Przybiernów: Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych


Numer ogłoszenia: 214043 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przybiernów , ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4186451, faks 91 4186622.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.przybiernow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyposażenia wraz z montażem związane z realizacją Projektu pod nazwą: Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych. Zamówienie obejmuje dostawę następującego sprzętu i wyposażenia wraz z jego montażem, z podziałem na 5 zadań: a) zadanie nr 1: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw b) zadanie nr 2: Dostosowanie pomieszczeń c) zadanie nr 3: Dostawa sprzętu gastronomicznego i innego wyposażenia d) zadanie nr 4: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego e) zadanie nr 5: Dostawa pomocy dydaktycznych. Wykaz sprzętu i wyposażenia wraz z minimalnymi wymaganiami zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.przybiernow.pl..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.00.00.00-9, 30.10.00.00-0, 30.12.00.00-6, 30.12.10.00-3, 30.12.11.00-4, 30.20.00.00-1, 30.21.61.10-0, 37.00.00.00-8, 37.40.00.00-2, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 37.52.10.00-6, 37.52.40.00-7, 37.52.41.00-8, 37.53.52.00-9, 37.80.00.00-6, 37.82.35.00-8, 39.00.00.00-2, 39.10.00.00-3, 39.29.23.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy sprzętu i/lub wyposażenia, o wartości nie mniejszej niż 2/3 wartości oferowanej ceny na zadanie, na które składa ofertę.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) i b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia zaproponowanego za zadanie, na które składa ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnienie warunku (wartość robót, sytuacja ekonomiczna i finansowa) w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z dnia poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 2. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 3. W rozdziale IX SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b niniejszego rozdziału (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego rozdziału), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale IX ust 1 pkt 5 dotyczącej tych podmiotów.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.przybiernow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów - sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt systemowy w ramach poddziałania 9.1.1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Przybiernów: Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych


Numer ogłoszenia: 223173 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 214043 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4186451, faks 91 4186622.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyposażenia wraz z montażem związane z realizacją Projektu pod nazwą: Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych. Zamówienie obejmuje dostawę następującego sprzętu i wyposażenia wraz z jego montażem, z podziałem na 5 zadań: a) zadanie nr 1: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw b) zadanie nr 2: Dostosowanie pomieszczeń c) zadanie nr 3: Dostawa sprzętu gastronomicznego i innego wyposażenia d) zadanie nr 4: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego e) zadanie nr 5: Dostawa pomocy dydaktycznych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.00.00.00-9, 30.10.00.00-0, 30.12.00.00-6, 30.12.10.00-3, 30.12.11.00-4, 30.20.00.00-1, 30.21.61.10-0, 37.00.00.00-8, 37.40.00.00-2, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 37.52.10.00-6, 37.52.40.00-7, 37.52.41.00-8, 37.53.52.00-9, 37.80.00.00-6, 37.82.35.00-8, 39.00.00.00-2, 30.10.00.00-3, 39.29.23.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt systemowy w ramach poddziałania 9.1.1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa vpomocy dydaktycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMTAS Adam Miński, {Dane ukryte}, Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34146,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32479,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  32479,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32479,92


 • Waluta:
  PLN.


Przybiernów: Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych


Numer ogłoszenia: 351194 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 214043 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4186451, faks 91 4186622.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyposażenia wraz z montażem związane z realizacją Projektu pod nazwą: Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych. Zamówienie obejmuje dostawę następującego sprzętu i wyposażenia wraz z jego montażem, z podziałem na 5 zadań: a) zadanie nr 1: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw b) zadanie nr 2: Dostosowanie pomieszczeń c) zadanie nr 3: Dostawa sprzętu gastronomicznego i innego wyposażenia d) zadanie nr 4: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego e) zadanie nr 5: Dostawa pomocy dydaktycznych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.00.00.00-9, 30.10.00.00-0, 30.12.00.00-6, 30.12.10.00-3, 30.12.11.00-4, 30.20.00.00-1, 30.21.61.10-0, 37.00.00.00-8, 37.40.00.00-2, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 37.52.10.00-6, 37.52.40.00-7, 37.52.41.00-8, 37.53.52.00-9, 37.80.00.00-6, 37.82.35.00-8, 39.00.00.00-2, 39.10.00.00-3, 39.29.23.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt systemowy w ramach poddziałania 9.1.1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Inter-Flora Sp. z o. o., {Dane ukryte}, Siechnice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87836,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87795,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  87795,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  87795,48


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretarz@przybiernow.pl
tel: 914 186 451
fax: 914 186 622
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21404320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.przybiernow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
30120000-6 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
30121000-3 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
30121100-4 Fotokopiarki
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30216110-0 Skanery komputerowe
37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37520000-9 Zabawki
37521000-6 Instrumenty muzyczne do zabawy
37524000-7 Gry
37524100-8 Gry edukacyjne
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
37823500-8 Papier rysunkowy i kreślarski
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
39100000-3 Meble
39292300-8 Przybory do rysowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa vpomocy dydaktycznych AMTAS Adam Miński
Poznań
2014-10-21 32 479,00
Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw. Inter-Flora Sp. z o. o.
Siechnice
2014-10-21 87 795,00