Maków Mazowiecki: 24/2011 ( leki


Numer ogłoszenia: 213822 - 2011; data zamieszczenia: 23.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
24/2011 ( leki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Leki od Pak 1 do 103.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 103.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Numer pakietu Kwota wadium Numer pakietu Kwota wadium 1- 1.829,44 53-85,00 2 -488,00 54- 171,00 3 -895,00 55- 84,00 4 -1.822,00 56- 3.696,00 5 -172,00 57- 119,00 6 -84,00 58- 46,00 7 -140,00 59- 76,00 8 -716,00 60- 134,00 9 -128,00 61- 66,00 10 -218,00 62- 864,00 11 -2.487,00 63- 1.187,00 12- 1.118,00 64- 559,00 13 -766,00 65- 170,00 14 -465,00 66- 31,00 15 -447,00 67- 11,00 16 -797,00 68- 94,00 17 -539,00 69- 61,00 18 -1.465,00 70- 120,00 19 -915,00 71- 222,00 20 -70,00 72- 9,00 21- 417,00 73- 22,00 22 -417,00 74- 104,00 23 -105,00 75- 169,00 24 -2.163,00 76- 277,00 25 -970,00 77- 21,00 26- 2.923,00 78- 127,00 27 -66,00 79- 110,00 28 -147,00 80- 8.544,00 29 -18,00 81- 50,00 30 -18,00 82- 70,00 31 -66,00 83- 163,00 32 -80,00 84 -37,00 33 -57,00 85 -37,00 34 -27,00 86 -369,00 35 -1,00 87 -263,00 36 -1,00 88-609,00 37 -35,00 89- 993,00 38 -737,00 90- 845,00 39 -737,00 91- 580,00 41 -366,00 93- 559,00 42 -67,00 94 -505,00 43 -150,00 95 -637,00 44 -372,00 96 -7.701,00 45 -217,00 97 -205,00 46 -79,00 98 -1.015,00 47 -154,00 99 -402,00 48 -169,00 100 -46,00 49 -136,00 101 -200,00 50 -123,00 102- 52,00 51 -1.292,00 103- 50,00 52 -197,00 w terminie do dnia: 05.09.2011r. do godz.: 9:00 ..........


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Na druku ZP 17


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Na druku ZP 17


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Na druku ZP 17


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Na druku ZP 17


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Na druku ZP 17


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art.22 ust.1 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335 część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 24/2011 leki


Numer ogłoszenia: 441976 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 213822 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
24/2011 leki.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa leków w.g pakietów od 1 do 103.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet Nr 1.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 84154,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88693,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  88693,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90196,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHARMA COCMETIC K.M., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1953,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25839,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  25839,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25839,14


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41193,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40145,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  40145,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41317,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 83830,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  90113,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  90113,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  101560,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5795,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5832,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5832,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6382,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pak Nr 5A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CEFARM S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2149,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3265,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  3265,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8683,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pak Nr6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MIP PHARMA POLSKA Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3261,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2990,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  2990,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3284,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pak Nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SANDOZ LEK S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6449,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6653,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  6653,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6653,71


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pak Nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32936,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28327,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  28327,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28327,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pak Nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5911,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6392,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  6392,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6475,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pak Nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10042,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10981,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  10981,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15789,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pak Nr11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 114413,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109004,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  109004,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  133544,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pak Nr 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51464,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55518,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  55518,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60707,23


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pak Nr 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35272,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34149,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  34149,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36524,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pak Nr 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21395,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19535,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  19535,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21947,09


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pak Nr 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK SERVICES Sp.zo.o, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20600,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24254,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24254,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24254,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pak Nr 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36698,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37116,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  37116,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38041,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pak Nr 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURTOFARM, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67410,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69120,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  69120,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  71604,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pak Nr 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42124,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41549,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  41549,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  67780,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pak Nr 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SERVIER POLSKA SERVICES Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3243,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3438,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  3438,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3438,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pak Nr 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19220,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22296,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  22296,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33664,13


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pak Nr 22


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19399,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21449,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  21449,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21617,67


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Pak Nr 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRIDENT MED.S.C., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4872,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5140,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  5140,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5140,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pak Nr 24


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SANDOZ LEK S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 99525,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92155,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  92155,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  103290,47


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Pak Nr 25


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BAXTER POLSKA Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44621,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66387,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  66387,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86425,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Pak Nr 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9024,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8543,77


 • Oferta z najniższą ceną:
  8543,77
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9940,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Pak Nr 26A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 103518,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  107244,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  107244,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  131436,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
28   


Nazwa:
Pak Nr 27


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MIP PHARMA POLSKA Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2571,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2500,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  2500,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2741,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
Pak nr 28


