Maków Mazowiecki: 06/2011 NICI CHIRURGICZNE


Numer ogłoszenia: 21794 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
06/2011 NICI CHIRURGICZNE.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1- Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana, Pak Nr 2- Nić syntetyczna ,monofilamentowa, wchłaniana, Polidioxanone, podtrzymywanie tkankowe do 56 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni, Pak Nr 3 -Nić do szycia skóry syntetyczna, monofilamentowa, niewchłanialna, poliamidowa, Pak Nr4- Nić syntetyczna wchłanialna, pleciona, z kwasu poliglikolowego, powlekana, czas wchłaniania 60 - 90 dni, Pak Nr5- Nić syntetyczna wchłanialna, monofilamentowa, o okresie podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni i całkowitego wchłaniania 60 - 90 dni, Pak Nr 6 - Wchłanialna gąbka żelatynowa sterylna z efektem hemostatycznym, Pak Nr 7- Wosk kostny sterylny, Pak Nr 8- Nić syntetyczna, fioletowa, pleciona, wchłanialna, wykonana z Lactomeru lub Poliglactynu 910, okres wchłaniania 56 - 70 dni, Pak Nr 9 - Nić syntetyczna, poliestrowa, pleciona, powlekana trwałym powleczeniem, Pak Nr 10- Nić syntetyczna, monofilament polipropylenowy, niewchłaniana..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.21-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego wymagania zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na drukiem ZP 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego wymagania zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na drukiem ZP 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego wymagania zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na drukiem ZP 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego wymagania zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na drukiem ZP 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego wymagania zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na drukiem ZP 17 spełnia nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  a)pisemną charakterystykę oferowanych nici. b)Oferowane nici muszą posiadać Św. Rej. MZiOS. c)Przedmiotowe dostawy powinny zawierać świadectwo i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce. e) dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia potwierdzającą zgodność z wymogami

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

b) formularz ofertowy (na załączonym druku), zał. nr 1,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital -makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa2,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul.Witosa2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 06/2011 NICI CHIRURGICZNE


Numer ogłoszenia: 72042 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 21794 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
06/2011 NICI CHIRURGICZNE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1- Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana, Pak Nr 2- Nić syntetyczna ,monofilamentowa, wchłaniana, Polidioxanone, podtrzymywanie tkankowe do 56 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni, kwota brutto: 9.548,00 Pak Nr 3 -Nić do szycia skóry syntetyczna, monofilamentowa, niewchłanialna, poliamidowa, kwota brutto: 7.784,00 Pak Nr4- Nić syntetyczna wchłanialna, pleciona, z kwasu poliglikolowego, powlekana, czas wchłaniania 60 - 90 dni, Pak Nr5- Nić syntetyczna wchłanialna, monofilamentowa, o okresie podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni i całkowitego wchłaniania 60 - 90 dni, kwota brutto: 1.368,00 Pak Nr 6 - Wchłanialna gąbka żelatynowa sterylna z efektem hemostatycznym, kwota brutto: 9.600,00 Pak Nr 7- Wosk kostny sterylny, P Pak Nr 8- Nić syntetyczna, fioletowa, pleciona, wchłanialna, wykonana z Lactomeru lub Poliglactynu 910, okres wchłaniania 56 - 70 dni, Pak Nr 9 - Nić syntetyczna, poliestrowa, pleciona, powlekana trwałym powleczeniem, Pak Nr 10- Nić syntetyczna, monofilament polipropylenowy, niewchłaniana..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 1- Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • B. BRAUN 64-300 {Dane ukryte} ul. Tysiąclecia 14, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3643,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3374,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  3374,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3374,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 2- Nić syntetyczna ,monofilamentowa, wchłaniana, Polidioxanone, podtrzymywanie tkankowe do 56 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS Sp.z.o.o. 41-808 {Dane ukryte} ul. Pod Borem 18, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6784,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2170,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  2170,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5221,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 2A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • YAVO Sp.zo.o. 97-400 {Dane ukryte} ul. Bawełniana 17, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1665,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1665,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3433,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr 3 -Nić do szycia skóry syntetyczna, monofilamentowa, niewchłanialna, poliamidowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Promedica Sp.zo.o 87- 100 {Dane ukryte} ul. Grudziądzka 159A, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7161,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5710,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  5710,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11165,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr4- Nić syntetyczna wchłanialna, pleciona, z kwasu poliglikolowego, powlekana, czas wchłaniania 60 - 90 dni,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS Sp.z.o.o. 41-808 {Dane ukryte} ul. Pod Borem 18, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21047,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16180,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  16180,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23681,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pak Nr5- Nić syntetyczna wchłanialna, monofilamentowa, o okresie podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni i całkowitego wchłaniania 60 - 90 dni,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • B. BRAUN 64-300 {Dane ukryte} ul. Tysiąclecia 14, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1258,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1263,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  1263,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1263,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pak Nr 6 - Wchłanialna gąbka żelatynowa sterylna z efektem hemostatycznym,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS Sp.z.o.o. 41-808 {Dane ukryte} ul. Pod Borem 18, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8832,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12550,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pak Nr 7- Wosk kostny sterylny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Promedica Sp.zo.o 87- 100 {Dane ukryte} ul. Grudziądzka 159A, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 215,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  232,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  232,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  232,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pak Nr 8- Nić syntetyczna, fioletowa, pleciona, wchłanialna, wykonana z Lactomeru lub Poliglactynu 910, okres wchłaniania 56 - 70 dni,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • YAVO Sp.zo.o. 97-400 {Dane ukryte} ul. Bawełniana 17, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28980,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13860,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13860,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37670,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pak Nr 9 - Nić syntetyczna, poliestrowa, pleciona, powlekana trwałym powleczeniem,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JOHANSON JOHANSON, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8614,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8613,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  8613,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16254,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pak Nr 10- Nić syntetyczna, monofilament polipropylenowy, niewchłaniana.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • B. BRAUN 64-300 {Dane ukryte} ul. Tysiąclecia 14, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8614,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4084,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  4084,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4072,68


