Bielsko-Biała: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej


Numer ogłoszenia: 21793 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki , pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 49-71-497, faks 33 49-71-786.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych: taśm, tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu Ofertowym Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia zawarcia umowy do dnia 24.12.2015r. Zamówienie realizowane będzie w dostawach cyklicznych każda w terminie 2 dni roboczych do godziny 15:00, od dnia złożenia zapotrzebowania. Wielkość i asortyment każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji, tj. zamówienia od osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.18.23.20-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 24.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości 5000,00 zł. PLN (słownie: pięć tysięcy złotych PLN). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego - wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w postaci dokumentu (np. gwarancji) należy dołączyć do oferty albo złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6 pok. nr 332 (III piętro). 5.Gwarancja zapłaty wadium winna być: Bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. 6.Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą tj. 30 dni.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b Ustawy). - Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie - oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza. Pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Z powyższego dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. - Pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawcy - jeśli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. - Dokument, wykazujący, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa o ile Wykonawca dokona takiego zastrzeżenia w zw. z art. 8 ust 3 Ustawy. Wykonawca w dokumencie tym powinien wykazać istnienie przesłanek z art. 11 ust 4 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) tj. nieujawnienie zastrzeganych informacji do wiadomości publicznej, wskazać charakter informacji wskazany w ustawie: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą oraz wykazać, że przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Przedsiębiorca nie może zastrzec informacji takich jak: nazwa i adres Wykonawców, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwaranci i warunków płatności . - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przez notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - jakość- pochodzenie oferowanego materiału - 50


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.um.bielsko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Bielsku - Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6 pokój nr. 326.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Bielsku - Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6, Wydział Informatyki, pokój nr 332..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bielsko-Biała: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej


Numer ogłoszenia: 58541 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 21793 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 49-71-497, faks 33 49-71-786.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych: taśm, tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu Ofertowym Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia zawarcia umowy do dnia 24.12.2015r. Zamówienie realizowane będzie w dostawach cyklicznych każda w terminie 2 dni roboczych do godziny 15:00, od dnia złożenia zapotrzebowania. Wielkość i asortyment każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji, tj. zamówienia od osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.18.23.20-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.18.23.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej,, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 295561,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  161586,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  151708,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  194752,05


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Plac Ratuszowy  1, 43300   Bielsko-Biała
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: pze@um.bielsko.pl
tel: 33 49 71 564
fax: 33 49 71 786
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-02-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2179320150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-02-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 300 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.um.bielsko.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Bielsku - Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6 pokój nr. 326
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej,
Warszawa
2015-04-24 161 586,00