Maków Mazowiecki: 22/2011 ( zespolenie kości, implanty stawów i kręgosłupa)


Numer ogłoszenia: 213622 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
22/2011 ( zespolenie kości, implanty stawów i kręgosłupa).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
. Pak Nr 1 - Zespolenia śródszpikowe i DSB/DSK,. Pak Nr 2 - Implanty i narzędzia ortopedyczne,. Pak Nr 3- Płyty LCP proste,. Pak Nr 4 - Płytki tytanowe, . Pak Nr 5 - Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza, . Pak Nr 6 - Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza,. Pak Nr 7- Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń kości piszczelowej,. Pak Nr 8- Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń kości przedramienia ,. Pak Nr 9 - Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń wyrostka łokciowego kości łokciowej,. Pakiet Nr 10- Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń bliższego końca kości ramiennej,. Pak Nr 11-Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń dalszego końca kości udowej,. Pak Nr12 - Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń bliższego końca kości piszczelowej,Pak Nr 13- ENDOPROTEZA MODULARNA Z GŁOWĄ BI-POLARNĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ IMPLANTACJI ELEMENTU PANEWKOWEGO, Pak Nr 14-Implanty do zabiegów artroskopowych,Pak Nr 15- Proteza cementowa stawu biodrowego 20 kpl,,Pak Nr 17- Przynasadowa bezcementowa proteza stawu biodrowego 10kpl,Pak Nr 18 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego - 10 kpl. Pak Nr 19- Zestaw do wertebroplastyk z cementem o zwiększonej gęstości 10 zestawów Pak Nr 20 - Zestaw do wertebroplastyki z możliwością kontroli lepkości i czasu wiązania cementu Pak Nr 21 - Zestawy do otwartej stabilizacji kręgosłupa, Pak Nr 22 - Stabilizacja dynamiczna, międzykolcowa kręgosłupa lędźwiowego,Pak Nr 23- Zestaw do wszczepienia cementu,Pak Nr 24- Szczotki do maszynowego czyszczenia, Pak Nr 25- Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, Pak Nr 26- Zestaw implantów do szycia łąkotek all - inside, Pak Nr 27- Wielorazowe, autoklawowalne ostrza do shavera i końcówki, Pak Nr 28- Grawitacyjny System Separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego,. Pak Nr 29 - Grawitacyjny System Separacji płytek krwi,Pak Nr 30 - Jednorazowe, sterylne, jednokasetowe dreny kompatybilne z posiadaną przez szpital pompą endoskopową o nazwie CONMEDLINVATEC 10K.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.18.31.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 30.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Pak Nr 1- 1.434,04 Pak Nr 2- 451,21 Pak Nr 3- 801,60 Pak Nr 4- 1.340,80 Pak Nr 5- 273,28 Pak Nr 6- 568,32 Pak Nr 7- 357,60 Pak Nr 8- 604,16 Pak Nr 9- 155,20 Pak Nr 10- 379,36 Pak Nr 11- 358,40 Pak Nr 12- 297,60 Pak Nr 13- 1.920,00 Pak Nr 14- 3.235,20 Pak Nr 15- 617,60 Pak Nr 16- 3.216,00 Pak Nr 17- 914,56 Pak Nr 18- 880,00 Pak Nr 19- 720,00 Pak Nr 20- 1.920,00 Pak Nr 21- 598,52 Pak Nr 22- 2.000,00 Pak Nr 23- 280,00 Pak Nr 24- 64,00 Pak Nr 25- 1.600,00 Pak Nr 26- 204,80 Pak Nr 27- 112,00 Pak Nr 28- 336,00 Pak Nr 29- 336,00 Pak Nr 30- 71,00


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP17


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP17


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP17


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP17


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP17


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  .e) dokument potwierdzający wniesienie wadium,f) posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru załącznik Nr 3


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 23/2011 ( zespolenie kości, implanty stawów i kręgosłupa )


