Przecław: 1. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa wapna nawozowego do : a/ COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, pow. Mielec b/ COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-716 Orły, pow. Jarosław c/ COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, 37-611 Cieszanów,pow. Lubaczów d/ COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Dukli,ul. Trakt Węgierski 6,38-450 Dukla, pow. Krosno


Numer ogłoszenia: 208078 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu , ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, woj. podkarpackie, tel. 17 5813194, 5813177, faks 17 5813194.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.przeclaw.coboru.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawn..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa wapna nawozowego do : a/ COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, pow. Mielec b/ COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-716 Orły, pow. Jarosław c/ COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, 37-611 Cieszanów,pow. Lubaczów d/ COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Dukli,ul. Trakt Węgierski 6,38-450 Dukla, pow. Krosno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Szczegółowe zestawienie asortymentu i ilości wapna nawozowego objętego dostawami do poszczególnych Zakładów Doświadczalnych i SDOO Przecław określone jest w Zestawieniu zawartym w pkt. XXIV SIWZ..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniającycxh w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawz PZP. nie więcej jednak jak 10% przy realizacji każdej z dostaw, łącznie nie więcej niż do 20% wartośći zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.44.00.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiajće nie wymaga wniesienia weadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia moga ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : Posiadania uprawnień do wykonywania określonyc działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania wiedzy i doświadczenia,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty wymagane : a/ formularz ofertowy / ze wskazaniem części zamówienia, do której formularz jest składany/ z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ b/ dokument potwierdzający wniesienie wadium - nie dotyczy c/ oświadczenie do postępowania w zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 2 do SIWZ d/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. e/ dokumenty potwierdzające uprawienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, f/ koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem Dokumenty o których mowa w rozdziale IX SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem /za zgodność z oryginałem/. Brak jakiegokolwiek dokumentu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną : - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 2 do SIWZ - składa każdy ze wspólników we własnym imieniu; - pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 1 spółka cywilna składa wspólnie. 3. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; wzór informacji zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / konsorcjum/ oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, o którym mowa w Części IX ust. 1 litera : /c/, dokumenty o jakich mowa w ust. 1 litera /d/ i /e/ oraz w pkt. 3 SIWZ składa każdy z nich. Poza tym, oświadczenie o którym mowa w Części IX ust. 1 litera /c/ konsorcjum składa wspólnie jak i wspólnie musi spełnić warunek o jakim mowa w Części IX ust. 1 litera : /f/. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b tej ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Części IX ust. 1 litera : /c/ -w zakresie dotyczącym oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, oraz dokument o jakim mowa w Części IX litera /d/ SIWZ. W przypadku składania ofert częściowych dokumenty te wystarczy dołączyć do jednej z ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.przeclaw.coboru.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2, pow. Mielec, woj. podkarpackie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.07.2014 godzina 13:00, miejsce: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2, pow. Mielec, woj. podkarpackie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Przecław: Przedmiotem zamóweinia jest dostawa wapna nawozowego do 1. COBORU,Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2,pow. Mielec, woj. podkarpackie, 2. COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, 37-716 Orły, pow. Jarosław woj. podkarpackie, 3. COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, 37-611 Cieszanów, pow. Lubaczów, woj. podkarpackie, 4. COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, pow. Krosno, woj. podkarpackie,


Numer ogłoszenia: 240858 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 208078 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, woj. podkarpackie, tel. 17 5813194, 5813177, faks 17 5813194.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawn.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamóweinia jest dostawa wapna nawozowego do 1. COBORU,Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2,pow. Mielec, woj. podkarpackie, 2. COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, 37-716 Orły, pow. Jarosław woj. podkarpackie, 3. COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, 37-611 Cieszanów, pow. Lubaczów, woj. podkarpackie, 4. COBORU, SDOO, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, pow. Krosno, woj. podkarpackie,.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa wapna nawozowego w 2014 roku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.44.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2, pow. Mielec, woj. podkarpackie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 {Dane ukryte}, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6220,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5531,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  5531,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6531,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie, 37-716 Orły, pow. Jarosław, woj. podkarpackie,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 {Dane ukryte},, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4032,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4561,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowym Lublińcu 37-611 Cieszanów, pow. Lubaczów, woj. podkarpackie,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 {Dane ukryte}, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2018,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1806,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  1806,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2203,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, pow. Krosno, woj. podkarpackie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 {Dane ukryte}, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1872,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1670,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  1670,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1969,92


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: sdoo_przeclaw@wp.pl
tel: 17 5813194, 5813177
fax: 175 813 194
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20807820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 151 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.przeclaw.coboru.pl
Informacja dostępna pod: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2, pow. Mielec, woj. podkarpackie
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
24440000-0 Różne nawozy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2, pow. Mielec, woj. podkarpackie Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-07-18 5 531,00
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie, 37-716 Orły, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica,
2014-07-18 3 600,00
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowym Lublińcu 37-611 Cieszanów, pow. Lubaczów, woj. podkarpackie, Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-07-18 1 806,00
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, pow. Krosno, woj. podkarpackie Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-07-18 1 670,00