Łódź: wykonanie przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego - znak sprawy 3/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 20753 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego - znak sprawy 3/ZP/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
wykonanie przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego - wartość 1.699.984,33 zł bez VAT.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.50.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
17000 zł


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności - posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonanie robót budowlanych (minimum 3 roboty), w tym w czynnych placówkach służby zdrowia (przynajmniej 1 robota), w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - o wartości równej lub wyższej od wartości robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonanie robót budowlanych (minimum 3 roboty), w tym w czynnych placówkach służby zdrowia (przynajmniej 1 robota), w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - o wartości równej lub wyższej od wartości robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na co najmniej 1 000 000,00 zł 2 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w specyfikacji w części V.1.3, V.1.4 (co do uprawnień co do działalności), V.2.1, V.2.2. (co do sytuacji ekonomicznej i finansowej) V.3.1, V.3.2, V.3.3. (co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), V.4.1 (co do wiedzy i doświadczenia). 3 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, co do sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których inny podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, dotyczącej tych podmiotów..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu i że Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości (załącznik nr 2 do specyfikacji) 1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do specyfikacji) 1.3 Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. W przypadku osób fizycznych - należy załączyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 1.4 oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie wykonawcy, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: 2.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzająca wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (proszę podać kwotę), 2.2 opłaconej polisy ubezpieczeniowej stwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na w/w kwotę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia). 3. W celu potwierdzenia dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia żąda się: 3.1 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;, 3.2 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3.3 oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, a w szczególności: a) kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej, b) uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej c) uprawnienia instalacyjno-inżynieryjne co do instalacji sanitarnych d) uprawnienia instalacyjno-inżynieryjne co do instalacji elektrycznych. 4. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę, zamawiający żąda: 4.1 wykaz wykonanych robót budowlanych (minimum 3 roboty), w tym w czynnych placówkach służby zdrowia (przynajmniej 1 robota), w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - o wartości równej lub wyższej od wartości robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (minimum 3 roboty - w tym przynajmniej 1 w czynnej placówce służby zdrowia), z tym zastrzeżeniem, że nie uznaje się jako równoważnych dokumentów dotyczących prac budowlanych dostosowujących pomieszczenia odbiorów farmaceutycznych GMP. 5. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. 6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, będą stosowane przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane z 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226 poz. 1817) 7 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 lub 5 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją -za zgodność z oryginałem- pieczęcią wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 lub 5 oraz jej podpisem..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Warunki gwarancji i serwisu - 5


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud adm.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud adm.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII działanie 12.2.


Łódź: wykonanie przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego - znak sprawy 3/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 80115 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 20753 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego - znak sprawy 3/ZP/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
wykonanie przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII działanie 12.2.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMPROFEX PPHU, {Dane ukryte}, 93-411 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1699984,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1205889,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  1205889,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1641589,24


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2075320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 miesięcy
Wadium: 17000 ZŁ
Szacowana wartość* 566 666 PLN  -  850 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud adm
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
wykonanie przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego - znak sprawy 3/ZP/2010 IMPROFEX PPHU
Łódź
2010-04-09 1 205 889,00