Numer ogłoszenia: 2186 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 213622 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
23/2011 ( zespolenie kości, implanty stawów i kręgosłupa ).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
.Pak Nr 1 - Zespolenia śródszpikowe i DSB DSK, .Pak Nr 2 - Implanty i narzędzia ortopedyczne, .Pak Nr 3- Płyty LCP proste, .Pak Nr 4 - Płytki tytanowe, .Pak Nr 5 - Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza, .Pak Nr 6 - Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza, .Pak Nr 7- Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń kości piszczelowej, .Pak Nr 8- Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń kości przedramienia , .Pak Nr 9 - Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń wyrostka łokciowego kości łokciowej, .Pakiet Nr 10- Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń bliższego końca kości ramiennej, .Pak Nr 11-Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń dalszego końca kości udowej, .Pak Nr12 - Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespoleń bliższego końca kości piszczelowej, .Pak Nr 13- ENDOPROTEZA MODULARNA Z GŁOWĄ BI-POLARNĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ IMPLANTACJI ELEMENTU PANEWKOWEGO, .Pak Nr 14-Implanty do zabiegów artroskopowych, .Pak Nr 15- Proteza cementowa stawu biodrowego 20 kpl, .Pak Nr 17- Przynasadowa bezcementowa proteza stawu biodrowego 10kpl, .Pak Nr 18 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego - 10 kpl. .Pak Nr 19- Zestaw do wertebroplastyk z cementem o zwiększonej gęstości 10 zestawów .Pak Nr 20 - Zestaw do wertebroplastyki z możliwością kontroli lepkości i czasu wiązania cementu .Pak Nr 21 - Zestawy do otwartej stabilizacji kręgosłupa, .Pak Nr 22 - Stabilizacja dynamiczna, międzykolcowa kręgosłupa lędźwiowego, .Pak Nr 23- Zestaw do wszczepienia cementu, .Pak Nr 24- Szczotki do maszynowego czyszczenia, .Pak Nr 25- Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, .Pak Nr 26- Zestaw implantów do szycia łąkotek all - inside, .Pak Nr 27- Wielorazowe, autoklawowalne ostrza do shavera i końcówki, .Pak Nr 28- Grawitacyjny System Separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego, .Pak Nr 29 - Grawitacyjny System Separacji płytek krwi, .Pak Nr 30 - Jednorazowe, sterylne, jednokasetowe dreny kompatybilne z posiadaną przez szpital pompą endoskopową o nazwie CONMEDLINVATEC 10K,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.18.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CHM Sp.zo.oo 16-061 {Dane ukryte} Lewickie 3D, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51565,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56946,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  56946,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56946,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr-1A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CHM Sp.zo.oo 16-061 {Dane ukryte} Lewickie 3D, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39852,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39852,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39852,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CHM Sp.zo.oo 16-061 {Dane ukryte} Lewickie 3D, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28201,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39131,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  39131,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39131,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 {Dane ukryte} ul. Katowicka 11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50080,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13462,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  13462,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53460,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDARTIS Sp.zo.o. 53-676 {Dane ukryte} ul. Sokolnicza 5/29, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 83800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47142,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  47142,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47142,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pak Nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDARTIS Sp.zo.o. 53-676 {Dane ukryte} ul. Sokolnicza 5/29, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17080,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7560,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7560,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7560,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pak Nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDARTIS Sp.zo.o. 53-676 {Dane ukryte} ul. Sokolnicza 5/29, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35520,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16686,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16686,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16686,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pak Nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 {Dane ukryte} ul. Katowicka 11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22350,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6704,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  6704,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  34516,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pak Nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 {Dane ukryte} ul. Katowicka 11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37760,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9159,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  9159,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42336,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pak Nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 {Dane ukryte} ul. Katowicka 11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2142,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  2142,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14433,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pak Nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 {Dane ukryte} ul. Katowicka 11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23710,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5919,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  5919,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32842,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pak Nr 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 {Dane ukryte} ul. Katowicka 11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3708,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  3708,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25282,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pak Nr 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 {Dane ukryte} ul. Katowicka 11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4211,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  4211,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23414,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pak Nr13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp.zo.o. 02- 496 {Dane ukryte} ul. Leszczyńskiego 40a, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  172562,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  172562,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  172562,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
pak Nr 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JOHNSON, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 202200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  218430,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  218430,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  218430,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pak Nr 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AESCULAP -CHIFA Sp.zo.o. 64-300 {Dane ukryte} ul. Tysiąclecia 14, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41688,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  41688,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41688,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pak Nr 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JOHNSON, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 196000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  211680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  211680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  211680,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pak Nr 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JOHNSON, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 93068,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109296,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  109296,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  109296,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pak Nr 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRYKER POLSKA Sp.zo.o. 02-232 {Dane ukryte} ul. Łopuszańska 38B, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  59400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pak Nr 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JOHNSON, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pak Nr 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SYNTHES Sp.zo.o. 02-222 {Dane ukryte} Al. Jerozolimskie 181, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  129600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  129600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pak Nr 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SYNTHES Sp.zo.o. 02-222 {Dane ukryte} Al. Jerozolimskie 181, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37383,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  45000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  45000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Pak Nr 22


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PARADIGM SPINE POSKA Sp.zo.o. 00- 658 {Dane ukryte} ul. Lwowska 2A/29, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 125000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  135000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  135000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  135000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pak Nr 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMET POLSKA Sp.zo.o. 04-501 {Dane ukryte} ul. Płowiecka 75, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20520,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20520,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20520,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Pak Nr 24


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMET POLSKA Sp.zo.o. 04-501 {Dane ukryte} ul. Płowiecka 75, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3937,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Pak Nr 25


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CONMED LINVATEC POLSKA Sp.zo.o. 02-230 {Dane ukryte} ul. Jutrzenki 118, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62069,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39366,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39366,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39366,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Pak Nr 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMET POLSKA Sp.zo.o. 04-501 {Dane ukryte} ul. Płowiecka 75, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
28   


Nazwa:
Pak Nr 27


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CONMED LINVATEC POLSKA Sp.zo.o. 02-230 {Dane ukryte} ul. Jutrzenki 118, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7560,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7560,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7560,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Pak Nr 28


