Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Gliwice: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji w miejscowości Wilcza na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 2929S i 2930S


Numer ogłoszenia: 214697 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2340696, faks 032 2340696.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdpgliwice.pzd.net.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji w miejscowości Wilcza na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 2929S i 2930S.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy sygnalizacji w miejscowości Wilcza na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 2929S i 2930S. b) udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.32.25.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawca w okresie 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania o wartości co najmniej 150 000 zł łącznie i Wykonawca musi się wykazać, iż co najmniej 1 z wykonanych projektów został wdrożony do realizacji lub rozpoczęto w oparciu o niego prace budowlane wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie. W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden podmiot lub wszystkie podmioty łącznie. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone - zgodnie z poniższym wykazem: a) główny projektant (branża elektryczna) - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) projektant (branża drogowa) posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) geodeta - 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne. Zamawiający dopuszcza 1 projektanta posiadającego wymagane uprawnienia określone w punkcie a) i b). W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek musi spełniać jeden podmiot lub wszystkie podmioty łącznie. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest ubezpieczony od prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 150 000 zł. W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden podmiot lub wszystkie podmioty łącznie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pełnomocnictwo, o ile oferta nie jest składana przez osobę, która nie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy. b) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania zamawiającemu do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia złożone w oryginale.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT; b) w przypadku zmiany koordynatorów zarówno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdpgliwice.pzd.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 - pok. nr 16.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 - sekretariat (pok. Nr 14)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 217597 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
214697 - 2012 data 09.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2340696, fax. 032 2340696.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT; b) w przypadku zmiany koordynatorów zarówno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT; b) w przypadku zmiany koordynatorów zarówno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego c) przedłużającego się procesu uzyskiwania stosownych opinii, decyzji i uzgodnień, jeżeli nie są one następstwem zaniedbań lub zaniechań Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do dnia 28.06.2013 r..


Gliwice: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji w miejscowości Wilcza na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 2929S i 2930S


Numer ogłoszenia: 246833 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 214697 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2340696, faks 032 2340696.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji w miejscowości Wilcza na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 2929S i 2930S.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy sygnalizacji w miejscowości Wilcza na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 2929S i 2930S. b) udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.32.25.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI Sp. z o.o., ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121951,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69495,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  0,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  0,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: awielgosz@zdpgliwice.pl
tel: 322 340 696
fax: 322 340 696
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21469720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 225 dni
Wadium: 3 ZŁ
Szacowana wartość* 100 PLN  -  150 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdpgliwice.pzd.net.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 - pok. nr 16
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji w miejscowości Wilcza na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 2929S i 2930S BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2012-11-21 69 495,00