Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA NR WD/P/130508/2/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.).


Numer ogłoszenia: 217013 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA NR WD/P/130508/2/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: naprawie nawierzchni poprzez frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni mineralnobitumicznej grubości 5cm..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.32.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 maja 2013 r. nr 196300-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane polegające na: remoncie nawierzchni polegającym na frezowaniu nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm (remont przy użyciu rozściełacza). Remont na wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i zły stan techniczny nawierzchni niektórych odcinków dróg wojewódzkich w powiecie cieszyńskim - liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz duża liczba łat konieczne jest przeprowadzenie remontu wybranych ciągów komunikacyjnych. Wykonanie wyżej wymienionych prac związanych z remontem nawierzchni ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie równej nawierzchni jezdni w sposób znaczący wpłynie na poprawę odwodnienia korpusu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W/w. roboty należy wykonać przed okresem zimowym, celem likwidacji zagrożenia w postaci kolein i likwidacji zagrożenie w postaci deformacji w przekroju poprzecznym oraz prawidłowego odwodnienia jezdni przedmiotowych odcinków dróg. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 608 644,40 zł (netto) co stanowi 9,54% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA NR WD/P/130508/2/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.).


Numer ogłoszenia: 224663 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 217013 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA NR WD/P/130508/2/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: naprawie nawierzchni poprzez frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni mineralnobitumicznej grubości 5cm..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.41-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 608644,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  748632,61


 • Oferta z najniższą ceną:
  748632,61
  / Oferta z najwyższą ceną:
  748632,61


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 maja 2013 r. nr 196300-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane polegające na: remoncie nawierzchni polegającym na frezowaniu nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm (remont przy użyciu rozściełacza). Remont na wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i zły stan techniczny nawierzchni niektórych odcinków dróg wojewódzkich w powiecie cieszyńskim - liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz duża liczba łat konieczne jest przeprowadzenie remontu wybranych ciągów komunikacyjnych. Wykonanie wyżej wymienionych prac związanych z remontem nawierzchni ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie równej nawierzchni jezdni w sposób znaczący wpłynie na poprawę odwodnienia korpusu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W/w. roboty należy wykonać przed okresem zimowym, celem likwidacji zagrożenia w postaci kolein i likwidacji zagrożenie w postaci deformacji w przekroju poprzecznym oraz prawidłowego odwodnienia jezdni przedmiotowych odcinków dróg. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 608 644,40 zł (netto) co stanowi 9,54% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21701320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJ STRABAG SP. Z O.O.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2014-10-23 748 632,00