Łódź: Dostawa wszczepów zębowych i materiałów do osteosyntezy, wierteł i materiałów medycznych - znak sprawy 38/ZP/2013


Numer ogłoszenia: 217893 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wszczepów zębowych i materiałów do osteosyntezy, wierteł i materiałów medycznych - znak sprawy 38/ZP/2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa wszczepów zębowych i materiałów do osteosyntezy, wierteł i materiałów medycznych o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 3. Oferowany sprzęt powinien pochodzić z bieżącej produkcji. 5. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 7. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę komisową na przechowywanie płytek, śrub, siatek tytanowych (Pakiet 1) i przechowywanie implantów zębowych z oprzyrządowaniem (Pakiet 4) - wzór umowy jest zawarty w załączniku 5A do SIWZ. 8. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni. 9. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji na sprzedany towar od dnia jego dostarczenia.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku co do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679 ze zm.) Zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - zawarte w załączniku 7 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 2.1 aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. Pakiet 1 pozycja 2). 3. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. 4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI punkt 2.2 w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI punkt 2.2 oraz jej podpisem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub opłat celnych, z tym zastrzeżeniem, że cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przekraczających cen zawartych w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o trzy miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały do osteosyntezy - Płytki, śruby, siatki tytanowe (umowa komisowa jest zawarta w załączniku 5A).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wiertła przeznaczone na prostnicę, kątnicę i turbinę będące na wyposażeniu unitu stomatologicznego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wiertła do wiertarki Aesculap - długość części mocującej 70 mm, średnica 2,35 mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wszczepy zębowe śrubowe (umowa komisowa jest zawarta w załączniku 5A).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.13.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5 pozycja 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Elektroda neutralna, jednorazowego użytku, dwudzielna o powierzchni przewodzącej 110 cm2, na podkładzie z pianki polietylenowej. Powierzchnia kontaktowa pokryta hydrożelem z pasem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody. Nie wymaga aplikacji w okreśłonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego. Pakowana w pakietach po 5 sztuk, do każdego pakietu załączone są naklejki z informacją o numerze serii i dacie ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 5 pozycja 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewody do fizjodyspensera MD 10 DŁ 2 metry, posiadający odporność chemiczną na leki i środki dezynfekujące, zapakowane sterylnie do jednorazowego uzytku, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 sztuk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 5 pozycja 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  BIO-GEN Male granulki tkanki kostnej kortykalnej i gąbczastej lub MIXu korytkalno-gąbczastego o rozmiarach od 0,5 do 1mm. Sklad: czysta kość końska. Umieszczny w ubytku kostnym ulega zupełnej degradacji. Czas metabolizmu: dla granulatu gąbczastego - 4-6 miesięcy, dla tkanki kortykalnej - 8-12 miesięcy, dla MIX-u - 4-6 miesięcy. Produkt jednorazowego użytku i nie może być sterylizowany więcej niż raz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 5 pozycja 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  BIOCOLLAGEN Resorbowalna membrana do przeprowadzania sterowanej regeneracji kości. Skład : Liofilizowany kolagen z końskiego ścięgna. Zastosowany w ubytkach kostnych ulega całkowitej resorpcji. Stanowi tymczasowe zabezpieczenie przez wrastaniem komórek nabłonkowych. Czas przemiany: 4-6 tygodni. Produkt jest jednorazowy. Dostarczany jest w stanie sterylnym..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 5 pozycja 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OSTEOPLANT FLEX. Tkanka kostna w formie struktury kortykalnej i gąbczastej. Skład : czysta kość mineralna pozbawiona tłuszczy i zawierająca kostne białka kolagenowe pochodzące z kości końskiej. Czas przemiany : gąbczasta struktura - 4-6 miesięcy, kortykalna struktura - 8-12 miesięcy. Produkt jest jednorazowy. Dostarczany jest w stanie sterylnym..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 5 pozycja 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  BIO-GEN BLOCK Małe bloki tkanki gąbczastej o rozmiarach 20x10x10 mm. Skład : czysta kość mineralna bez lipidów i białka, pochodząca z kości końskiej. Czas przemiany : gąbczasty 8-12 miesięcy. Produkt jest jednorazowy. Dostarczany jest w stanie sterylnym..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 223441 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
217893 - 2013 data 18.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)..