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-02-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2179420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital -makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa2,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141121-4 Szwy chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 1- Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana, B. BRAUN 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
2011-04-11 3 374,00
Pak Nr 2- Nić syntetyczna ,monofilamentowa, wchłaniana, Polidioxanone, podtrzymywanie tkankowe do 56 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni, ZARYS Sp.z.o.o. 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18
Zabrze
2011-04-11 2 170,00
Pak Nr 2A YAVO Sp.zo.o. 97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17
Bełchatów
2011-04-11 1 665,00
Pak Nr 3 -Nić do szycia skóry syntetyczna, monofilamentowa, niewchłanialna, poliamidowa Promedica Sp.zo.o 87- 100 Toruń ul. Grudziądzka 159A
Toruń
2011-04-11 5 710,00
Pak Nr4- Nić syntetyczna wchłanialna, pleciona, z kwasu poliglikolowego, powlekana, czas wchłaniania 60 - 90 dni, ZARYS Sp.z.o.o. 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18
Zabrze
2011-04-11 16 180,00
Pak Nr5- Nić syntetyczna wchłanialna, monofilamentowa, o okresie podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni i całkowitego wchłaniania 60 - 90 dni, B. BRAUN 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
2011-04-11 1 263,00
Pak Nr 6 - Wchłanialna gąbka żelatynowa sterylna z efektem hemostatycznym, ZARYS Sp.z.o.o. 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18
Zabrze
2011-04-11 7 000,00
Pak Nr 7- Wosk kostny sterylny Promedica Sp.zo.o 87- 100 Toruń ul. Grudziądzka 159A
Toruń
2011-04-11 232,00
Pak Nr 8- Nić syntetyczna, fioletowa, pleciona, wchłanialna, wykonana z Lactomeru lub Poliglactynu 910, okres wchłaniania 56 - 70 dni, YAVO Sp.zo.o. 97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17
Bełchatów
2011-04-11 13 860,00
Pak Nr 9 - Nić syntetyczna, poliestrowa, pleciona, powlekana trwałym powleczeniem, JOHANSON JOHANSON
Warszawa
2011-04-11 8 613,00
Pak Nr 10- Nić syntetyczna, monofilament polipropylenowy, niewchłaniana. B. BRAUN 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
2011-04-11 4 084,00