Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. (DOA-ZP-III.271.51.2014)


Numer ogłoszenia: 212769 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. (DOA-ZP-III.271.51.2014).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (koszulka z logo 8000 sztuk) Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (długopisy 6000 sztuk) Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torby papierowe 6000 sztuk ) Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (piny 4000 sztuk).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1. ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1. ogłoszenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat -III piętro, pok 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat -III piętro, pok 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 1.1. Zamawiający nie przewiduje: 1.1.1. zawarcia umowy ramowej, 1.1.2. składania ofert wariantowych, 1.1.3. rozliczania w walutach obcych, 1.1.4. aukcji elektronicznej, 1.1.5. dynamicznego systemu zakupów, 1.1.6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.1.7. udzielenie zamówień uzupełniających 1.1.8. prawa opcji 1.1.9. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Termin wykonania zamówienia - dla wszystkich części - 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów materiałów promocyjnych. (Szczegółowo rozpisane terminy realizacji zamówienia znajdują się w Załączniku nr 6 - wzór umowy).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (koszulka z logo 8000 sztuk).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (koszulka z logo 8000 sztuk).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 39.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (długopisy 6000 sztuk).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (długopisy 6000 sztuk).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 39.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torby papierowe 6000 sztuk ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torby papierowe 6000 sztuk ).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 39.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (piny 4000 sztuk).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (piny 4000 sztuk).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 39.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 216515 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
212769 - 2014 data 08.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat -III piętro, pok 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat -III piętro, pok 8..


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. (DOA-ZP-III.271.51.2014)


Numer ogłoszenia: 249433 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 212769 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. (DOA-ZP-III.271.51.2014).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (koszulka z logo 8000 sztuk) Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (długopisy 6000 sztuk) Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torby papierowe 6000 sztuk ) Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (piny 4000 sztuk).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (koszulka z logo 8000 sztuk).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
16.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PERFEKT - DRUK Maciej Wiśniewski, ul. Długie 3a, 87-337 Wąpielsk, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66180,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61918,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  61918,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  127821,60


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013


Numer ogłoszenia: 380576 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 212769 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (koszulka z logo 8000 sztuk) Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (długopisy 6000 sztuk) Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torby papierowe 6000 sztuk ) Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (piny 4000 sztuk).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (długopisy 6000 sztuk)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4067,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3025,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  3025,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7740,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (piny 4000 sztuk)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Top Arts Artur Jezierski, ul. Jagiellońska 76 lok. 508, 03-301 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4772,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  4772,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25042,80


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.


Numer ogłoszenia: 3433 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 212769 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (koszulka z logo 8000 sztuk) Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (długopisy 6000 sztuk) Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torby papierowe 6000 sztuk ) Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (piny 4000 sztuk)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torby papierowe 6000 sztuk )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zbigniew Dziadek - Firma Reklamowa ERAII, Torby papierowe, Karłowicza 8, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15567,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10541,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  4397,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26183,26


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21276920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat -III piętro, pok 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22462000-6 Materiały reklamowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (torby papierowe 6000 sztuk ) Zbigniew Dziadek - Firma Reklamowa ERAII, Torby papierowe
Karłowicza 8, 43-300 Bielsko - Biała, woj. śląskie
2015-01-09 10 541,00
Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi (piny 4000 sztuk) Top Arts Artur Jezierski
ul. Jagiellońska 76 lok. 508, 03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
2014-11-20 4 772,00