Kampinos: Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie


Numer ogłoszenia: 207180 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Kampinos , ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie, tel. 0-22 725-00-40, faks 0-22 725-04-44.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.kampinos.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie prze ul. Niepokalanowskiej (dz. nr. ew: 77 na 5; 77 na 4; 77 na 3) polegającej na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej. Prace będą polegały na: 1. rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i chodników. 2. wykonanie robót ziemnych związanych z mechanicznym korytowaniem i profilowaniem placu pod podbudowę jezdni na głębokości ok. 35 cm - ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z bet C-12 na 15 3. ustawienie krawężników 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z bet. C-12 na 15(odcinek okalający jezdnię zajezdni autobusowej i wewnętrzny trawnik) - wykonanie w granicach jezdni podsypki odsączającej piaskowej o gr. 10cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego łamanego o granulacji 0-31,5 mm, o gr.20cm, po zagęszczeniu urządzeniem wibracyjnym. 4. wykonaniu podsypki piaskowo cementowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu w granicach chodnika 5. ułożenie kostki brukowej o gr. 8 cm i zasypanie spoin piaskiem. 6. sposób ułożenia nawierzchni z kostki brukowej powinien być wykonany z zachowanie spadków na trawnik ,w celu odprowadzenia z powierzchni jezdni wody. Tam gdzie będzie to wymagane wykonać odprowadzenie wody do rowu przydrożnego poprzez obniżenie dwóch rządków kostki. Dochodzący chodnik i wjazd do zajezdni, od strony parku, należy dopasować do poziomu budowanej powierzchni jezdni poprzez dopasowanie poziomów, tak aby różnice poziomów były łagodne dla pieszych. 7. ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej cementowej, o gr. 6cm, na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm 8. sposób ułożenia nawierzchni chodników z kostki brukowej powinien zapewniać odpływ wody opadowej na powierzchnię trawników, po uprzednim zasypaniu spoin piaskiem. 9. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach tego wymagających. 10. kształt kostki i kolorystykę, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Uszkodzone w trakcie prac powierzchnie trawników i trawnik w środku zajezdni, po zakończeniu prac budowlanych należy zachumusować i obsiać trawą. Wszystkie prace i użyte do ich wykonania materiały, winne być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, dotyczące budowy dróg i chodników. Dokładne obmiary prac, są podane w załączonym do przetargu przedmiarze robót. Przed złożeniem oferty, oferent winien zapoznać się z miejscem planowanych prac pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, którym jest inż. Ryszard Owczarski tel. 508 875 403. Po wykonaniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednie atesty i świadectwa na użyte materiały. Po ich sprawdzeniu Zamawiający wyznaczy termin odbioru prac i zostanie podpisany odpowiedni protokół odbioru prac, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie: Jako podstawa do obliczenia wartości robót uzupełniających będą przyjęte wartości stanowiące dane wyjściowe do kosztorysowania zawarte w ofercie.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-1, 45.23.31.23-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (załącznik nr 1) 2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (załącznik nr 2) 3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (załącznik nr 1) 2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (załącznik nr 2) 3. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. budowa lub przebudowa nawierzchni) o wartości minimum 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda, (załącznik nr 4 do SIWZ) 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (załącznik nr 1) 2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (załącznik nr 2) 3. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: a) Dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (załącznik nr 1) 2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (załącznik nr 2) 3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (załącznik nr 1) 2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (załącznik nr 2) 3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku mniejszej kwoty należy złożyć przyrzeczenie, że suma ubezpieczenia zostanie powiększona do wymaganej kwoty, a termin ważności polisy będzie obowiązywał w okresie realizacji zamówienia. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści umowy w stosunku do treści umowy może nastąpić zgodnie z art. 1 w następujących przypadkach: 1) jeśli wartość robót dodatkowych, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy nie przekracza wartości robót, których wykonanie stało się zbędne lub niecelowe (roboty zamienne), 2) jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jego wykonania jest korzystna dla Zamawiającego, 3) jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jej wykonania jest spowodowana przyczynami niezależnymi od stron umowy i niezawinionymi przez Wykonawcę, w szczególności siły wyższej, 4) jeśli Wykonawca zmieni podwykonawcę lub podwykonawców, a zmiana nastąpi zgodnie z warunkami niniejszej umowy i przepisów prawa, 5) jeśli zmiana będzie dotyczyć elementów, które nie były integralną częścią oferty.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.kampinos.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, pokój nr 4 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kampinos: Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie


Numer ogłoszenia: 260114 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 207180 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie, tel. 0-22 725-00-40, faks 0-22 725-04-44.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie prze ul. Niepokalanowskiej (dz. nr. ew: 77 na 5; 77 na 4; 77 na 3) polegającej na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej. Prace będą polegały na: 1. rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i chodników. 2. wykonanie robót ziemnych związanych z mechanicznym korytowaniem i profilowaniem placu pod podbudowę jezdni na głębokości ok. 35 cm - ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z bet C-12 na 15 3. ustawienie krawężników 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z bet. C-12 na 15(odcinek okalający jezdnię zajezdni autobusowej i wewnętrzny trawnik) - wykonanie w granicach jezdni podsypki odsączającej piaskowej o gr. 10cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego łamanego o granulacji 0-31,5 mm, o gr.20cm, po zagęszczeniu urządzeniem wibracyjnym. 4. wykonaniu podsypki piaskowo cementowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu w granicach chodnika 5. ułożenie kostki brukowej o gr. 8 cm i zasypanie spoin piaskiem. 6. sposób ułożenia nawierzchni z kostki brukowej powinien być wykonany z zachowanie spadków na trawnik ,w celu odprowadzenia z powierzchni jezdni wody. Tam gdzie będzie to wymagane wykonać odprowadzenie wody do rowu przydrożnego poprzez obniżenie dwóch rządków kostki. Dochodzący chodnik i wjazd do zajezdni, od strony parku, należy dopasować do poziomu budowanej powierzchni jezdni poprzez dopasowanie poziomów, tak aby różnice poziomów były łagodne dla pieszych. 7. ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej cementowej, o gr. 6cm, na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm 8. sposób ułożenia nawierzchni chodników z kostki brukowej powinien zapewniać odpływ wody opadowej na powierzchnię trawników, po uprzednim zasypaniu spoin piaskiem. 9. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach tego wymagających. 10. kształt kostki i kolorystykę, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Uszkodzone w trakcie prac powierzchnie trawników i trawnik w środku zajezdni, po zakończeniu prac budowlanych należy zachumusować i obsiać trawą. Wszystkie prace i użyte do ich wykonania materiały, winne być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, dotyczące budowy dróg i chodników. Dokładne obmiary prac, są podane w załączonym do przetargu przedmiarze robót. Przed złożeniem oferty, oferent winien zapoznać się z miejscem planowanych prac pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, którym jest inż. Ryszard Owczarski tel. 508 875 403. Po wykonaniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednie atesty i świadectwa na użyte materiały. Po ich sprawdzeniu Zamawiający wyznaczy termin odbioru prac i zostanie podpisany odpowiedni protokół odbioru prac, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-1, 45.23.31.23-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S. A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121138,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  80081,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  80081,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  144323,71


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: inwestycje@kampinos.pl
tel: 0-22 725-00-40
fax: 0-22 725-04-44
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20718020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 31 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.kampinos.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie Budownictwo Drogowe JARPOL S. A.
Warszawa
2013-07-04 80 081,00