Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi


Numer ogłoszenia: 207283 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna - etap I, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.Termin wykonania zamówienia: 1) do 15 listopada 2012 r. - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu; wykonanie projektu zabezpieczenia i konserwacji istniejących drzew w alei Księży Młyn; 2) do 31 stycznia 2013 r. - wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszarów funkcjonalnych: - ulica Księży Młyn- alejka, działka nr ew. 97, - ulica Księży Młyn, działka nr ew. 94, - terenu położonego na południe od dawnej bocznicy kolejowej, działka nr ew. 89/1. Przeznaczenie terenu- teren rekreacyjny, - terenu byłej bocznicy kolejowej /działka nr ew. 84/2. Przeznaczenie terenu- ciąg pieszo- rowerowy, - terenu położonego przy ul. Fabrycznej 17a /działka nr ew. 85. Przeznaczenie terenu- obsługa komunikacyjna, - terenu podwórek, położonych po zachodniej stronie ul. Księży Młyn alejka /działka nr ew. 96/9/. Przeznaczenie terenu- funkcja mieszkaniowa, - terenu podwórek - strona nieparzystych numerów ul. Księży Młyn, położonych po wschodniej stronie ul. Księży Młyn alejka /działka nr ew. 98/11/. Przeznaczenie terenu- funkcja mieszkaniowo- usługowa, - zachodni fragment działki położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 /działka nr ew. 91/1/. Przeznaczenie terenu ciąg pieszo- jezdny i droga rowerowa. 3) do 31 marca 2013 r. - wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszarów funkcjonalnych: - fragment działki nr ew. 98/11 położony przy ul. Księży Młyn 11a. Przeznaczenie terenu: ogródek gastronomiczny, - działka nr 96/10. Przeznaczenie terenu- działalność gastronomiczna; 4) do 30 listopada 2014 r. - pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 17% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.42.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - jeden projekt budowlano- wykonawczy remontu, przebudowy, budowy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych drogi o nawierzchni z brukowca- tzw. kocich łbów o powierzchni minimum 1.000 m2, - jeden projekt zagospodarowania istniejącego albo nowobudowanego parku o powierzchni minimum 3.000 m2 polegający, w szczególności na konserwacji zieleni, projektowaniu nowych nawierzchni, zagospodarowania parku nową zielenią, zaprojektowaniu nowych elementów małej architektury, oświetlenia parku itp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie: - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej; - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych; - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość uzasadnionych zmian istotnych postanowień umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) uzyskania od gestorów sieci warunków, które uniemożliwiają dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, b) przedłużania się procedur związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych, c) zmian będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności administratorów infrastruktury, d) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością wykonania czynności przewidzianych umową np. związane z brakiem dostępu do terenu objętego przedmiotem umowy. 2) zmiany osób upoważnionych do kontaktów


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Termin wykonania zamówienia: 1) do 15 listopada 2012 r. - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu; wykonanie projektu zabezpieczenia i konserwacji istniejących drzew w alei Księży Młyn; 2) do 31 stycznia 2013 r. - wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszarów funkcjonalnych: - ulica Księży Młyn- alejka, działka nr ew. 97, - ulica Księży Młyn, działka nr ew. 94, - terenu położonego na południe od dawnej bocznicy kolejowej, działka nr ew. 89/1. Przeznaczenie terenu- teren rekreacyjny, - terenu byłej bocznicy kolejowej /działka nr ew. 84/2. Przeznaczenie terenu- ciąg pieszo- rowerowy, - terenu położonego przy ul. Fabrycznej 17a /działka nr ew. 85. Przeznaczenie terenu- obsługa komunikacyjna, - terenu podwórek, położonych po zachodniej stronie ul. Księży Młyn alejka /działka nr ew. 96/9/. Przeznaczenie terenu- funkcja mieszkaniowa, - terenu podwórek - strona nieparzystych numerów ul. Księży Młyn, położonych po wschodniej stronie ul. Księży Młyn alejka /działka nr ew. 98/11/. Przeznaczenie terenu- funkcja mieszkaniowo- usługowa, - zachodni fragment działki położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 /działka nr ew. 91/1/. Przeznaczenie terenu ciąg pieszo- jezdny i droga rowerowa. 3) do 31 marca 2013 r. - wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszarów funkcjonalnych: - fragment działki nr ew. 98/11 położony przy ul. Księży Młyn 11a. Przeznaczenie terenu: ogródek gastronomiczny, - działka nr 96/10. Przeznaczenie terenu- działalność gastronomiczna; 4) do 30 listopada 2014 r. - pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi


Numer ogłoszenia: 239775 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 207283 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna - etap I, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Termin wykonania zamówienia: 1) do 15 listopada 2012 r. - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu; wykonanie projektu zabezpieczenia i konserwacji istniejących drzew w alei Księży Młyn; 2) do 31 stycznia 2013 r. - wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszarów funkcjonalnych: - ulica Księży Młyn- alejka, działka nr ew. 97, - ulica Księży Młyn, działka nr ew. 94, - terenu położonego na południe od dawnej bocznicy kolejowej, działka nr ew. 89/1. Przeznaczenie terenu- teren rekreacyjny, - terenu byłej bocznicy kolejowej /działka nr ew. 84/2. Przeznaczenie terenu- ciąg pieszo- rowerowy, - terenu położonego przy ul. Fabrycznej 17a /działka nr ew. 85. Przeznaczenie terenu- obsługa komunikacyjna, - terenu podwórek, położonych po zachodniej stronie ul. Księży Młyn alejka /działka nr ew. 96/9/. Przeznaczenie terenu- funkcja mieszkaniowa, - terenu podwórek - strona nieparzystych numerów ul. Księży Młyn, położonych po wschodniej stronie ul. Księży Młyn alejka /działka nr ew. 98/11/. Przeznaczenie terenu- funkcja mieszkaniowo- usługowa, - zachodni fragment działki położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 /działka nr ew. 91/1/. Przeznaczenie terenu ciąg pieszo- jezdny i droga rowerowa. 3) do 31 marca 2013 r. - wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszarów funkcjonalnych: - fragment działki nr ew. 98/11 położony przy ul. Księży Młyn 11a. Przeznaczenie terenu: ogródek gastronomiczny, - działka nr 96/10. Przeznaczenie terenu- działalność gastronomiczna; 4) do 30 listopada 2014 r. - pełnienie nadzoru autorskiego. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz dokumentach stanowiacych załączniki do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.42.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTA sp. z o.o., ul. Piotrkowska 45, 90-410 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 307256,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  169000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  92250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  389868,18


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20728320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 783 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi ARTA sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 45, 90-410 Łódź, woj. łódzkie
2012-11-13 169 000,00