Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 207449-2014
PD Data publikacji 20/06/2014
OJ Dz.U. S 117
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 18/06/2014
DT Termin 30/07/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
OC Pierwotny kod CPV 90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/06/2014    S117    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania

2014/S 117-207449

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2014/2015, z podziałem na 29 części” – nr postępowania 047/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2014/2015, z podziałem na 29 części
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 523 508,17 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182), nr 265 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 573 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 581 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182), nr 265 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 573 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 581 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182), nr 265 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 573 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 581 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Cześć 2 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m)na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m)na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m)na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Bielsku.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Bielsku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Bielsku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400), nr 544 (od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 1,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400), nr 544 (od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 1,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400), nr 544 (od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 1,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (droga serwisowa szer. 6,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (droga serwisowa szer. 6,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (droga serwisowa szer. 6,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 1,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 1,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 1,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: CZĘŚĆ 8 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (od km 5+740 do km 11+908), nr 719 (od km 13+750 do km 22+590; od km 22+590 do km 48+310; od km 48+310 do km 65+226), nr 720 (od km 0+000 do km 19+737), nr 735 (od km 0+000 do km 0+261), nr 760 (od km 0+000 do km 2+200), nr 779 (od km 0+000 do km 0+965), nr 876 (od km 0+000 do km 7+083) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (od km 5+740 do km 11+908), nr 719 (od km 13+750 do km 22+590; od km 22+590 do km 48+310; od km 48+310 do km 65+226), nr 720 (od km 0+000 do km 19+737), nr 735 (od km 0+000 do km 0+261), nr 760 (od km 0+000 do km 2+200), nr 779 (od km 0+000 do km 0+965), nr 876 (od km 0+000 do km 7+083) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (od km 5+740 do km 11+908), nr 719 (od km 13+750 do km 22+590; od km 22+590 do km 48+310; od km 48+310 do km 65+226), nr 720 (od km 0+000 do km 19+737), nr 735 (od km 0+000 do km 0+261), nr 760 (od km 0+000 do km 2+200), nr 779 (od km 0+000 do km 0+965), nr 876 (od km 0+000 do km 7+083) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178), nr 645 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178), nr 645 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178), nr 645 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 3+400 do km 3+700) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 3+400 do km 3+700) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 3+400 do km 3+700) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Część 16 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: CZĘŚĆ 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 1+367 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 1+367 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 1+367 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 60+778), nr 627 (od km 60+778 do km 71+511), nr 627 (od km 71+511 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 60+778), nr 627 (od km 60+778 do km 71+511), nr 627 (od km 71+511 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 60+778), nr 627 (od km 60+778 do km 71+511), nr 627 (od km 71+511 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+438), nr 747 (od km 38+438 do km 40+112), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339), nr 754 (od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+438), nr 747 (od km 38+438 do km 40+112), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339), nr 754 (od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+438), nr 747 (od km 38+438 do km 40+112), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339), nr 754 (od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473), nr 691 (od km 20+473 do km 20+813), nr 691 (od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473), nr 691 (od km 20+473 do km 20+813), nr 691 (od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473), nr 691 (od km 20+473 do km 20+813), nr 691 (od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914), nr 728 (od km 61+146 do km 69+409) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914), nr 728 (od km 61+146 do km 69+409) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914), nr 728 (od km 61+146 do km 69+409) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 do km 47+050), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 do km 47+050), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 do km 47+050), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+452; od km 22+452 do km 27+217), nr 722 (od km 0+000 do km 7+937; od km 7+937do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+049, od km 10+751 do km 12+083; od km 13+049 do km 26+647), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619; od km 6+619 do km 7+310), nr 778 (od km 0+000 do km 0+565), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+452; od km 22+452 do km 27+217), nr 722 (od km 0+000 do km 7+937; od km 7+937do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+049, od km 10+751 do km 12+083; od km 13+049 do km 26+647), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619; od km 6+619 do km 7+310), nr 778 (od km 0+000 do km 0+565), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+452; od km 22+452 do km 27+217), nr 722 (od km 0+000 do km 7+937; od km 7+937do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+049, od km 10+751 do km 12+083; od km 13+049 do km 26+647), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619; od km 6+619 do km 7+310), nr 778 (od km 0+000 do km 0+565), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 20 530 zł słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści złotych.
Część 2: 23 640 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych.
Część 3: 24 540 zł słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych.
Część 4: 11 170 zł słownie: jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych.
Część 5: 11 010 zł słownie: jedenaście tysięcy dziesięć złotych.
Część 6: 8 200 zł słownie: osiem tysięcy dwieście złotych.
Część 7: 17 820 zł słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych.
Część 8: 16 210 zł słownie: szesnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych.
Część 9: 13 030 zł słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści złotych.
Część 10: 15 150 zł słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych.
Część 11: 11 830 zł słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych.
Część 12: 10 380 zł słownie: dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych.
Cześć 13: 11 610 zł słownie: jedenaście tysięcy sześćset dziesięć złotych.
Część 14: 6 850 zł słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych.
Część 15: 10 060 zł słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt złotych.
Część 16: 7 920 zł słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych.
Część 17: 10 920 zł słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych.
Część 18: 17 730 zł słownie: siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych.
Część 19: 25 160 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych.
Część 20: 15 160 zł słownie: piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych.
Część 21: 14 770 zł słownie: czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych.
Część 22: 17 650 zł słownie: siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych.
Część 23: 12 070 zł słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt złotych.
Część 24: 14 400 zł słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych.
Część 25: 10 270 zł słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych.
Część 26: 18 860 zł słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych.
Część 27: 11 560 zł słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych.
Część 28: 17 080 zł słownie: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych.
Część 29: 18 070 zł słownie: osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych.
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania),
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego.
Do każdej z faktur będzie załączone zbiorcze miesięczne zestawienie świadczonych usług, potwierdzone przez koordynatora robót w danym Obwodzie Drogowym i zatwierdzone przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW. Rozliczenie pozimowego sprzątania nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru i zatwierdzonego przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW
2. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.
3. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług.
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5. Zapłata za fakturę zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy :
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 6, ppkt. 7, ppkt. 8, oraz ppkt. 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 9 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
9.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
9.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 10 ppkt 4, 5 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż:
1. dla części 13 i 14 po 80 000,00 zł brutto każda
2. dla części 12, 15, 16 i 17 po 140 000,00 zł brutto każda
3. dla pozostałych części po 180 000,00 zł brutto każda
2) dysponują urządzeniami technicznymi, zgodnie z poniższym wykazem:
Sprzęt wykonawców do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie zimowym 2014/2015
CZĘŚĆ 1 OBWÓD DROGOWY GOSTYNIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 10 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 4m3, ilość - 2 szt.
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność 4m3, ilość -2 szt.
Pług odśnieżny samochodowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - ilość 6 szt.
Równiarka + pług czołowy - ilość 2 szt.
Koparko - ładowarka - ilość 4 szt.
Ciągnik rolniczy min.35KM - 2 szt.
Pług odśnieżny – ciągnikowy o zmiennej geometrii ustawienia lemiesza - 2 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych - 2 szt.
CZĘŚĆ 2 OBWÓD DROGOWY SANNIKI
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 8 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 6m3, ilość - 2 szt.
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność 6m3, ilość -2 szt.
Pług odśnieżny samochodowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym, ilość - 8 szt.
Równiarka + pług czołowy, ilość - 2 szt.
Koparko-ładowarka - ilość 5 szt.
Ciągnik rolniczy min.120 KM - ilość 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny - ilość 2 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych – 2 szt.
CZĘŚĆ 3 OBWÓD DROGOWY BIELSK
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, - ilość 12 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 6m3, - ilość 2 szt.
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność 6m3, - ilość 6 szt.
Pług odśnieżny samochodowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - ilość 10 szt.
Pług odśnieżny samochodowy dwustronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - ilość 2 szt.
Pług odśnieżny wirnikowy - ilość 1 szt.
Równiarka + pług czołowy- ilość 4 szt.
Koparko-ładowarka - ilość 4 szt.
CZĘŚĆ 4 OBWÓD DROGOWY GRUDUSK
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:10 Mg, ilość - 10 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5 m³, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny minimum: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 5 szt.
