Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Budowa Parku Ocalałych - II etap


Numer ogłoszenia: 211087 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Parku Ocalałych - II etap.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres prac: 1 Część zachodnia - Rosarium Planowana inwestycja polega na budowie fragmentu parku miejskiego p.n. (Park Ocalałych), przy ul. Wojska Polskiego 83, po zachodniej stronie drogi wjazdowej od ul. Wojska Polskiego. W skład Rosarium o powierzchni 2 800 m2 wchodzą następujące elementy: - budowa alejek z kostki granitowej - 281,20 m2 - budowa alejek żwirowych - 97,20 m2 - budowa schodków przy placu z głazem pamiątkowym - 42,40 m2 - budowa różanek - 988,30 m2 - zakładanie trawników dywanowych - 855,20 m2 - pozostałe powierzchnie adoptowane - 535,70 m2 Zagospodarowanie zieleni Powierzchnia kwietników różanych - 988,30 m2 Ilość róż - 6073 szt. (kolekcja 30 taksonów) Powierzchnia trawników dywanowych - 855,20 m2 Szczegółowy zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w: 1) Projekcie wykonawczym Budowy Parku Ocalałych - II etap (Część zachodnia - Rosarium) z września 2009 r., opracowanym przez Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego, 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową Rosarium, 3) Przedmiarze robót związanych z budową Rosarium (z wyłączeniem Robót pielęgnacyjnych poz. od 151 do 155). 2 Część północna i wschodnia - alejka z otoczeniem i oświetleniem. Budowa alejek żwirowych Projektowane są nowe alejki, o nawierzchni żwirowo-gliniasto-piaskowej, wiodące po obrzeżu parku od Kopca Pamięci na południu, do głównej drogi wjazdowej na północy. Parametry projektowanych alejek: Szerokość alejek z obrzeżami - 2,0 m Powierzchnia alejek brutto (z obrzeżami) - 601,50 m2. Zagospodarowanie zieleni Zieleń istniejąca Przyjęta została zasada, że istniejąca zieleń jest maksymalnie adaptowana. Dotyczy to zarówno drzew od dawna istniejących, jak i posadzonych w 2009 roku w ramach zagospodarowania parku zielenią. Drzewa do przesadzenia Do przesadzenia zakwalifikowano jedno drzewo: (Chamaecyparis nootkatensis - posadzone w 2009 r.), kolidujące z projektowanym fragmentem alejki. (Zarówno drzewo do przesadzenia, jak i miejsce jego przesadzenia są zaznaczone na projekcie zagospodarowania zieleni). Drzewa i krzewy, których kwalifikacja do przesadzenia lub usunięcia nastąpi na etapie budowy Są to żywotniki, rosnące wzdłuż północnego ogrodzenia dawnej szkółki roślin, należącej do Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego. W przypadku ich kolizji z nowymi nasadzeniami, sposób postępowania należy uzgodnić z projektantem zieleni. Zieleń projektowana Ilość projektowanych drzew liściastych - 19 szt. Ilość projektowanych krzewów liściastych - 35 szt. - założenie trawników parkowych - 5 625,00 m2 WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROŚLIN Lp. Nazwa szt. 1 Acer negundo (Odessanum) (co 5m) 2 szt. 2 Acer rubrum (Red Sunset) (co 4m) 17 szt. 3 Philadelphus coronarius (1 mx1m) 35 szt. Oświetlenie alejki W zakres opracowania wchodzi oświetlenie projektowanej alejki spacerowej w północnej i wschodniej części Parku Ocalałych. Projektowaną alejkę oświetlono za pomocą opraw oświetleniowych metalohalogenkowych parkowych montować na słupach stalowych okrągłych ocynkowanych o wysokości części nadziemnej ok. 3,65 m. o mocy 70 W - 12 kompletów. Szczegółowy zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w: 1) Projekcie budowlano - wykonawczym Budowy Parku Ocalałych - II etap (Część północna i wschodnia - alejka z otoczeniem i oświetleniem) z listopada 2009 r., opracowanym przez Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego, 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową alejki z otoczeniem i oświetleniem, 3) Przedmiarze robót związanych z budową alejki z otoczeniem i oświetleniem..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.11-2, 45.11.20.00-5, 45.23.32.53-7, 45.23.14.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min.: a) 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni utwardzonych o powierzchni min. 400 m2 i założenie terenów zieleni na powierzchni min. 3000 m2 wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego obejmującą swoim zakresem wbudowanie min 10 lamp oświetleniowych wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem jednej roboty obejmującej równocześnie zakres z pkt. a i pkt. b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że dysponuje min.: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (elektrycznymi) o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zakres uprawnień osoby wskazanej przez Wykonawcę winien upoważniać do kierowania robotami w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje , zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394 ze zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w punkcie III.4.3.1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się nastepujące zmiany umowy: a. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b. zmianę zakresu robót określonego w § 1 oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 1 tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, c. przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy, d. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.08.2011 godzina 08:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź sekretariat (pok. 8).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Budowa Parku Ocalałych-II etap


Numer ogłoszenia: 258433 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 211087 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Parku Ocalałych-II etap.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa Rosarium, budowa alejek z otoczeniem i oświetleniem.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.11-2, 45.11.20.00-5, 45.23.32.53-7, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NOVA Jerzy Łebski, ul.Powstańców 1863 r. nr 2, 99-400 Łowicz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 680660,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  519233,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  519233,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  694813,53


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21108720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 90 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa Parku Ocalałych-II etap NOVA Jerzy Łebski
ul.Powstańców 1863 r. nr 2, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie
2011-09-30 519 233,00