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMET POLSKA Sp.zo.o. 04-501 {Dane ukryte} ul. Płowiecka 75, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19440,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19440,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20250,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
Pak Nr 29


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO 02-764 {Dane ukryte} Egejska 11/62, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20520,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20520,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
31   


Nazwa:
Pak Nr 30


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CONMED LINVATEC POLSKA Sp.zo.o. 02-230 {Dane ukryte} ul. Jutrzenki 118, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4806,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4806,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4806,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21362220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 30
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33183100-7 Implanty ortopedyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 1 CHM Sp.zo.oo 16-061 Juchnowiec Kościelny Lewickie 3D
Juchnowiec Kościelny
2012-01-03 56 946,00
Pak Nr-1A CHM Sp.zo.oo 16-061 Juchnowiec Kościelny Lewickie 3D
Juchnowiec Kościelny
2012-01-03 39 852,00
Pak Nr 2 CHM Sp.zo.oo 16-061 Juchnowiec Kościelny Lewickie 3D
Juchnowiec Kościelny
2012-01-03 39 131,00
Pak Nr 3 BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 11
Dąbrowa Górnicza
2012-01-03 13 462,00
Pak Nr 4 MEDARTIS Sp.zo.o. 53-676 Wrocław ul. Sokolnicza 5/29
Wrocław
2012-01-03 47 142,00
Pak Nr 5 MEDARTIS Sp.zo.o. 53-676 Wrocław ul. Sokolnicza 5/29
Wrocław
2012-01-03 7 560,00
Pak Nr 6 MEDARTIS Sp.zo.o. 53-676 Wrocław ul. Sokolnicza 5/29
Wrocław
2012-01-03 16 686,00
Pak Nr 7 BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 11
Dąbrowa Górnicza
2012-01-03 6 704,00
Pak Nr 8 BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 11
Dąbrowa Górnicza
2012-01-03 9 159,00
Pak Nr 9 BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 11
Dąbrowa Górnicza
2012-01-03 2 142,00
Pak Nr 10 BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 11
Dąbrowa Górnicza
2012-01-03 5 919,00
Pak Nr 11 BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 11
Dąbrowa Górnicza
2012-01-03 3 708,00
Pak Nr 12 BHH MIKROMED Sp.zo.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 11
Dąbrowa Górnicza
2012-01-03 4 211,00
Pak Nr13 HAND-PROD Sp.zo.o. 02- 496 Warszawa ul. Leszczyńskiego 40a
Warszawa
2012-01-03 172 562,00
pak Nr 14 JOHNSON
Warszawa
2012-01-03 218 430,00
Pak Nr 15 AESCULAP -CHIFA Sp.zo.o. 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
2012-01-03 41 688,00
Pak Nr 16 JOHNSON
Warszawa
2012-01-03 211 680,00
Pak Nr 17 JOHNSON
Warszawa
2012-01-03 109 296,00
Pak Nr 18 STRYKER POLSKA Sp.zo.o. 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 38B
Warszawa
2012-01-03 59 400,00
Pak Nr 19 JOHNSON
Warszawa
2012-01-03 48 600,00
Pak Nr 20 SYNTHES Sp.zo.o. 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181
Warszawa
2012-01-03 129 600,00
Pak Nr 21 SYNTHES Sp.zo.o. 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181
Warszawa
2012-01-03 45 000,00
Pak Nr 22 PARADIGM SPINE POSKA Sp.zo.o. 00- 658 Warszawa ul. Lwowska 2A/29
Warszawa
2012-01-03 135 000,00
Pak Nr 23 BIOMET POLSKA Sp.zo.o. 04-501 Warszawa ul. Płowiecka 75
Warszawa
2012-01-03 20 520,00
Pak Nr 24 BIOMET POLSKA Sp.zo.o. 04-501 Warszawa ul. Płowiecka 75
Warszawa
2012-01-03 5 400,00
Pak Nr 25 CONMED LINVATEC POLSKA Sp.zo.o. 02-230 Warszawa ul. Jutrzenki 118
Warszawa
2012-01-03 39 366,00
Pak Nr 26 BIOMET POLSKA Sp.zo.o. 04-501 Warszawa ul. Płowiecka 75
Warszawa
2012-01-03 12 960,00
Pak Nr 27 CONMED LINVATEC POLSKA Sp.zo.o. 02-230 Warszawa ul. Jutrzenki 118
Warszawa
2012-01-03 7 560,00
Pak Nr 28 BIOMET POLSKA Sp.zo.o. 04-501 Warszawa ul. Płowiecka 75
Warszawa
2012-01-03 19 440,00
Pak Nr 29 CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO 02-764 Warszawa Egejska 11/62
Warszawa
2012-01-03 20 520,00
Pak Nr 30 CONMED LINVATEC POLSKA Sp.zo.o. 02-230 Warszawa ul. Jutrzenki 118
Warszawa
2012-01-03 4 806,00