Pług odśnieżny: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 5 szt.
Równiarka: ilość - 1szt.
Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 : ilość - 2 szt.
Koparko-ładowarka: ilość - 1szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych, ilość - 1szt.
CZĘŚĆ 5 OBWÓD DROGOWY ŻUROMIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość - 10 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny minimum: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 5 szt.
Pług odśnieżny: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 5 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 : ilość - 2 szt.
Koparko-ładowarka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 6 OBWÓD DROGOWY CIECHANÓW
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość - 7 szt.
Piaskarko-solarka minimum: ładowność: 4,5m3, ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny minimum: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 3 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3: ilość - 2 szt.
Koparko-ładowarka: ilość - 1 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych, ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 7 OBWÓD DROGOWY ŁAZY
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość - 6 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, ilość - 6 szt.
Pług odśnieżny jednostronny, średni ze sterowaniem hydraulicznym: ilość - 6 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Spycharka/ładowarka: ilość - 2 szt.
Ładowarka (załadunek): ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 8 OBWÓD DROGOWY GRODZISK MAZOWIECKI
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg ,ilość - 6 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3; ilość - 6 szt.
Pług odśnieżny minimum – jednostronny, średni ze sterowaniem hydraulicznym: ilość - 6 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Spycharka/ładowarka : ilość - 2 szt.
Ładowarka (załadunek): ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 9 OBWÓD DROGOWY MYSZYNIEC
Samochód ciężarowy minimalna : ładowność 12 Mg, ilość - 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę oraz min. pojemnością skrzyni 6m3 - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny minimum jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki - ilość: 1 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym - ilość: 1 szt.
Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)
Spycharka – ilość:1 szt.
Ciągnik rolniczy min.100 KM wraz z pługiem odśnieżnym ślimakowo-wirnikowym – ilość: 1 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych-ilość: 1 szt.
CZĘŚĆ 10 OBWÓD DROGOWY KRASNOSIELC
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość: 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę oraz min. pojemnością skrzyni 6m3, - ilość: 6 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym - ilość: 1 szt.
Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)
Spycharka - ilość: 1 szt.
Ciągnik rolniczy min.100 KM wraz z pługiem odśnieżnym ślimakowo-wirnikowym – ilość: 1 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych - ilość: 1 szt.
CZĘŚĆ 11 OBWÓD DROGOWY CZERWIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość: 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę oraz min. pojemnością skrzyni 6m3, - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny minimum jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki - ilość: 1 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym - ilość: 1 szt.
Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)
Spycharka - ilość: 1 szt.
Ciągnik rolniczy min. 100KM wraz z pługiem odśnieżnym ślimakowo-wirnikowym - ilość: 1 szt.
CZĘŚĆ 12 OBWÓD DROGOWY NASIELSK
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 4 szt.
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny- typ lekki obrotowy z dociskiem, ilość - 4 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym, ilość - 2 szt.
Ładowarka: ilość - 3 szt. (1 szt. załadunek+2 szt. odśnieżanie)
CZĘŚĆ 13 OBWÓD DROGOWY NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 6 szt.
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość - 5 szt.
Pług odśnieżny jednostronny typ średni, ilość - 5 szt.
Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki, ilość - 1 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym, ilość – 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt. (1 szt. załadunek+1 szt. do wywozu śniegu)
Spycharka: ilość - 1 szt.
Ciągnik rolniczy min.100 KM wraz z pługiem odśnieżnym ślimakowo-wirnikowym: ilość - 1 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 14 OBWÓD DROGOWY WOŁOMIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 2 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
Spycharka, ładowarka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 15 OBWÓD DROGOWY WOŁOMIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 2 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
Spycharka, ładowarka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 16 OBWÓD DROGOWY WOŁOMIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 3 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 3,5 Mg ,ilość - 1 szt.
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 3 szt.
Pług odśnieżny typ średni: ilość - 3 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 1 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka- ilość – 2 szt.
Mini ciągnik z pługiem : ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 17 OBWÓD DROGOWY WOŁOMIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 4 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 3,5, ilość - 2 szt.