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5664,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4194,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  4194,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4343,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
Pak Nr 30


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 693,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  756,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  756,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  826,42


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
31   


Nazwa:
Pak Nr 31


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2573,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1990,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  1990,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5825,43


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
32   


Nazwa:
Pak Nr 32


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3098,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4769,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
33   


Nazwa:
Pak Nr 33


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2220,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2184,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  2184,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2505,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
34   


Nazwa:
Pak Nr 34


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1047,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1133,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  1133,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1156,29


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
35   


Nazwa:
Pak Nr 36


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 104,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  169,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  169,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  590,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
36   


Nazwa:
Pak Nr 37


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1350,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1738,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  1738,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1738,59


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
37   


Nazwa:
Pak Nr 38


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28382,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40521,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  40521,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40521,35


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
38   


Nazwa:
Pak Nr 39


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28717,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38645,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  38645,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39237,55


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
39   


Nazwa:
Pak nr 40


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22621,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29531,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  29531,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29531,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
40   


Nazwa:
Pak Nr 41


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14114,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17971,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  17971,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18279,82


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
41   


Nazwa:
Pak Nr 43


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5784,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4590,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  4590,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5005,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
42   


Nazwa:
Pak Nr 44


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14337,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20601,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  20601,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21084,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
43   


Nazwa:
Pak Nr 45


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8368,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10892,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  10892,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10892,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
44   


Nazwa:
Pak Nr 46


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3075,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4034,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  4034,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4406,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
46   


Nazwa:
Pak Nr 48


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6532,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16483,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  16483,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33112,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
45   


Nazwa:
pak Nr 47


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5964,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4763,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  4763,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5259,55


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
47   


Nazwa:
Pak Nr 49


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5268,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7071,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  7071,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8288,78


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
48   


Nazwa:
Pak Nr 50


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4760,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6837,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  6837,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9768,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
49   


Nazwa:
Pak Nr 51


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49772,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56160,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  56160,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  81648,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
50   


Nazwa:
Pak Nr 52


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7616,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10006,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  10006,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10006,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
51   


Nazwa:
Pak Nr 53


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3278,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4138,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  4138,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4246,13


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
52   


Nazwa:
Pak Nr 54


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6606,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8940,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  8940,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9096,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
53   


Nazwa:
Pak Nr 55


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3267,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4038,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  4038,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4259,43


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
54   


Nazwa:
Pak Nr 56


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDYK, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 142296,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92340,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  92340,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  130491,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
55   


Nazwa:
Pak Nr 57


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4609,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5841,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  5841,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6079,08


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
56   


Nazwa:
Pak Nr 58


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1771,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2313,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  2313,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2313,03


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
57   


Nazwa:
Pak Nr 59


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2933,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2539,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  2539,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2723,77


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
58   


Nazwa:
Pak Nr 60


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5175,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6752,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  6752,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27939,69


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
59   


Nazwa:
Pak Nr 61


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2565,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4729,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  4729,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4729,55


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
60   


Nazwa:
Pak Nr 62


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33285,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31190,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  31190,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32959,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
61   


Nazwa:
Pak Nr 63


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45707,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35162,51


 • Oferta z najniższą ceną:
  35162,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37152,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
62   


Nazwa:
Pak Nr 64


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21558,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18299,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  18299,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29721,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
63   


Nazwa:
Pak nr 67


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 455,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  563,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  563,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  601,77


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
64   


Nazwa:
Pak Nr 68


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3643,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3529,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  3529,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4249,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
65   


Nazwa:
Pak Nr 69


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2376,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3078,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  3078,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3078,65


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
66   


Nazwa:
Pak Nr 70


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4652,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6158,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  6158,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6158,59


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
67   


Nazwa:
Pak Nr 71


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8614,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  8614,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8777,31


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
68   


Nazwa:
Pak Nr 72


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 369,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  479,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  479,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  479,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
69   


Nazwa:
Pak Nr 73


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 851,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  275,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  275,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  525,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
70   


Nazwa:
Pak Nr 74


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4028,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2632,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  2632,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2704,21


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
71   


Nazwa:
Pak Nr 75


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6535,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8444,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  8444,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8561,46


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
72   


Nazwa:
Pak Nr 76


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10693,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11745,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  11745,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11745,65


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
73   


Nazwa:
Pak Nr 77


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 813,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1094,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  1094,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1094,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
74   


Nazwa:
Pak Nr 78


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4912,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6402,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  6402,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6402,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
75   


Nazwa:
Pak Nr 79


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4421,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5742,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  5742,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5742,21


