Góra Kalwaria: Budowa ulicy Spacerowej w Baniosze - II etap


Numer ogłoszenia: 207326 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Spacerowej w Baniosze - II etap.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej ulicy części ulicy Spacerowej szerokości 5m (między ulicą Nad Stawami i Projektowaną) 0+262 - II etap robót polegający na: budowie drogi, bez wjazdów i chodnika; konstrukcja jezdni: profilowanie (wyrównanie) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości ok. 8 cm - 1450 m2, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm (typ Behaton szara) - 1420 m2, progi zwalniające z kostki brukowej betonowej typ Holland czerwony grubości 8 cm - 30 m2, obustronne krawężniki betonowe wibroprasowane szer. 15 cm na ławie betonowej B15 z oporem, gruncie stabilizowanym cementem, Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm, warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm - 570 m, regulacji zaworów, studni i urządzeń podziemnych, oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu, wyrównanie i regulacja poboczy, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp, czyszczenie studni rewizyjnej fi 1200 mm oraz wymiana włazu na żeliwny D 400 - 1 kpl., dowiązanie do istniejących odcinków drogi oraz do posesji, W zakres wchodzi również obsługa geodezyjna, opracowanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • profilowanie (wyrównanie) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm progi zwalniające z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, krawężniki betonowe wibroprasowane szer. 15 cm na ławie betonowej B15 z oporem, gruncie stabilizowanym cementem, gr. 15 cm, warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm regulacji zaworów, studni i urządzeń podziemnych, oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu, wyrównanie i regulacja poboczy, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp, czyszczenie studni rewizyjnej oraz wymiana włazu na żeliwny


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.23-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ulicy/drogi z kostki betonowej na kwotę min. 100.000 zł brutto.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub drogowej


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 2.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń -na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b)   jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem, c)   wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, d)   wystąpienia anomalii pogodowych, e)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, f)   wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów g)   skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, 5)   wydłużenia terminu gwarancji, 6)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)   robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 8)   robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 9)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 10) wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 11) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.bip.gorakalwaria.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  12.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca sala 112 I piętro.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Góra Kalwaria: Budowa ulicy Spacerowej w Baniosze - II etap


  Numer ogłoszenia: 260526 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 207326 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Spacerowej w Baniosze - II etap.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej ulicy części ulicy Spacerowej szerokości 5m (między ulicą Nad Stawami i Projektowaną) 0+262 - II etap robót polegający na: budowie drogi, bez wjazdów i chodnika; konstrukcja jezdni: profilowanie (wyrównanie) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości ok. 8 cm - 1450 m2, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm (typ Behaton szara) - 1420 m2, progi zwalniające z kostki brukowej betonowej typ Holland czerwony grubości 8 cm - 30 m2, obustronne krawężniki betonowe wibroprasowane szer. 15 cm na ławie betonowej B15 z oporem, gruncie stabilizowanym cementem, Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm, warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm - 570 m, regulacji zaworów, studni i urządzeń podziemnych, oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu, wyrównanie i regulacja poboczy, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp, czyszczenie studni rewizyjnej fi 1200 mm oraz wymiana włazu na żeliwny D 400 - 1 kpl., dowiązanie do istniejących odcinków drogi oraz do posesji, W zakres wchodzi również obsługa geodezyjna, opracowanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.23-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  03.07.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  9.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  1.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MABAU POLSKA Sp. z o.o.; {Dane ukryte},, {Dane ukryte}, 05-532 Szymanów, Baniocha, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 286908,33 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   129150,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   129150,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   181720,20


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
  tel: 22/7273414
  fax: 22/7273414
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2013-06-11
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 20732620130
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2013-05-27
  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 3 miesięcy
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: TAK
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
  Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Budowa ulicy Spacerowej w Baniosze - II etap MABAU POLSKA Sp. z o.o.; ul. Alternatywy 9,
  Szymanów, Baniocha
  2013-07-04 129 150,00