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny typ średni: ilość - 3 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
Mini ciągnik z pługiem: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 18 OBWÓD DROGOWY WĘGRÓW
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość - 3 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 5 m3 ze zbiornikiem na solankę, ilość - 1 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 7 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - ilość 3 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 3 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych - 1 szt.
Szczotka mechaniczna do zamiatania: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 19 OBWÓD DROGOWY KOSÓW LACKI
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość - 4 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 5 m3, ilość - 1 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 7 m3 - 3 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym: ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki: ilość - 2 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
Szczotka mechaniczna do zamiatania: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 20 OBWÓD DROGOWY SIEDLCE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość - 2 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 7 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym: ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki: ilość - 2 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
Spycharka: ilość - 1 szt.
Szczotka mechaniczna do zamiatania: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 21 OBWÓD DROGOWY SIEDLCE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość - 2 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 5 m3,ilość - 1 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 7 m3, ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym: ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki: ilość - 2 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka : ilość - 1 szt.
Spycharka : ilość - 1 szt.
Szczotka mechaniczna do zamiatania: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 22 OBWÓD DROGOWY RADOM
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 3 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg , ilość - 2 szt.
Piaskarko - solarka min. ładowność: 9 m3 , ilość - 2 szt.
Piaskarko - solarka min. ładowność: 6 m3 , ilość - 1 szt.
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę - min. ładowność: 4,5 m3 , ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym: ilość - 5 szt.
Równiarka: ilość - 2 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 23 OBWÓD DROGOWY SICZKI
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość - 2 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg , ilość - 2 szt.
Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m3 , ilość - 2 szt.
Piaskarko – solarka - min. ładowność: 4,5 m3 , ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym: ilość - 4 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 24 OBWÓD DROGOWY POTWORÓW
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość - 4 szt.
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 9 m3 , ilość - 3 szt.
Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m3 , ilość - 1 szt.
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę - min. ładowność: 4,5 m3 , ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym: ilość - 4 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
CZĘŚĆ 25 OBWÓD DROGOWY NOWE MIASTO n/Pilicą
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 3 szt.
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 9 m3 , ilość - 2 szt.
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 6 m3 , ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym: ilość - 3 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 26 OBWÓD DROGOWY OTWOCK
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość - 5 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 5m3,ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny typ średni: ilość - 4 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 27 OBWÓD DROGOWY MACIEJOWICE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 5 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 5m3,ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny średni: ilość - 4 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
Spycharka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 28 OBWÓD DROGOWY PIASECZNO
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 3 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 6 m3, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność:4,5 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny ze sterowaniem hydraulicznym ilość - 5 szt.
Równiarka: ilość - 2 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
CZĘŚĆ 29 OBWÓD DROGOWY WARKA
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość - 7 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 5m3,ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny średni jednostronny, ilość - 7 szt.
Równiarka: ilość - 2 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:
4. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
047/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.7.2014 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
- Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2015 roku
- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.
- 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.
18.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.2. Ubezpieczenie robót.
18.3. Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych umową tj. na okres od dnia
podpisania umowy do dnia 30.04.2015 r. - zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
18.4. Suma gwarancyjna wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
18.5. Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisywania umowy. Koordynatorowi prac w danym Obwodzie Drogowym MZDW po podpisaniu umowy.
18.6. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą koordynatora prac
lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.6.2014
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 370702-2014
PD Data publikacji 30/10/2014
OJ Dz.U. S 209
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/10/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
OC Pierwotny kod CPV 90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/10/2014    S209    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania

2014/S 209-370702

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, wsezonie zimowym 2014/2015, z podziałem na 29 części” – nr postępowania 047/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2014/2015, z podziałem na 29 części
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 22 885 970,15 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
047/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 117-207449 z dnia 20.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182), nr 265 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 573 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 581 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin– Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A.
Ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 026 718 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m)na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A.
Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 182 444 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Bielsku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

DARBUD Dariusz Jarzyński
Nowa Biała 25
09-411 Biała
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 227 300 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 694 327,68 i najwyższa oferta 1 002 456 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400), nr 544 (od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2 m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 1,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Drogowo – Rolne A. Karwiński
ul. Ciechanowska 20
06-500 Mława
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 558 595 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (droga serwisowa szer. 6 m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe E. Jarzynka
Wiadrowo, ul. W. Witosa 98
09-300 Żuromin Wiadrowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 550 740 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 498 819,60 i najwyższa oferta 592 390,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: - prace równiarką
- prace ładowarką
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2 m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 1,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Z.U.H. Koptrans W. Piętka
ul. Reutta 16b
06-400 Ciechanów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 410 260 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 470 496,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.H.U. Prima, B. Głuchowski
Karwowo 8
96-500 Sochaczew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 891 300 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 588 870 i najwyższa oferta 777 924 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (od km 5+740 do km 11+908), nr 719 (od km 13+750 do km 22+590; od km 22+590 do km 48+310; od km 48+310 do km 65+226), nr 720 (od km 0+000 do km 19+737), nr 735 (od km 0+000 do km 0+261), nr 760 (od km 0+000 do km 2+200), nr 779 (od km 0+000 do km 0+965), nr 876 (od km 0+000 do km 7+083) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33
05-500 Piaseczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 810 750 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 664 092 i najwyższa oferta 665 290,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178), nr 645 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Robót Ogólnobudowlanych Melioracyjnych i Drogowych Cz. Kozon
ul. Stefanowicza 100
07-430 Myszyniec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 651 780 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 440 652,96 i najwyższa oferta 598 341,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2 m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.H.U. Zak K. Łaniewska
Pniewo – Czeruchy 1
06-461 Regimin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 757 950 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 542 015,28 i najwyższa oferta 689 709,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Likwidacja śliskości
Odśnieżanie
Likwidacja Zasp
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7
07-402 Lelis
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 591 764 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe I. Ziemiecki
Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa 1 05-191 Nasielsk
05-191 Nasielsk
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 519 100 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 3+400 do km 3+700) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tar – Pol, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, T. Jaworski
Targówka, ul. Lipowa 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 580 980 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 594 939,60 i najwyższa oferta 974 289,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, W. Chyliński
ul. Łąkowa 26a
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 342 780 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 205 387,92 i najwyższa oferta 269 805,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Dar – Trans D. Tolak
Niegów, ul. Leśna 24
07-230 Zabrodzie
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 503 280 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Sprzętowo – Transportowe Drogowe i Budowlane J. Włodarczyk
ul. Monte Cassino 33
07-200 Wyszków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 396 260 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 14 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 1+367 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni W. Chyliński
ul. Łąkowa 26a
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 546 080 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Remontowo – Budowlano – Drogowy Budrem
ul. Stadionowa 6
08-300 Sokołów Podl
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 886 898 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 711 409,39 i najwyższa oferta 915 266,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 60+778), nr 627 (od km 60+778 do km 71+511), nr 627 (od km 71+511 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe T. Pyrgiel
ul. M.C.Skłodowskiej 12
07-320 Małkinia Górna
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 258 274 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: posypywanie
odśnieżanie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Adex Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe A. Grzegrzułka
ul. Akacjowa 27
05-332 Siennica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 758 286 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 480 858,66 i najwyższa oferta 659 598,66 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Część nr: 21 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowo – Usługowa Magdalena Bożyk
ul. Wyszyńskiego 12/86
08-110 Siedlce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 738 618 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 385 556,54 i najwyższa oferta 538 702,27 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: posypywanie,
posypywanie z odśnieżaniem
odśnieżanie
Zamówienie nr: 22 Część nr: 22 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+438), nr 747 (od km 38+438 do km 40+112), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339), nr 754 (od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 882 704,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 731 676,46 i najwyższa oferta 894 146,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 23 Część nr: 23 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473), nr 691 (od km 20+473 do km 20+813), nr 691 (od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 603 915 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 481 901,40 i najwyższa oferta 534 438 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 24 Część nr: 24 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 720 305 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 472 818,60 i najwyższa oferta 531 809,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 25 Część nr: 25 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914), nr 728 (od km 61+146 do km 69+409) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21
05-600 Grójec

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 513 853,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 405 638,71 i najwyższa oferta 564 734,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 26 Część nr: 26 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 do km 47+050), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe, Z. Włodarczyk
Nadbrzeż 45
05-480 Karczew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 943 113,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 769 568,69 i najwyższa oferta 1 045 877,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 27 Część nr: 27 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Trans – Drog – Kop Ł. Babik
Gończyce, ul. Osiedlowa 5
08-460 Sobolew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 578 430 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 28 Część nr: 28 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+452; od km 22+452 do km 27+217), nr 722 (od km 0+000 do km 7+937; od km 7+937do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+049, od km 10+751 do km 12+083; od km 13+049 do km 26+647), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619; od km 6+619 do km 7+310), nr 778 (od km 0+000 do km 0+565), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 854 280 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 591 969,17 i najwyższa oferta 592 228,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 29 Część nr: 29 - Nazwa: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.H.U. J. Grzegrzułka
ul. Dworkowa 41
05-332 Siennica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 903 955 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 759 207,60 i najwyższa oferta 854 247,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.10.2014

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 20744920141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 423650 ZŁ
Szacowana wartość* 14 121 666 PLN  -  21 182 500 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 29
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182), nr 265 (ścieżka rowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A.
Ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m)na terenie Rejonu D Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A.
Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+ DARBUD Dariusz Jarzyński
Nowa Biała 25, 09-411 Biała, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400), nr 544 (od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2 m), nr 544 (ścieżka Usługi Drogowo – Rolne A. Karwiński
ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (droga serwisowa szer. 6 m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy n Usługi Transportowe E. Jarzynka
Wiadrowo, ul. W. Witosa 98, 09-300 Żuromin Wiadrowo, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2 m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 1,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogow Z.U.H. Koptrans W. Piętka
ul. Reutta 16b, 06-400 Ciechanów, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 470 496,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do P.H.U. Prima, B. Głuchowski
Karwowo 8, 96-500 Sochaczew, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (o Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33, 05-500 Piaseczno, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178), nr 645 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy Zakład Robót Ogólnobudowlanych Melioracyjnych i Drogowych Cz. Kozon
ul. Stefanowicza 100, 07-430 Myszyniec, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2 m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu. P.H.U. Zak K. Łaniewska
Pniewo – Czeruchy 1, 06-461 Regimin, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie. Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogo Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe I. Ziemiecki
Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa 1 05-191 Nasielsk, 05-191 Nasielsk, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 3+400 Tar – Pol, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, T. Jaworski
Targówka, ul. Lipowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie. Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, W. Chyliński
ul. Łąkowa 26a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) na terenie Rejonu Drogowego Woł Dar – Trans D. Tolak
Niegów, ul. Leśna 24, 07-230 Zabrodzie, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie. Usługi Sprzętowo – Transportowe Drogowe i Budowlane J. Włodarczyk
ul. Monte Cassino 33, 07-200 Wyszków, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 1+367 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) na terenie Rejonu Drog Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni W. Chyliński
ul. Łąkowa 26a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie. Zakład Remontowo – Budowlano – Drogowy Budrem
ul. Stadionowa 6, 08-300 Sokołów Podl, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 60+778), nr 627 (od km 60+778 do km 71+511), nr 627 (od km 71+511 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+00 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe T. Pyrgiel
ul. M.C.Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach. Adex Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe A. Grzegrzułka
ul. Akacjowa 27, 05-332 Siennica, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach Firma Handlowo – Usługowa Magdalena Bożyk
ul. Wyszyńskiego 12/86, 08-110 Siedlce, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+438), nr 747 (od km 38+438 do km 40+112), nr 754 (od km 29+26 Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. ŁÓDZKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473), nr 691 (od km 20+473 do km 20+813), nr 691 (od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) na terenie Rejonu Drog Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914), nr 728 (od km 61+146 do km 69+409) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Now Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 Usługi Transportowe, Z. Włodarczyk
Nadbrzeż 45, 05-480 Karczew, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach. Trans – Drog – Kop Ł. Babik
Gończyce, ul. Osiedlowa 5, 08-460 Sobolew, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+452; od km 22+452 d Konsorcjum Firm. Lider: Drogmar M. Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+ P.H.U. J. Grzegrzułka
ul. Dworkowa 41, 05-332 Siennica, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-25 0,00