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
76   


Nazwa:
Pak Nr 80


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 328954,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  476552,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  476552,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  476552,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
77   


Nazwa:
Pak Nr 81


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1932,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2990,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  2990,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2990,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
78   


Nazwa:
Pak Nr 82


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2719,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3868,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  3868,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4258,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
79   


Nazwa:
Pak Nr 83


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CEFARM S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6283,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7212,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  7212,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7698,46


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
80   


Nazwa:
Pak Nr 84


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1426,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1895,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  1895,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1895,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
81   


Nazwa:
Pak Nr 85


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1396,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1835,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  1835,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1835,14


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
82   


Nazwa:
Pak Nr 86


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14232,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16886,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  16886,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18799,34


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
83   


Nazwa:
Pak Nr 87


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10136,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8323,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  8323,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8589,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
84   


Nazwa:
Pak Nr 88


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23480,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31255,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  31255,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32316,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
85   


Nazwa:
Pak Nr 89


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38264,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50735,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  50735,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51152,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
86   


Nazwa:
Pak Nr 90


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32560,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41857,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  41857,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42817,03


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
87   


Nazwa:
Pak Nr 91


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17454,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22478,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  22478,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22698,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
88   


Nazwa:
Pak Nr 92


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22337,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27719,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  27719,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28326,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
89   


Nazwa:
Pak Nr 93


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21533,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27893,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  27893,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29502,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
90   


Nazwa:
Pak Nr 94


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19465,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16739,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  16739,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19297,83


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
91   


Nazwa:
Pak Nr 95


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SANDOZ LEK S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24532,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30974,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  30974,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30974,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
92   


Nazwa:
Pak Nr 96A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK SERVICES Sp.zo.o, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 115500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  149688,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  149688,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  149688,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
93   


Nazwa:
Pak Nr 97


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFARM PS Sp.zo.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7892,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8019,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8019,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9412,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
94   


Nazwa:
Pak Nr 98


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39100,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  74630,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  74630,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77114,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
95   


Nazwa:
Pak Nr 99


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15506,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19796,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  19796,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20194,62


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
96   


Nazwa:
Pak Nr 101


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2434,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  2434,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5184,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
97   


Nazwa:
Pak Nr 65


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6548,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7550,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  7550,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7550,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
98   


Nazwa:
Pak Nr 66


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTYCA Sp.zo.o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1202,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1401,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  1401,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1692,58


