Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
ND Nr dokumentu 219439-2014
PD Data publikacji 01/07/2014
OJ Dz.U. S 123
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/06/2014
DT Termin 06/08/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/07/2014    S123    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 123-219439

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Marek Zając
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465843
E-mail: m.zajac@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Beata Jaśko
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465815
E-mail: b.jasko@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim:WTR,EV4,EV11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo małopolskie

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy I etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.
Zamówienie podzielone jest na zadania:
Zadanie 1: Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)
Zadanie 2: EuroVelo 4 (EV4)
Zadanie 3: EuroVelo 11 (EV11)
I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:
— Wiślana Trasa Rowerowa (WTR, ~200 km) prowadzona m.in. doliną Wisły od granicy woj. Śląskiego do granicy woj. świętokrzyskiego drogami lokalnymi i wałami rzeki Wisły.
— EuroVelo 4 (EV4, ~194 km), trasa międzynarodowa przebiegająca na zachód od Krakowa po śladzie WTR, a na wschód od Krakowa m.in. drogami lokalnymi, leśnymi przez Puszczę Niepołomicką oraz drogami serwisowymi autostrady A4;
— EuroVelo 11 (EV11, ~261 km), trasa międzynarodowa prowadzona m.in. doliną rzeki Poprad, doliną rzeki Dunajec, drogami lokalnymi wraz z EV4, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi od Krakowa do Proszowic. Początek trasy w Leluchowie na granicy ze Słowacją na południu, natomiast koniec za Proszowicami na granicy z woj. Świętokrzyskim na północy;
Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71241000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy I etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.
Zamówienie podzielone jest na zadania:
Zadanie 1: Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)
Zadanie 2: EuroVelo 4 (EV4)
Zadanie 3: EuroVelo 11 (EV11)
I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:
— Wiślana Trasa Rowerowa (WTR, ~200 km) prowadzona m.in. doliną Wisły od granicy woj. Śląskiego do granicy woj. świętokrzyskiego drogami lokalnymi i wałami rzeki Wisły.
— EuroVelo 4 (EV4, ~194 km), trasa międzynarodowa przebiegająca na zachód od Krakowa po śladzie WTR, a na wschód od Krakowa m.in. drogami lokalnymi, leśnymi przez Puszczę Niepołomicką oraz drogami serwisowymi autostrady A4;
— EuroVelo 11 (EV11, ~261 km), trasa międzynarodowa prowadzona m.in. doliną rzeki Poprad, doliną rzeki Dunajec, drogami lokalnymi wraz z EV4, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi od Krakowa do Proszowic. Początek trasy w Leluchowie na granicy ze Słowacją na południu, natomiast koniec za Proszowicami na granicy z woj. Świętokrzyskim na północy;
Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3.Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w sekcji III dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w pkt II „Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika,do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP złożyć następujące dokumenty:
1.1.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć:
1.1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
1.1.2.Wykaz usług-zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.3 Wykaz osób - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.4 Oświadczenie - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.5 Pisemne zobowiązanie – zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.2. W zakresie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
1.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.3.W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
1.4.Dokumenty podmiotów zagranicznych
1.4.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1.2.
1.4.1.1.zamiast dokumentów określonych w pkt. 1.2.2 – 1.2.4 i 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4.1.2.zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2.5 i 1.2.7. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.4.2.Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.4.3.Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.4.1. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w pkt 1.4.1.
1.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
2.Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
2.1.Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
2.3.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4.Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt I. 2 oraz pkt II. 1.1.5. , musi zostać złożone w oryginale.
2.5.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
należy przedłożyć:
1.W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru zał. nr 4 SIWZ Wykaz usług.
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.
Wykonawca w wykazie usług winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa
w Wykazie usług są:1)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;2)w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2.W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
— Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
— Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
— Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał:
— min. dwa opracowania koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla ścieżek rowerowych lub inwestycji liniowej komunikacyjnej zawierającej ścieżki rowerowe o łącznej długości min. 5 km;
— min. dwa opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego z branży drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi,
— pozyskanie co najmniej dwóch decyzji ULICP lub decyzji równoważnych dla ścieżki rowerowej lub drogi publicznej.
Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 400 000 PLN.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
Wykonawca powinien dysponować:
- minimum dwoma doświadczonymi projektantami posiadającymi uprawnienia w zakresie projektowania dróg kołowych, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. jedno opracowanie koncepcji programowej lub projektu budowlanego w zakresie projektowania ścieżek rowerowych oraz jedno opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego branży drogowej.
- jednym projektantem branży mostowej legitymującymi się wykonaniem w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. jednego opracowania koncepcji programowej lub projektu budowlanego budowy lub przebudowy obiektu mostowego o długości całkowitej min. 50 m;
- jednym pracownikiem posiadającym wyższe wykształcenie w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska, który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracował min. jedną analizę środowiskową na potrzeby koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla ścieżki rowerowej lub drogi publicznej w nowym śladzie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-66/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 6 360,78 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.8.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.8.2014

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.9.2015r. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienie zostało zgłoszone do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.6.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
ND Nr dokumentu 271499-2014
PD Data publikacji 08/08/2014
OJ Dz.U. S 151
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 06/08/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RC Kod NUTS PL21

08/08/2014    S151    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 151-271499

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.7.2014, 2014/S 123-219439)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71320000, 71241000

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Procedury niepełnej
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

Inne dodatkowe informacje

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione - art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.


Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21943920141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania