Rzeszów: Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych - Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami, zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej.


Numer ogłoszenia: 220000 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie , ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8628408, faks 17 8622333.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.rzeszow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kulturay.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych - Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami, zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych -Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami, zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.60.00-6, 37.31.65.00-1, 37.32.15.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnego zadania w następującej kwocie: Zadanie Nr 1 - 6630,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych): Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami, Zadanie Nr 2 - 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych): Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami Zadanie Nr 3 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych): Bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje ww. warunku. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ);


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia, polegające na dostawie instrumentów muzycznych. Wykaz dostawy musiał obejmować każdorazowo dostarczenie co najmniej jednego z wymienionych instrumentów: bęben, kotły, talerze, itp., o wartości minimum: 50 000 zł brutto każda. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz na podstawie wykazu (co najmniej dwóch dostaw), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączonych dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje ww. warunku. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ);


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje ww. warunku. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ);.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta instrumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55
 • 3 - Gwarancja - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie zostanie odpowiednio zrewaloryzowane z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, b) zmian redakcyjnych umowy (m.in. oczywiste omyłki rachunkowe lub pisemne), lub zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, c) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych, d) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia, ale wyłącznie na skutek zaistnienia okoliczności nie występujących po stronie Wykonawcy, e) działań osób trzecich , za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, f) działania siły wyższej uniemożliwiające realizację w części lub w całości zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.rzeszow.pl/filharmonia/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.filharmonia.rzeszow.pl/filharmonia/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Filharmonia Podkarpacka, im. Artura Malawskiego, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, pokój nr 213 sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie Nr 1: Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1: Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.60.00-6, 37.32.15.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55
  • 3. Gwarancja - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie Nr 2: Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 2: Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.60.00-6, 37.32.15.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55
  • 3. Gwarancja - 5


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie Nr 3: Bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 3: Bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.65.00-1, 37.32.15.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55
  • 3. Gwarancja - 5


Numer ogłoszenia: 232416 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
220000 - 2015 data 26.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8628408, fax. 17 8622333.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  1.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych - Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami, zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych - Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne, zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów) na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  1.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych -Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami, zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych -Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne , zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów)..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  1.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.60.00-6, 37.31.65.00-1, 37.32.15.00-9..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.60.00-6, 37.31.65.00-1..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 17.12.2015 r..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnego zadania w następującej kwocie: Zadanie Nr 1 - 6630,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych): Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami, Zadanie Nr 2 - 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych): Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami Zadanie Nr 3 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych): Bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnego zadania w następującej kwocie: Zadanie Nr 1 - 6630,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych): Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne , Zadanie Nr 2 - 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych): Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych Zadanie Nr 3 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych): Bęben koncertowy (małych rozmiarów)..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Filharmonia Podkarpacka, im. Artura Malawskiego, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, pokój nr 213 sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Filharmonia Podkarpacka, im. Artura Malawskiego, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, pokój nr 213 sekretariat..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał 1 cz1.

 • W ogłoszeniu jest:
  NAZWA: Zadanie Nr 1: Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami,. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1: Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne z akcesoriami i dodatkami,. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.60.00-6, 37.32.15.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 40 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55 3. Gwarancja - 5.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  NAZWA: Zadanie Nr 1: Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1: Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.60.00-6, 3) Czas trwania lub termin wykonania: do dnia 17.12.2015 r. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 40 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55 3. Gwarancja - 5.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  zał 1 cz2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zadanie Nr 2: Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 2: Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych z akcesoriami i dodatkami. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.60.00-6, 37.32.15.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 40 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55 3. Gwarancja - 5.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zadanie Nr 2: Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 2: Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.60.00-6, 3) Czas trwania lub termin wykonania: do dnia 17.12.2015 r. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 40 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55 3. Gwarancja - 5.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał 1 cz3.

 • W ogłoszeniu jest:
  NAZWA: Zadanie Nr 3: Bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 3: Bęben koncertowy (małych rozmiarów) z akcesoriami i dodatkami. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.65.00-1, 37.32.15.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 40 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55 3. Gwarancja - 5 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 40 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55 3. Gwarancja - 5.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  NAZWA: Zadanie Nr 3: Bęben koncertowy (małych rozmiarów). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 3: Bęben koncertowy (małych rozmiarów). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.65.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: do dnia 17.12.2015 r. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 40 2. Jakość instrumentu: brzmienie, precyzja wykonania - 55 3. Gwarancja - 5.


Rzeszów: Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych - Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów) na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej


Numer ogłoszenia: 270160 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 220000 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8628408, faks 17 8622333.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych - Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów) na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zestaw 4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) kotły stacjonarne zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych oraz bęben koncertowy (małych rozmiarów).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.60.00-6, 37.31.65.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MUSIC INFO Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 30-233 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 186000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  169749,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  168526,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  220000,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SoYia Production Sebastian Sojka,, {Dane ukryte}, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81333,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  57899,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  81333,31


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Bęben koncertowy (małych rozmiarów)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gamuz J.P.Gacka Sp. J., {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18900,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Chopina, 35-959 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: filh.adtech@op.pl,
tel: 178 628 408
fax: 178 622 333
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-09-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 22000020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.rzeszow.pl
Informacja dostępna pod: www.filharmonia.rzeszow.pl/filharmonia/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37316000-6 Instrumenty perkusyjne
37316500-1 Bębny (instrument)
37321500-9 Akcesoria do instrumentów perkusyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
4 kotłów koncertowych TIMPANI PHILHARMONIC CLASSIC (GRAND CLASSIC) MUSIC INFO Sp. z o.o.,
Kraków
2015-10-12 169 749,00
Zestaw 4 przenośnych kotłów orkiestrowych SoYia Production Sebastian Sojka,
Bielsko-Biała
2015-10-12 81 333,00
Bęben koncertowy (małych rozmiarów) Gamuz J.P.Gacka Sp. J.
Katowice
2015-10-12 18 900,00