
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpwik.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis

Numer referencyjny: 00766/WS/PW/PRO-JRP-T2/B/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 49 524 322.92 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0048/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium i waga:

Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 70 %.

Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera – 20 %.

Doświadczenie Inspektora Nadzoru nr 1 – 10 %.

Główny kod CPV: 45200000-9, 71320000-7 Uzupełniający kod CPV: 45233220-7, 45111200-0, 45112710-5, 45230000-8, 45310000-3, 45311000-0, 32562000-0.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 103-206096
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Nazwa:

Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POLAQUA Sp. z o. o.
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska
Piaseczno
05-500
Polska
Tel.: +48 222017392
Faks: +48 222017310
Kod NUTS: PL913
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 49 524 322.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
a
a
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018

Termin składania wniosków lub ofert:
2017-07-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 20609620171
ID postępowania Zamawiającego: 00766/WS/PW/PRO-JRP-T2/B/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-05-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1000000 ZŁ
Szacowana wartość* 33 333 333 PLN  -  50 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mpwik.com.pl
Informacja dostępna pod: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl.
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
32562000-0 Kable światłowodowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis POLAQUA Sp. z o. o.
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno, woj. MAZOWIECKIE
2018-01-24 49 524 322,00