Bieruń: Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń : do budynków komunalnych, do siedziby Urzędu Miejskiego, na potrzeby oświetlenia ulicznego.


Numer ogłoszenia: 218741 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń , Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 3242400, faks 32 2164777.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bierun.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń : do budynków komunalnych, do siedziby Urzędu Miejskiego, na potrzeby oświetlenia ulicznego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Kod CPV - 09.30.00.00 - 2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. Przedmiotem zamówienia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej : a) Czynnej całodobowej do budynków komunalnych rozliczanych przez Referat Zarządzania Mieniem oraz Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Parametry techniczne : - grupa przyłączeniowa: V , - grupy taryfowe : G11K, C11. Szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy : G11K - 13,00 MWh, C11 - 100,00 MWh Dla poszczególnych budynków: grupa przyłączeniowa, grupa taryfowa, miejsce dostarczenia energii wraz z innymi danymi określone zostały w załączniku nr 5a do SIWZ b) Czynnej całodobowej do budynków, w których znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Parametry techniczne : - grupa przyłączeniowa: IV , - grupa taryfowa : C21. Szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy - 150,00MWh Miejsce dostarczenia energii wraz z i innymi danymi określone zostały w załączniku nr 5b do SIWZ. c) Czynnej całodobowej, nocnej i dziennej, do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji drogowej na terenie gminy Bieruń. Parametry techniczne : - grupa przyłączeniowa: V . - grupy taryfowe : C11,C12b. Łączne szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy : - energii czynnej dziennej C12b - 630,00 MWh, - energii czynnej nocnej C12b - 1050,00 MWh, - energii czynnej całodobowej C11 - 42,00 MWh. Szczegółowe dane dla poszczególnych obiektów określone zostały w załączniku nr 5c do SIWZ Na terenie gminy Bieruń zamontowane są sterowniki astronomiczne do sterowania oświetleniem ulicznym. Informacje dodatkowe : Wartości zużycia są wartościami szacunkowymi. Wahania zużycia mogą dotyczyć + 5% wskazanych wartości. Usługi dystrybucyjne nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Usługi dystrybucyjne (OSD) do ww. obiektów świadczy TAURON Dystrybucja GZE S.A. 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a. Wybrany Sprzedawca będzie obowiązany do poinformowania operatora sieci dystrybucyjnej o zawarciu umowy sprzedaży oraz do wykonania wszelkich innych formalności wymaganych przez operatora sieci dystrybucyjnej. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, udzielenia zamówień uzupełniających, dynamicznego systemu zakupów, udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie wymaga się


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę : -oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy pzp ), -dokumentu: koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia każdy z wykonawców.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp); W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych wykonawców.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych wykonawców.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych wykonawców.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę : - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z wykonawców.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A)Wykonawca przystępujący do postępowania złoży następujące oświadczenia: Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, że: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Jeżeli wykonawca reprezentowany jest w postępowaniu przez pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. B)1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej dostarcza oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. Lista wymaganych oświadczeń oraz w pkt. Lista wymaganych dokumentów. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum/spółki cywilnej) do oferty należy dołączyć: a. Pełnomocnictwo określające zasady reprezentacji ze wskazaniem pełnomocnika ( lidera), jego zakresu działania i uprawnień do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno zawierać, w szczególności : - nazwy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia i udzielających pełnomocnictwa, - nazwę firmy Pełnomocnika/Lidera, - zakres działania Pełnomocnika/Lidera, uprawnień do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, - czas trwania ( zawiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tzn. co najmniej okres obejmujący realizację zamówienia) , - cel zawarcia ( wspólną realizację zamówienia publicznego), -datę udzielenia pełnomocnictwa, - podpisy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z zasadą ich reprezentacji. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem / Liderem. b. Oświadczenia wymienione w pkt. V A SIWZ powinny być złożone w taki sposób, aby warunki o których mowa w pkt. IV SIWZ, wykonawcy występujący wspólnie spełnili łącznie. c. Dokumenty wymienione w pkt V B ppkt. 1 i 2 Listy wymaganych dokumentów składa każdy z wykonawców wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie. d. Kopie dokumentów dotyczących wykonawcy powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dokument dotyczy lub przez lidera lub przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład tego podmiotu. C)Do oferty zaleca się załączyć informacje w zakresie: Części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom. W przypadku braku złożenia informacji w tym zakresie, zamawiający uzna, że wykonawca wykona całość zamówienia sam bez powierzenia części zamówienia podwykonawcom.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej z wykonawcą umowy z zakresie : a) zmian wartości umowy, w przypadku dodania nowych obiektów do użytku, zmiany VAT, który trzeba będzie doliczyć według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego; b) zmian personalnych, adresowych, formy prawnej stron umowy; c) harmonogramu rozliczeń, płatności faktur; d) zmian w wykazie obiektów, szczególnie w przypadku zmian własnościowych, oddania nowych obiektów do użytku; e) mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa; f) innych zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy pzp . Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bierun.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Bieruniu - Referat Zamówień Publicznych 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Bieruniu - SEKRETARIAT (pok. nr 9, I piętro, segment A) 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bieruń: Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń: do budynków komunalnych, do siedziby Urzędu Miejskiego, na potrzeby oświetlenia ulicznego


Numer ogłoszenia: 517870 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 218741 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 3242400, faks 32 2164777.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń: do budynków komunalnych, do siedziby Urzędu Miejskiego, na potrzeby oświetlenia ulicznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kod CPV - 09.30.00.00 - 2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. Przedmiotem zamówienia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej : a) Czynnej całodobowej do budynków komunalnych rozliczanych przez Referat Zarządzania Mieniem oraz Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Parametry techniczne : - grupa przyłączeniowa: V , - grupy taryfowe : G11K, C11. Szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy : G11K - 13,00 MWh, C11 - 100,00 MWh Dla poszczególnych budynków: grupa przyłączeniowa, grupa taryfowa, miejsce dostarczenia energii wraz z innymi danymi określone zostały w załączniku nr 5a do SIWZ b) Czynnej całodobowej do budynków, w których znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Parametry techniczne : - grupa przyłączeniowa: IV , - grupa taryfowa : C21. Szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy - 150,00MWh Miejsce dostarczenia energii wraz z i innymi danymi określone zostały w załączniku nr 5b do SIWZ. c) Czynnej całodobowej, nocnej i dziennej, do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji drogowej na terenie gminy Bieruń. Parametry techniczne : - grupa przyłączeniowa: V . - grupy taryfowe : C11,C12b. Łączne szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy : - energii czynnej dziennej C12b - 630,00 MWh, - energii czynnej nocnej C12b - 1050,00 MWh, - energii czynnej całodobowej C11 - 42,00 MWh. Szczegółowe dane dla poszczególnych obiektów określone zostały w załączniku nr 5c do SIWZ Na terenie gminy Bieruń zamontowane są sterowniki astronomiczne do sterowania oświetleniem ulicznym. Informacje dodatkowe : Wartości zużycia są wartościami szacunkowymi. Wahania zużycia mogą dotyczyć + 5% wskazanych wartości. Usługi dystrybucyjne nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Usługi dystrybucyjne (OSD) do ww. obiektów świadczy TAURON Dystrybucja GZE S.A. 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a. Wybrany Sprzedawca będzie obowiązany do poinformowania operatora sieci dystrybucyjnej o zawarciu umowy sprzedaży oraz do wykonania wszelkich innych formalności wymaganych przez operatora sieci dystrybucyjnej. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, udzielenia zamówień uzupełniających, dynamicznego systemu zakupów, udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 528633,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  584662,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  584662,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  608434,26


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Rynek 14, 43-150 Bieruń
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@um.bierun.pl
tel: 323 242 400
fax: 322 164 777
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21874120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 427 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bierun.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Bieruniu - Referat Zamówień Publicznych 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń: do budynków komunalnych, do siedziby Urzędu Miejskiego, na potrzeby oświetlenia ulicznego TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2012-12-18 584 662,00