Łódź: DOSTAWA WSZCZEPÓW ZĘBOWYCH I MATERIAŁÓW DO OSTEOSYNTEZY, WIERTEŁ I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 38/ZP/2013


Numer ogłoszenia: 10317 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 217893 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA WSZCZEPÓW ZĘBOWYCH I MATERIAŁÓW DO OSTEOSYNTEZY, WIERTEŁ I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 38/ZP/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa wszczepów zębowych i materiałów do osteosyntezy, wierteł i materiałów medycznych o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.13.00.00-0 instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne; (Pakiety 1-4) 33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne (Pakiet 5) 3. Oferowany sprzęt powinien pochodzić z bieżącej produkcji. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do dostarczenia próbek zamawianego wyrobu medycznego, celem potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia Ilość próbek, miejsce i termin ich dostarczenia będą określone odrębnym pismem. W przypadku złożenia próbek proszę załączyć oświadczenie, czy podlegają one ewentualnemu zwrotowi. 5. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 7. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę komisową na przechowywanie płytek, śrub, siatek tytanowych (Pakiet 1) i przechowywanie implantów zębowych z oprzyrządowaniem (Pakiet 4) - wzór umowy jest zawarty w załączniku 5A do SIWZ. 8. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.13.00.00-0, 33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
PAKIET 1 - MATERIAŁY DO OSTEOSYNTEZY - PŁYTKI, ŚRUBY, SIATKI TYTANOWE (UMOWA KOMISOWA JEST ZAWARTA W ZAŁĄCZNIKU 5A)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDARTIS Sp. z o. o, {Dane ukryte}, 54-204 Wrocław, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 449154,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  421710,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  421710,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  421710,47


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2 - wiertła przeznaczone na prostnicę, kątnicę i turbinę będące na wyposażeniu unitu stomatologicznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Garmed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-067 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5103,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5530,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  5530,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5530,46


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3- wiertła do wiertarki Aesculap - długość części mocującej 70 mm. średnica 2,35 mm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4632,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4871,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  4874,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4871,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4 - wszczepy zębowe śrubowe (umowa komisowa zawarta w załączniku 5a)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Garmed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-067 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20827,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21902,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  21902,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21902,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 5 poz. 1 - elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna o powierzchni przewodzącej 110 cm2, na podkładzie z pianki polietylenowej. Powierzchnia kontaktowa pokryta hydrożelem z pasem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody. Nie wymaga aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego. Pakowana w pakietach po 5 sztuk...


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMED Sp. z o. o. Sp. K., {Dane ukryte}, 05-816 Opacz, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1575,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1059,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  1059,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1059,48


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 5 poz. 2 - Przewody do fizjodyspensera MD 10 DŁ 2 metry, posiadający odporność chemiczną na leki i środki dezynfekujące, zapakowane sterylnie do jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 sztuk.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Garmed Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-067 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7992,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7992,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7992,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21789320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PAKIET 1 - MATERIAŁY DO OSTEOSYNTEZY - PŁYTKI, ŚRUBY, SIATKI TYTANOWE (UMOWA KOMISOWA JEST ZAWARTA W ZAŁĄCZNIKU 5A) MEDARTIS Sp. z o. o
Wrocław
2014-01-16 421 710,00
Pakiet 2 - wiertła przeznaczone na prostnicę, kątnicę i turbinę będące na wyposażeniu unitu stomatologicznego Garmed Sp. z o.o.
Warszawa
2014-01-16 5 530,00
Pakiet 3- wiertła do wiertarki Aesculap - długość części mocującej 70 mm. średnica 2,35 mm Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Nowy Tomyśl
2014-01-16 4 871,00
Pakiet 4 - wszczepy zębowe śrubowe (umowa komisowa zawarta w załączniku 5a) Garmed Sp. z o.o.
Warszawa
2014-01-16 21 902,00
Pakiet 5 poz. 1 - elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna o powierzchni przewodzącej 110 cm², na podkładzie z pianki polietylenowej. Powierzchnia kontaktowa pokryta hydrożelem z pasem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni e EMED Sp. z o. o. Sp. K.
Opacz
2014-01-16 1 059,00
Pakiet 5 poz. 2 - Przewody do fizjodyspensera MD 10 DŁ 2 metry, posiadający odporność chemiczną na leki i środki dezynfekujące, zapakowane sterylnie do jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 sztuk. Garmed Sp. z o. o.
Warszawa
2014-01-16 7 992,00