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21382220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 103
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335 część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet Nr 1. FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 88 693,00
Pak Nr2 PHARMA COCMETIC K.M.
Gdańsk
2011-12-29 25 839,00
Pak Nr 3 ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 40 145,00
Pak Nr 4 NEUCA S.A
Toruń
2011-12-29 90 113,00
Pak Nr 5 ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 5 832,00
Pak Nr 5A CEFARM S.A.
Warszawa
2011-12-29 3 265,00
Pak Nr6 MIP PHARMA POLSKA Sp.zo.o.
Gdańsk
2011-12-29 2 990,00
Pak Nr 7 SANDOZ LEK S.A.
Stryków
2011-12-29 6 653,00
Pak Nr 8 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 28 327,00
Pak Nr 9 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 6 392,00
Pak Nr 10 HAND-PROD Sp.zo.o.
Warszawa
2011-12-29 10 981,00
Pak Nr11 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 109 004,00
Pak Nr 12 PROFARM PS Sp.zo.o.
Stara Iwiczna
2011-12-29 55 518,00
Pak Nr 13 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 34 149,00
Pak Nr 14 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 19 535,00
Pak Nr 15 GSK SERVICES Sp.zo.o
Poznań
2011-12-29 24 254,00
Pak Nr 16 PROFARM PS Sp.zo.o.
Stara Iwiczna
2011-12-29 37 116,00
Pak Nr 18 HURTOFARM
Sosnowiec
2011-12-29 69 120,00
Pak Nr 19 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 41 549,00
Pak Nr 20 SERVIER POLSKA SERVICES Sp.zo.o.
Warszawa
2011-12-29 3 438,00
Pak Nr 21 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 22 296,00
Pak Nr 22 PROFARM PS Sp.zo.o.
Stara Iwiczna
2011-12-29 21 449,00
Pak Nr 23 TRIDENT MED.S.C.
warszawa
2011-12-29 5 140,00
Pak Nr 24 SANDOZ LEK S.A.
Stryków
2011-12-29 92 155,00
Pak Nr 25 BAXTER POLSKA Sp.zo.o.
Warszawa
2011-12-29 66 387,00
Pak Nr 26 NEUCA S.A
TORUŃ
2011-12-29 8 543,00
Pak Nr 26A ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 107 244,00
Pak Nr 27 MIP PHARMA POLSKA Sp.zo.o.
Gdańsk
2011-12-29 2 500,00
Pak nr 28 FARMACOL S.A.
katowice
2011-12-29 4 194,00
Pak Nr 30 HAND-PROD Sp.zo.o.
Warszawa
2011-12-29 756,00
Pak Nr 31 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 1 990,00
Pak Nr 32 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 1 500,00
Pak Nr 33 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 2 184,00
Pak Nr 34 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 1 133,00
Pak Nr 36 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 169,00
Pak Nr 37 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 1 738,00
Pak Nr 38 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 40 521,00
Pak Nr 39 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 38 645,00
Pak nr 40 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 29 531,00
Pak Nr 41 PROFARM PS Sp.zo.o.
Stara Iwiczna
2011-12-29 17 971,00
Pak Nr 43 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 4 590,00
Pak Nr 44 NEUCA S.A
Toruń
2011-12-29 20 601,00
Pak Nr 45 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 10 892,00
Pak Nr 46 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 4 034,00
Pak Nr 48 HAND-PROD Sp.zo.o.
Warszawa
2011-12-29 16 483,00
pak Nr 47 NEUCA S.A
Toruń
2011-12-29 4 763,00
Pak Nr 49 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 7 071,00
Pak Nr 50 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 6 837,00
Pak Nr 51 PROFARM PS Sp.zo.o.
Stara Iwiczna
2011-12-29 56 160,00
Pak Nr 52 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 10 006,00
Pak Nr 53 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 4 138,00
Pak Nr 54 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 8 940,00
Pak Nr 55 FARMACOL S.A.
katowice
2011-12-29 4 038,00
Pak Nr 56 MEDYK
Tychy
2011-12-29 92 340,00
Pak Nr 57 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 5 841,00
Pak Nr 58 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 2 313,00
Pak Nr 59 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 2 539,00
Pak Nr 60 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 6 752,00
Pak Nr 61 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 4 729,00
Pak Nr 62 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
wrocław
2011-12-29 31 190,00
Pak Nr 63 ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 35 162,00
Pak Nr 64 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 18 299,00
Pak nr 67 FARMACOL S.A.
katowice
2011-12-29 563,00
Pak Nr 68 FARMACOL S.A.
katowice
2011-12-29 3 529,00
Pak Nr 69 HAND-PROD Sp.zo.o.
warszawa
2011-12-29 3 078,00
Pak Nr 70 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 6 158,00
Pak Nr 71 FARMACOL S.A.
katowice
2011-12-29 8 614,00
Pak Nr 72 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 479,00
Pak Nr 73 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 275,00
Pak Nr 74 ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 2 632,00
Pak Nr 75 NEUCA S.A
Toruń
2011-12-29 8 444,00
Pak Nr 76 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 11 745,00
Pak Nr 77 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 1 094,00
Pak Nr 78 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 6 402,00
Pak Nr 79 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 5 742,00
Pak Nr 80 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 476 552,00
Pak Nr 81 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 2 990,00
Pak Nr 82 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 3 868,00
Pak Nr 83 CEFARM S.A.
Warszawa
2011-12-29 7 212,00
Pak Nr 84 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 1 895,00
Pak Nr 85 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 1 835,00
Pak Nr 86 FARMACOL S.A.
katowice
2011-12-29 16 886,00
Pak Nr 87 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
wrocław
2011-12-29 8 323,00
Pak Nr 88 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 31 255,00
Pak Nr 89 ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 50 735,00
Pak Nr 90 ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 41 857,00
Pak Nr 91 PROFARM PS Sp.zo.o.
Stara Iwiczna
2011-12-29 22 478,00
Pak Nr 92 ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 27 719,00
Pak Nr 93 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 27 893,00
Pak Nr 94 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 16 739,00
Pak Nr 95 SANDOZ LEK S.A.
Stryków
2011-12-29 30 974,00
Pak Nr 96A GSK SERVICES Sp.zo.o
Poznań
2011-12-29 149 688,00
Pak Nr 97 PROFARM PS Sp.zo.o.
Stara Iwiczna
2011-12-29 8 019,00
Pak Nr 98 FARMACOL S.A.
Katowice
2011-12-29 74 630,00
Pak Nr 99 NEUCA S.A
Toruń
2011-12-29 19 796,00
Pak Nr 101 ASCLEPIOS S.A.
Wrocław
2011-12-29 2 434,00
Pak Nr 65 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 7 550,00
Pak Nr 66 PGF URTYCA Sp.zo.o.o.
Wrocław
2011-12-29 1 401,00