Kętrzyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn


Numer ogłoszenia: 213888 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kętrzyn , ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, faks 089 752 05 31.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.miastoketrzyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla: a) Gminy Miejskiej Kętrzyn, 11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11; c) Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76 J; d) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; e) Szkoły Podstawowej nr 1, 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12; f) Szkoły Podstawowej nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1; g) Szkoły Podstawowej nr 4, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1; h) Zespołu Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi , 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; i) Gimnazjum nr 2, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9; j) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego MALINKA, 11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16; k) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o.o.,11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2; l) Komunalnej Energetyki Cieplnej KOMEC Sp. z o.o. , 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8; ł) Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6; n) Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27; o) Kętrzyńskiego Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A; p) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1; r) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1. w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. 2. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych wraz z przewidywaną ilością poszczególnych artykułów został opisany w zbiorczym zestawieniu materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że podane w zbiorczym zestawieniu materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ ilości poszczególnych materiałów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w załącznikach do istotnych postanowień umowy oraz prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 70% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 30% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia. Zmienione ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na dany artykuł. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych. Zmiany w tym zakresie nie stanowić będą zmiany umowy. 4. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają ISTOTNE POSTANOWIENIA UMÓW, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2) Wadium w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 28.08.2015 r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) wadium w pozostałych formach należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8) Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a) w art. 46 ust. 4a ustawy PZP, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) w art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 9) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania; 10) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał minimum jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych, tj. tonery/tusze/taśmy barwiące o wartości zamówienia co najmniej 80.000,00 zł brutto. Uwaga: Przez dostawę należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na dostawie materiałów eksploatacyjnych. (Zamawiający nie dopuszcza - w celu wykazania spełniania powyższego warunku - łączenia kilku dostaw o wartości mniejszej niż wymagana). 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia . Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego) lub innego dokumentu, musi jasno wynikać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowe pisemne zobowiązanie należy dołączyć do oferty w oryginale. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta musi ponadto zawierać: a) wypełniony zgodnie z zasadami SIWZ i podpisany formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ , b) wypełniony zgodnie z zasadami SIWZ i podpisany formularz cenowy - zał. nr 1a do SIWZ , c) dowód wniesienia wadium, d) pełnomocnictwo (jeśli konieczne)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Jakość - 20


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy. 2) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia. 3) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia. 4) gdy oferowane materiały nie są i nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o lepszych parametrach technicznych w niezmienionej cenie w stosunku do oferty. Wykonawca winien pisemnie poinformować Zamawiającego o konieczności zmiany oraz dostarczyć pisemne potwierdzenie producenta lub dystrybutora o wycofaniu towaru z rynku. 5) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą. 6) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, 7) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien przestawić wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest ponadto okoliczność, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których w sposób jednoznaczny będzie wynikać, kto i w jakim zakresie otrzymuje minimalne wynagrodzenia za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie realizacji zamówienia. Ponadto wykonawca ma określić, kto i w jakim zakresie zatrudniony na umowę o pracę podlegać będzie ewentualnym zmianom stawek wynikających z zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Brak takiej informacji przed podpisaniem umowy może oznaczać, że wykonawca założył, iż zmiany podane w niniejszym punkcie nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przeciwnym wypadku wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, iż nie był on wstanie dostarczyć takiej informacji we wskazanym terminie. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego. Dla wprowadzenia ww. zmian w umowie wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą aneksu do umowy będzie notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony, określająca przyczyny zmiany i potwierdzająca wystąpienie okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie, która będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę spełniającego przesłanki art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP. Ponadto na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy PZP z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia...


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 219044 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
213888 - 2015 data 19.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, fax. 089 752 05 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 28.08.2015 r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 31.08.2015 r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu)..


Numer ogłoszenia: 126783 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
213888 - 2015 data 19.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, fax. 089 752 05 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 28.08.2015 r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Treść zmieniona ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 219044-2015 z dnia 2015-08-25 r. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 31.08.2015 r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym...

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu). Treść zmieniona ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 219044-2015 z dnia 2015-08-25 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu)..


Kętrzyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn


Numer ogłoszenia: 285798 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 213888 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, faks 089 752 05 31.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla: a) Gminy Miejskiej Kętrzyn, 11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11; c) Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76 J; d) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; e) Szkoły Podstawowej nr 1, 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12; f) Szkoły Podstawowej nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1; g) Szkoły Podstawowej nr 4, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1; h) Zespołu Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi , 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; i) Gimnazjum nr 2, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9; j) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego MALINKA, 11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16; k) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o.o.,11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2; l) Komunalnej Energetyki Cieplnej KOMEC Sp. z o.o. , 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8; ł) Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6; n) Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27; o) Kętrzyńskiego Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A; p) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1; r) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1. w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. 2. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych wraz z przewidywaną ilością poszczególnych artykułów został opisany w zbiorczym zestawieniu materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że podane w zbiorczym zestawieniu materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ ilości poszczególnych materiałów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w załącznikach do istotnych postanowień umowy oraz prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 70% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 30% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia. Zmienione ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na dany artykuł. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych. Zmiany w tym zakresie nie stanowić będą zmiany umowy. 4. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają ISTOTNE POSTANOWIENIA UMÓW, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 281558,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  289374,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  263193,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  318645,20


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: b.skalij@miastoketrzyn.pl
tel: 89 752 05 20
fax: 89 752 05 31
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-08-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21388820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 491 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.miastoketrzyn.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2015-10-26 289 374,00