Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej - roboty uzupełniające.


Numer ogłoszenia: 214434 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04 , strona internetowa www.wilanow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej - roboty uzupełniające..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej - roboty uzupełniające. Realizacja zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami oraz umową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Planowane roboty stanowią prace, które zostały przewidziane w zamówieniu podstawowym i polegają na ich powtórzeniu. Zamawiający w §4 SIWZ oraz pkt II.1.5 ogłoszenia o zamówieniu nr 92592 z dnia 24.04.2015 r. dopuścił możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia, która wynosi 5.357.599,31 zł netto. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 25.970,27 zł netto, tj. brutto 31.944,27 zł, co stanowi 0,48% wartości szacunkowej zamówienia. Ponadto zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy nr WIL/WIR/I/P2/25/51/27/21/2015/I28 z dnia 28.05.2015 r. W związku z powyższym uzasadnionym jest zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 709 ze zm.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej - roboty uzupełniające


Numer ogłoszenia: 225206 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 214434 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej - roboty uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej - roboty uzupełniające. Realizacja zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami oraz umową.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25970,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  32000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Planowane roboty stanowią prace, które zostały przewidziane w zamówieniu podstawowym i polegają na ich powtórzeniu. Zamawiający w §4 SIWZ oraz pkt II.1.5 ogłoszenia o zamówieniu nr 92592 z dnia 24.04.2015 r. dopuścił możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia, która wynosi 5.357.599,31 zł netto. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 25.970,27 zł netto, tj. brutto 31.944,27 zł, co stanowi 0,48% wartości szacunkowej zamówienia. Ponadto zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy nr WIL/WIR/I/P2/25/51/27/21/2015/I28 z dnia 28.05.2015 r. W związku z powyższym uzasadnionym jest zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 709 ze zm.)

Adres: Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: wilanow.wzz@um.warszawa.pl
tel: 22 443 50 00
fax: 22 443 50 40
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21443420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wilanow.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na odcinku od ulicy Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej - roboty uzupełniające Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2015-09-01 32 000,00