Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Modernizacja budynków: Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 28 w Łodzi.


Numer ogłoszenia: 214699 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynków: Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 28 w Łodzi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe związane z modernizacją budynków placówek oświatowych, dla następujących zadań inwestycyjnych: Część 1 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 (remont kondygnacji piwnicznej); Część 2 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54 (remont korytarza II piętra); Szczegółowe opisy prac dla poszczególnych części zamówienia zawarte są w: - części opisowej z rysunkami, - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - przedmiarach robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy, obrazuje skalę robót budowlanych i umożliwia wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla każdej z części w kwocie nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy u.p.z.p, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.26.25.20-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 180.000 PLN brutto każda; Zamawiający żąda aby w ramach wykazanych robót był zrealizowany kompleksowy remont pomieszczeń obejmujący: roboty posadzkarskie, roboty tynkarskie i malarskie, wymianę stolarki oraz roboty instalacyjne i wykazać, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa tylko w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od stron, takich jak np. strajk, pożar, brak wody spowodowany awarią u gestora sieci, trzęsienie ziemi, powódź i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi; b) wydłużenia procedur związanych ze sprowadzeniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją; c) warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią; d) konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.08.2011 godzina 14:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź - III piętro, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi,ul. Sterlinga 24 (remont kondygnacji piwnicznej).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: wymianę istniejących posadzek w korytarzu i pomieszczeniach piwnicznych; odwilgocenie części ścian piwnicznych; naprawę tynków i odnowienie powłok malarskich w kondygnacji piwnicznej wraz z robotami elektrycznymi; wymianę okien piwnicznych; wymianę drzwi w kondygnacji piwnicznej; wymianę części instalacji c.o. wraz z grzejnikami..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.26.25.20-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54 (remont korytarza II piętra).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: wymianę posadzek w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych na II piętrze; demontaż płyt boazeryjnych; wymianę tynków ściennych; wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia; odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów; wymianę drzwi do sal lekcyjnych oraz do części budynku użytkowanej przez Związki Zawodowe; wymianę części instalacji c.o. wraz z grzejnikami; wymiana obudowy grzejników..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.26.25.20-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Modernizację budynków: Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 243837 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 214699 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizację budynków: Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe związane z modernizacją budynków placówek oświatowych, dla następujących zadań inwestycyjnych: Część 1 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 (remont kondygnacji piwnicznej); Część 2 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54 (remont korytarza II piętra); Szczegółowe opisy prac dla poszczególnych części zamówienia zawarte są w: - części opisowej z rysunkami, - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - przedmiarach robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy, obrazuje skalę robót budowlanych i umożliwia wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.26.25.20-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54 (remont korytarza II piętra)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AS-BUD Miśkiewicz, Szwalski Sp.J., ul. Obywatelska 112 D, 94-104 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 230549,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  117177,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  117177,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  221526,32


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Modernizacja budynków: Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 251185 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 214699 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynków: Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe związane z modernizacją budynków placówek oświatowych, dla następujących zadań inwestycyjnych: Część 1 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 (remont kondygnacji piwnicznej); Część 2 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54 (remont korytarza II piętra). Szczegółowe opisy prac dla poszczególnych części zamówienia zawarte są w: - części opisowej z rysunkami, - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - przedmiarach robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy, obrazuje skalę robót budowlanych i umożliwia wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.26.25.20-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 (remont kondygnacji piwnicznej)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. FORMAT Tomasz Pawełczyk, ul. Karniszewicka 74 B, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 230430,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  150000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  150000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  269241,97


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21469920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45262520-2 Roboty murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54 (remont korytarza II piętra) AS-BUD Miśkiewicz, Szwalski Sp.J.
ul. Obywatelska 112 D, 94-104 Łódź, woj. łódzkie
2011-09-13 117 177,00
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 (remont kondygnacji piwnicznej) P.P.H.U. FORMAT Tomasz Pawełczyk
ul. Karniszewicka 74 B, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
2011-09-21 150 000,00