Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II


Numer ogłoszenia: 220510 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II: część I -rejon I - teren na zachód od ul. Rzgowskiej część II - rejon II - teren na wschód od ul. Rzgowskiej. Zakres prac obejmuje: dla rejonu I i rejonu II remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysową mieszanką asfaltu lanego tj. wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy, posmarowanie naprawianego miejsca ogrzanym asfaltem, wypełnienie masą asfaltu lanego wyboju do poziomu otaczającej nawierzchni, posypanie piaskiem i zatarcie oraz załadunek i wywóz powstałego rumoszu na wysypisko wg potrzeb.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Uzasadnienie prawne - art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759); 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający - Miasto Łódź w dniu 08.04.2010 r. udzielił zamówienia na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II na podstawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 60082 - 2010 z dnia 04.03.2010 r. oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie uzupełniające stanowi 50% wartości zamówienia podstawowego oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna Urzędu Miasta Łodzi - rejon I - teren dzielnicy Górna na zachód od ul. Rzgowskiej


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


Część NR:
2   

Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna Urzędu Miasta Łodzi - rejon II - teren dzielnicy Górna na wschód od ul. Rzgowskiej.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II


Numer ogłoszenia: 236466 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 220510 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II: część I - rejonI - teren na zachód od ul. Rzgowskiej część II - rejon II - teren na wschód od ul. Rzgowskiej. Zakres prac obejmuje: dla rejonu I i rejonu II remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysową mieszanką asfaltu lanego tj. wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy, posmarowanie naprawianego miejsca ogrzanym asfaltem, wypełnienie masą asfaltu lanego wyboju do poziomu otaczajacej nawierzchni, posypanie piaskiem i zatarcie oraz załadunek i wywóz powstałego rumoszu na wysypisko wg potrzeb..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I - teren dzielnicy Górna na zachód od ul. Rzgowskiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26840,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  26840,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon II - teren dzielnicy Łódź - Górna na wschód od ul. Rzgowskiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23485,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23485,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23485,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Uzasadnienie prawne - art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759); 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający - Miasto Łódź w dniu 08.04.2010 r. udzielił zamówienia na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II na podstawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 60082 - 2010 z dnia 04.03.2010 r. oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie uzupełniające stanowi 50% wartości zamówienia podstawowego oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22051020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I - teren dzielnicy Górna na zachód od ul. Rzgowskiej WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna
Porszewice 31, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
2010-08-03 26 840,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon II - teren dzielnicy Łódź - Górna na wschód od ul. Rzgowskiej WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna
Porszewice 31, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
2010-08-03 23 485,00