Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy


Numer ogłoszenia: 219322 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów , ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wilanow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową oraz wzorem umowy, stanowiącymi załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60.000,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył min. trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia), polegające na budowie lub przebudowie drogi publicznej wraz z budową lub przebudową oświetlenia i odwodnienia (każda z trzech robót).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca: a. wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej: - jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, - jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót wod-kan, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). b) oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Stosownie do dyspozycji zawartej w § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej robót budowlanych określonych w pkt. III.3.2) niniejszego ogłoszenia, załączając jednocześnie dowody potwierdzające czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. a) Dowodami, o których mowa powyżej są: i. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; ii. w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt i) powyżej; b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w III.4.1 ogłoszenia zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) powyżej;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełnionego formularza oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. dowodu wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt VI. SIWZ; 3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert (np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę (-y) właściwie umocowaną. Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę(-y) działającą(-e) na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 4) w przypadku, gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. 5) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) dla Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zasady składania ofert przez wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt. III.B.4.7) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. informacja (o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy), że wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku, lub informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego takiego obowiązku - wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, tj. w przypadku zaistnienia warunku: § 10 pkt 2. - Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do umowy. § 15 ust.2 - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach teleadresowych Jego przedsiębiorstwa. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. § 16 ust.1 - W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1.1.1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 1.1.2. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 1.1.3. konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, 1.1.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. działania osób trzecich), 1.1.5. okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania i dotyczy zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 1.3. Dopuszcza się zmianę terminu płatności. 1.4. Zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 1.5. Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 1.6. Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót. 2. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 3. Wszelkie zmiany od ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w ustawi z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wilanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, pok. 223.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, pok. 223.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin zakończenia robót budowlanych: 30.11.2015 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy


Numer ogłoszenia: 251204 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 219322 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową oraz wzorem umowy, stanowiącymi załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2097743,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2211540,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2211540,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2975370,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: wilanow.wzz@um.warszawa.pl
tel: 22 443 50 00
fax: 22 443 50 40
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-09-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21932220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 96 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.wilanow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, pok. 223
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2015-09-24 2 211 540,00