Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Chełm: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego


Numer ogłoszenia: 2192 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mpgk.chelm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Ubezpieczenie musi obejmować odpowiednio klauzule wymienione w załączniku nr 1..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.32.00-1, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.52.00-5, 66.51.53.00-6, 66.51.54.11-7, 66.51.54.10-0, 66.51.60.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 usługi z których każda zawarta była na okres co najmniej 12 miesięcy, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. z 2009r. Nr 172 poz. 1337) - na koniec III kwartału 2012 r.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 Ustawy. 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 usługi z których każda zawarta była na okres co najmniej 12 miesięcy, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. z 2009r. Nr 172 poz. 1337) - na koniec III kwartału 2012 r. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). II INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST 1 PKT 1-4) ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY. 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy wykonawca powinien złożyć: 1.1. Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a. 1.2 Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.). 1.3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usług z których każda zawarta była na okres co najmniej 12 miesięcy, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 1.4. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę wymogu dotyczącego posiadania pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100% - na koniec III kwartału 2012 r. ze wskazaniem jego wysokości - oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 7. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4). 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik oraz inny dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki, aktualny rejestr handlowy. 2.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym jak dla wykonawcy, określonym w ust. VIII, pkt. 2.1. do 2.2. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 3.1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie złożą oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za odrzucone, po uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Wysokość franszyzy redukcyjnej do ochrony ubezpieczeniowej majątku od ognia i innych zdarzeń losowych - 10
 • 3 - Wysokość franszyzy redukcyjnej z tytułu prowadzonej działalności, w mieniu - 10
 • 4 - Wysokość franszyzy integralnej od stłuczenia przedmiotów szklanych - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mpgk.chelm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.01.2013 godzina 11:00, miejsce: MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów - Tomasz Szajkowski. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30. E-mail: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl, fax: 82 563 04 50.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 13950 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
2192 - 2013 data 02.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.2.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena - 70 2 - Wysokość franszyzy redukcyjnej do ochrony ubezpieczeniowej majątku od ognia i innych zdarzeń losowych - 10 3 - Wysokość franszyzy redukcyjnej z tytułu prowadzonej działalności, w mieniu - 10 4 - Wysokość franszyzy integralnej od stłuczenia przedmiotów szklanych - 10.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena - 80 2 - Wysokość franszyzy redukcyjnej do ochrony ubezpieczeniowej majątku od ognia i innych zdarzeń losowych - 10 3 - Wysokość franszyzy redukcyjnej z tytułu prowadzonej działalności, w mieniu - 10.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2013 godzina 11:00, miejsce: MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2013 godzina 11:00, miejsce: MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27.


Numer ogłoszenia: 23692 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
2192 - 2013 data 02.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2013 godzina 11:00, miejsce: MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 11:00, miejsce: MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.16.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Poprzednia zmiana terminu z 11.01.2013 godzina 11:00 na 18.01.2013 godzina 11:00. Następna zmiana terminu z 18.01.2013 godzina 11:00 na 31.01.2013 godzina 11:00..
Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
tel: 082 5631461 do 63
fax: 825 630 450
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 219220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 354 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.mpgk.chelm.pl
Informacja dostępna pod: MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66513200-1 Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności
66515300-6 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej
66515410-0 Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
66515411-7 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej